Meer Nieuws

Maatregelen kabinet met betrekking tot Coronavirus voor ondernemers

Op deze pagina zetten wij de belangrijkste maatregelen van het kabinet om ondernemers tegemoet te komen voor u op een rijtje. Mochten er wijzigingen zijn dan proberen wij deze zo snel mogelijk te verwerken. Op dit zijn de onderwerpen:

Uitstel van betaling

Update: 09-04-2020

De regeling uitstel van betaling gaat over het stopzetten van invorderingsmaatregelen, het niet opleggen van een boete en het verlagen van invorderings- en belastingrente. Dit geldt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting (VPB), loonheffing en omzetbelasting (btw). In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, dat u pas een verzoek om uitstel kunt doen na het ontvangen van een aanslag, is het nu mogelijk om voor alle belastingen indien u één aanslag heeft ontvangen. U hoeft dus niet meer te wachten tot u van elke belasting een aanslag heeft ontvangen.

U kunt vanaf nu het aanvragen van uitstel van betaling ook digitaal doen. Door met uw DigiD op onderstaande link te klikken. Indien uw onderneming een rechtspersoon is, dan kan een bestuurder, werknemer of fiscaal dienstverlener met zijn eigen DigiD inloggen. In het formulier vult u de bedrijfsgegevens inclusief uw RSIN (voor rechtspersonen) of BSN (voor eenmanszaken en zzp’ers) in. De aanvraag wordt behandeld op basis van uw RSIN of BSN.

Zodra het verzoek om bijzonder uitstel van betaling door de Belastingdienst is ontvangen, wordt de invorderingsmaatregel stopgezet. Dit betekent dat u de betaling van de aanslagen waarvoor u bijzonder uitstel heeft aangevraagd met drie maanden mag uitstellen. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen van belastingen waarvoor u uitstel hebt aangevraagd, die binnen deze termijn van drie maanden vallen.

Indien u VPB-plichtig bent (een rechtspersoon) én de omzetbelasting of loonheffing niet kunt betalen ziet de Belastingdienst het verzoek om uitstel van betaling in beginsel ook als een melding van betalingsonmacht. De melding van betalingsonmacht zal de Belastingdienst beoordelen, de ondernemer/onderneming krijgt hierover apart bericht. Let op voor niet VPB-plichtige rechtspersonen, zoals bijvoorbeeld een stichting met personeel, geldt dat zij wel afzonderlijk een melding betalingsonmacht moeten indienen. In de regeling wordt gesproken over “in beginsel” en “beoordelen”. De Belastingdienst garandeert niet dat de melding van betalingsonmacht voldoet. Daarom denken wij dat het heel verstandig is om toch ook een melding betalingsonmacht te doen. Mocht de crisis langer duren en uiteindelijk wel tot een faillissement leiden dan is er een mogelijkheid dat de Belastingdienst de bestuurder aansprakelijk stelt als er geen melding is gedaan.

Het formulier melding betalingsonmacht moet gestuurd worden naar: Postbus 100, 6400 AC Heerlen. U moet het formulier betalingsonmacht binnen twee weken sturen nadat u de belastingen of premies had moeten betalen. Let op deze termijn. Een aanslag voor de omzetbelasting of loonheffing wordt niet altijd binnen twee weken ontvangen.

Digitaal aanvragen van uitstel van betaling kunt u doen op:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

Het formulier betalingsonmacht kunt u vinden op:

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/melding_betalingsonmacht_belastingen_en_premies_ov941z13fol.pdf

Heeft u vragen over deze regeling neemt u dan contact met ons op.

Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (TOZO)

Update 09-04-2020

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u als gevolg van het coronavirus minder of geen inkomsten meer? Dan kunt u een aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud, zonder terugbetalingsplicht en toets op levensvatbaarheid. De aanvullende inkomensondersteuning houdt in dat uw inkomen voor maximaal 3 maanden wordt aangevuld tot het sociaal minimum.

Dit is maximaal 1.500 euro (netto) per maand voor gehuwden en 1.050 (netto) per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. Voor personen onder de 21 jaar gelden andere normbedragen. Bij de aanvraag wordt gevraagd hoeveel winst u per maand verwacht te maken in de aankomende maanden en of u inkomsten hebt naast inkomsten uit uw bedrijf zoals loon uit (parttime) dienstverband of een uitkering.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor bovenstaande ondersteuning zijn dat u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dat u voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur. Dit houdt in dat u minimaal 1.225 uur per jaar in uw onderneming werkzaam moet zijn.

Naast de inkomensondersteuning kunt u tevens ter financiering van uw bedrijfskapitaal een lening van maximaal € 10.517 tegen 2% aanvragen. De maximale looptijd van deze lening is drie jaar en is er geen aflossingsverplichting tot 1 januari 2021. Mocht u na 1 januari 2021 niet aan de rente- en aflossingsverplichting  kunnen voldoen, dan is hier eventueel uitstel voor mogelijk. Let op, het bedrijfskapitaal mag niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren.

De aanvraag voor de aanvullende inkomensondersteuning en/of de lening ter financiering van uw bedrijfskapitaal dient u digitaal te doen bij uw woongemeente en dus niet de vestigingsplaats van uw bedrijf. Per huishouden wordt maximaal één keer een aanvullende inkomensondersteuning en financiering van bedrijfskapitaal toegekend. Daarom adviseren wij u om de TOZO aan te vragen op het laagste inkomen binnen uw huishouden.

