Meer Nieuws

Special: hervorming kleineondernemersregeling

Per 1 januari 2020 de nieuwe kleineondernemersregeling (hierna KOR) ingevoerd. Het doel van de regeling is om de administratieve lasten van kleine ondernemers te verlichten. Van de nieuwe KOR kunt u gebruik maken indien de jaaromzet van de onderneming minder dan € 20.000 is. Om per 1 januari 2020 deel te kunnen nemen aan de nieuwe KOR moet u dit voor 20 november 2019 doorgeven aan de belastingdienst. Of deelname aan de nieuwe KOR aantrekkelijk is, is per situatie verschillend. Daarom wordt in deze speciale editie van de nieuwsbrief de nieuwe KOR besproken.

            Huidige KOR

In de huidige situatie is de toepassing van de KOR afhankelijk van het bedrag aan verschuldigde omzetbelasting. Indien voldaan wordt aan de voorwaarde van de KOR heeft de belastingplichtige recht op een vermindering van de verschuldigde omzetbelasting. Blijft de verschuldigde omzetbelasting op jaarbasis onder de € 1.345, dan kan bovendien ontheffing worden aangevraagd voor de administratieve verplichtingen. Alleen natuurlijke personen of een samenwerking van natuurlijke personen kunnen van de KOR gebruikmaken.

            De nieuwe KOR in een notendop

Per 1 januari 2020 komt u in aanmerking voor een vrijstelling voor de omzetbelasting indien u voldoet aan de volgende voorwaarde:

In tegenstelling tot de huidige KOR kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en vennootschappen aanspraak maken op de nieuwe KOR, mits deze rechtspersonen voldoen aan de eerder genoemde voorwaarden.

Voor het bepalen van de omzet voor de nieuwe KOR gelden afwijkende regels. Naast de leveringen en diensten, die onder de huidige KOR belast zijn voor de omzetbelasting, telt ook de van omzetbelasting vrijgestelde omzet uit de oude regeling mee. Hieronder vallen onder andere, de verhuur van onroerende zaken, financiële diensten en verzekeringsdiensten. Echter de omzet uit onder andere medische diensten, diensten door schrijvers en journalisten en omzet uit de verkoop van roerende en onroerende bedrijfsmiddelen is wel vrijgesteld voor het bepalen van de omzetgrens.

Wanneer u aan bovenstaande voorwaarden voldoet en gebruik wilt maken van de nieuwe KOR, dient u hiervoor een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Dit verzoek geldt voor een periode van minimaal 3 jaar. Indien u gebruik maakt van de nieuwe KOR hoeft u geen  omzetbelasting meer af te dragen. Ook vermeldt u geen omzetbelasting meer op de door u verstuurde facturen. Bovendien ontvangt u automatisch een ontheffing van uw administratieve verplichtingen aangaande de omzetbelasting. Het nadeel is dat het recht op aftrek van voorbelasting komt te vervallen.

Indien u gebruik maakt van de nieuwe KOR en de omzetgrens in een kalenderjaar wordt overschreden, moet u vanaf het moment waarop u de jaargrens overschrijdt wel omzetbelasting in rekening brengen. Tevens komt dan de ontheffing van de administratieve verplichtingen te vervallen. De omzet voor overschrijding van de jaargrens blijft wel vrijgesteld van omzetbelasting. Na overschrijding van de omzetgrens kunt u de volgende 3 jaar geen gebruik meer maken van de nieuwe KOR

            Wel of niet deelnemen aan de nieuwe KOR

Het toepassen van de nieuwe KOR kan voordelig zijn als uw klanten niet belastingplichtig zijn voor de omzetbelasting en daarom de door u gefactureerde omzetbelasting niet in vooraftrek kunnen brengen en u zelf niet of nauwelijks inkopen en/of investeringen doet waarover door u omzetbelasting teruggevraagd wordt.

Wat de keuze er niet gemakkelijker op maakt, is welke gevolgen de overgang van de huidige naar de nieuwe KOR kan hebben. Deze overgang kan ertoe leiden dat in het verleden in aftrek gebrachte omzetbelasting op investeringen (deels) moet worden terugbetaald. Dit geldt alleen indien de in aftrek gebrachte omzetbelasting gedeeld door de afschrijvingsperiode meer dan € 500 per jaar is.

Wij raden u daarom aan contact met ons op te nemen voordat u zich aanmeld voor de nieuwe KOR. Hieronder volgen een aantal voorbeelden waarin u mogelijk actie moet ondernemen.

            Voorbeeld 1:

Op dit moment heeft u een op jaarbasis een omzet van minder dan € 20.000 en u heeft ontheffing van de administratieve verplichtingen. Dan valt u per 1 januari 2020 automatisch onder de nieuwe KOR. Als het goed is ontvangt u hierover bericht van de Belastingdienst, mocht dit niet het geval zijn dan raden wij u aan om u vóór 20 november 2019 als nog aan te melden voor de nieuwe KOR. Het kan echter zijn dat de vrijstelling nadelig voor u uitpakt als gevolg van de herziening of voorgenomen investeringen. Indien dit het geval is dan moet u zich zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór 20 november 2019 afmelden voor de nieuwe KOR.

            Voorbeeld 2:

Op dit moment heeft u een op jaarbasis een omzet van minder dan € 20.000 en u heeft geen ontheffing van de administratieve verplichtingen. In dit geval valt u niet automatisch onder de nieuwe KOR. Indien, na een adviesgesprek, blijkt dat de nieuwe KOR voor u voordelig is dan moet u zich uiterlijk vóór 20 november 2019 voor de nieuwe KOR aanmelden.

            Voorbeeld 3:

In het verleden heeft u geïnvesteerd in zonnepanelen en om die reden bent u ondernemer voor de omzetbelasting. Dan valt u per 1 januari 2020 onder de nieuwe KOR. In de meeste gevallen is dit voor u voordelig. Echter wanneer u voor meer dan € 12.000 (exclusief omzetbelasting) heeft geïnvesteerd kan de herziening ertoe leiden dat u een deel van de omzetbelasting dient terug te betalen. In dat geval kan het mogelijk een voordeel opleveren om u af te melden voor de nieuwe KOR.

Voor het aanmeldingsformulier klik hier

Voor het afmeldingsformulier klik hier


terug