Meer Nieuws

Special: Wet Arbeidsmarkt in Balans

Per 1 januari 2020 treedt de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in werking.
In de komende periode is het verstandig om u goed voor te bereiden op de nieuwe wet- en regelgeving. Wij zenden u een handige to-do lijst en uiteraard willen wij u hierbij graag ondersteunen.

In vogelvlucht

  1. De WW-premie wordt afhankelijk van het type contract.
  2. Er mogen straks maximaal 3 tijdelijke contracten worden aangeboden, daarna moet de werkgever een vast contract aanbieden.
  3. De WAB regelt voor flexwerkers en oproepkrachten dat zij op tijd (maximaal 4 dagen voor aanvang van de arbeid) moeten worden opgeroepen en dat zij na een jaar recht krijgen op een arbeidsovereenkomst voor het gemiddeld aantal gewerkte uren. De opzegtermijn van oproepkrachten gaat naar maximaal 4 dagen.
    Als werkgever blijft de opzegtermijn minimaal een maand.
  4. Alle werknemers, ongeacht de lengte van hun dienstverband, krijgen recht op een transitievergoeding vanaf de 1e dag van het dienstverband.
  5. Payrolling en uitzendkrachten

Ad 1.   WW-premie

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken hun personeel in vaste dienst te nemen, wordt de WW-premie in twee delen gesplitst. Voor werknemers met een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst/vastlegging voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren gaat vanaf volgend jaar de lage WW-premie gelden van 2,94%. Let u er op dat er op jaarbasis niet méér uren worden verloond dan 30% boven de contracturen. Mocht dit het geval zijn, dan betaalt u met terugwerkende kracht de hoge WW-premie! De premie voor werknemers met een tijdelijk of flexibel contract wordt 5% hoger, namelijk 7,94%. Werknemers die een BBL-opleiding volgen én werknemers jonger dan 21 jaar die minder dan 12 uur per week werken, vallen onder de lage WW-premie.

Actiepunt: zorgt u ervoor dat van elke medewerker een schriftelijke (door beide partijen ondertekende) arbeidsovereenkomst aanwezig is waarin duidelijk vermeld wordt of er sprake is van arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd en wat het aantal contracturen is. Dit contract/vastlegging moet aanwezig zijn bij een Belastingdienstcontrole.

Actiepunt: overweeg of het verstandig is om het contract van uw werknemers met een flexibel contract, om te zetten naar een contract met een vast aantal uren voor onbepaalde tijd. Dit kan een voordeel opleveren in de te betalen WW-premie.
Mocht u dit overwegen, neemt u dan contact met ons op.

Ad 2.   Vaste contracten

De WAB verruimt de termijn van de ketenregeling van 2 naar 3 jaar. De werkgever mag dus weer 3 jaar aan tijdelijke contracten aanbieden. Wat hierbij niet verandert is het maximaal aantal van 3 tijdelijke contracten. Ook blijft de tijd tussen 2 contracten van 6 maanden en 1 dag nodig om de keten van bepaalde tijd contracten te doorbreken. In bepaalde gevallen kan bij CAO of Ministeriële regeling worden afgeweken van de ketenregeling.
Werknemers die een BBL-opleiding volgen vallen buiten de ketenregeling.

Actiepunt: maak inzichtelijk welke werknemers voor 1 januari 2020 2 jaar in dienst zijn (en dus wél al een vaste arbeidsovereenkomst moeten krijgen). Maak ook inzichtelijk welke werknemers ná 2020 2 jaar in dienst zijn. Stel deze mensen actief op de hoogte van de wetswijziging en de consequentie voor hun arbeidsovereenkomst. Bekijk of deze werknemers misschien tóch een vast contract moeten krijgen.

Ad 3.   Tijdelijke contracten (oproepkrachten)

Vanaf 1 januari 2020 moet u als werkgever uw oproepkrachten die al een jaar in dienst zijn een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren aanbieden.
De arbeidsomvang die u moet aanbieden, moet tenminste gelijk zijn aan het aantal uren dat de oproepkracht in het afgelopen jaar gemiddeld heeft gewerkt.
Als u geen aanbod doet, heeft de oproepkracht recht op loon over het aantal uren dat u hem had moeten aanbieden.
Als de oproepkracht uw aanbod weigert, blijft het bestaande oproepcontract in stand!
Deze regel treedt op 1 januari 2020 direct in werking. Dat betekent dat aan oproepkrachten die op 1 januari 2020 langer dan een jaar in dienst zijn, direct al verplicht een aanbod moet worden gedaan. Dat mag u wel eventueel een maand later doen (voor 1 februari 2020).

Actiepunt: ga na welke oproepkrachten straks een contract aangeboden moeten krijgen en voor hoeveel uur dat contract moet gelden.

Actiepunt: ga na welke oproepkrachten naar tevredenheid functioneren. Van oproepers die niet naar tevredenheid functioneren, kunt u het beste afscheid nemen op of voor 30 december 2019 (als u het uitbetalen van een transitievergoeding wilt voorkomen).

Ad 5.  Payrolling en uitzendkrachten

Met de in werking treding van de WAB worden de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor payrollers gelijk gesteld aan de arbeidsvoorwaarden van uw eigen werknemers. Werknemers die op uw eigen voordracht bij u werkzaam zijn via een uitzendbureau worden per 1 januari 2020 aangemerkt als payroller, ook voor hen gelden dan dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Mocht u gebruik maken van uitzendkrachten of payrollers, meldt u het dan aan ons kantoor.

Mocht u ondersteuning of advies willen, neem dan gerust contact op.
U kunt ons bereiken:

Kieler Bocht 27/6, 9723 JA Groningen t.a.v. Els Schutter of Titia Brondsema
of mail naar:

lonen@acgr.nl


terug