Let op: de tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers geldt niet alleen voor ZZP’ers, maar voor alle zelfstandige ondernemers? Als directeur grootaandeelhouder kunt u dus ook aanspraak maken op de TOZO.

Heeft u vragen over deze regeling, neemt u dan contact met ons op.

Bancaire maatregelen

Update 09-04-2020

Er is een tweetal bancaire maatregelen genomen om de lasten van ondernemers/ondernemingen ten tijde van de coronacrisis te verlichten. Beide maatregelen worden hieronder kort toegelicht.

Uitstel van betaling bij banken.

In principe kunnen banken voor een half jaar uitstel van betaling van de aflossingsverplichting op leningen verstrekken. In de praktijk blijkt echter dat banken verschillende eisen stellen en dat een verzoek om uitstel administratief vaak als een kredietaanvraag worden behandeld.

Verruiming van de Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB)

De ondernemers kunnen, om aanspraak te maken op deze regeling, terecht bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. Banken kunnen zich aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er is dus sprake van een normale kredietaanvraag waarbij de kredietverstrekker om de borgstelling vraagt.

In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt voor MKB-ondernemingen 90% van dit borgstellingskrediet. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75% en wordt de regeling toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. Het kabinet heeft besloten om de provisie te verlagen van 3,9% naar 2% om de toegankelijkheid van de BMKB te vergroten. Tevens vindt het kabinet dat ook banken goed moeten kijken naar de kosten die zij in rekening brengen bij klanten.

Heeft u vragen over deze regeling, neemt u dan contact met ons op.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Update 09-04-2020

Werkgevers kunnen sinds maandag 6 april 2020 een NOW aanvraag indienen bij het UWV. Hieronder volgt een stappenplan dat u kan helpen bij het aanvragen van de NOW;

Stap 1: bepaal de periode waarin de omzetdaling het grootst is

Aangezien de NOW-compensatieplaats vindt op basis van omzetverlies, kan gekozen worden tussen drie startdata 1 maart, 1 april of 1 mei en is het voor u als ondernemer belangrijk om goed voor ogen te hebben in welke drie maanden u het meeste omzetverlies verwacht.

Stap 2: bepaal het verwachte percentage van de omzetdaling

Om de verwachte percentage van de omzetdaling te kunnen bepalen, dient u eerst de verwachte omzet voor de gekozen periode zo goed mogelijk te schatten. Vervolgens kunt u de procentuele daling als volgt bepalen (netto-omzet 2019 ÷ 4 – verwachte netto periode) ÷ (netto-omzet 2019 ÷ 4)  x 100%. Let op: aanvraag is alleen mogelijk bij een als het percentage van de omzetdaling 20% of meer is

Stap 3: Doe een aanvraag bij het UVW voor 31 mei 2020

Het formulier om de NOW aanvraag in te dienen kunt u vinden op onderstaande link. Voor het indienen van de NOW aanvraag heeft u het volgende nodig:

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen

Stap 4: Informeer de werknemers

Na het indienen van de aanvraag, wordt deze door het UVW beoordeeld. Het is het streven dat u binnen 2-4 weken in 3 termijnen een voorschot van 80% van de aangevraagde subsidie ontvangt.

Vervolgens dient u binnen 24 weken na het einde van de meetperiode via het UWV een definitieve subsidie aanvraag in. Deze subsidieaanvraag bevat de daadwerkelijke omzetdaling en een accountantsverklaring. Voor een aantal bedrijven geldt dat er geen accountantsverklaring nodig is, criteria daarvoor worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

Ter informatie volgt hier onder een korte samenvatting van de gehele NOW-regeling:

De gehele regeling kunt u vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/03/31/regeling-now

Heeft u vragen over deze regeling neemt u dan contact met ons op.

Tegemoetkoming schade (TOGS)

Update 09-04-2020

Sinds 27 maart kunnen getroffen specifieke groepen ondernemers, die voldoen aan de voorwaarden een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen. Het kabinet heeft op 7 april besloten  om de TOGS-regeling uit te breiden. Zo kunnen nu ook kleinere MKB-winkeliers in de foodbranche en praktijken van tandartsen en fysiotherapeuten een beroep doen op de TOGS-regeling. De recentelijk toegevoegde sectoren kunnen uiterlijk vanaf 15 april een aanvraag indienen.

De voorwaarden zijn te vinden op:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden

Om te kijken of uw SBI-code voldoet kunt u uw KvK nummer invullen onderaan de pagina op:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Heeft u vragen over deze regeling neemt u dan contact met ons op.

Continuïteitsbijdrage-regeling zorgaanbieders

Update 09-04-2020

Zorgverzekeraars hebben specifieke financiële noodmaatregelen getroffen voor zorgaanbieders die als gevolg van het corona-virus een lagere omzet hebben te compenseren.. In kern komt deze maatregel neer op:

Let op: deze continuïteitsbijdrage geldt niet voor zorgaanbieders die directe betrokken zijn bij hulp aan corona-patiënten en andere acute zorg voor WIz-gefinancierde langdurige zorg.

Heeft u vragen over deze regeling neemt u dan contact met ons op


terug