Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 9 februari 2015

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:

 

Uitstel betaling Inkomstenbelasting 2014

Als gevolg van een fout in de toegepaste heffingskortingen van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 2014, krijgen alle belastingplichtigen vier maanden extra uitstel van betaling voor de (bij)betaling. Dit uitstel geldt voor alle aanslagen Inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen én Zorgverzekeringswet 2014, met een dagtekening tot 1 juli 2016. Na deze datum geldt weer de gebruikelijke betalingstermijn van 6 weken. Over deze periode is geen invorderingsrente verschuldigd, eventueel wel belastingrente als de aanslag is opgelegd na 1 juli 2015.

 

Vooringevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2015

Voor mensen die de aangifte inkomstenbelasting 2014 zelf indienen, staat de aangifte klaar in de beveiligde omgeving van de Belastingdienst vanaf 1 maart 2015. Deze aangifte dient ingediend te zijn vóór 1 mei 2015; dit was voorgaande jaren nog 1 april.

De aangifte in vooringevuld op basis van bekende gegevens bij de Belastingdienst en de aangifte van voorgaande jaren, maar deze dient alsnog gecontroleerd en waar nodig aangevuld te worden.

Aangiften die toch voor 1 april binnen zijn, krijgen zeker vóór 1 juli as. bericht van de Belastingdienst.

 

Wettelijke rente 2015

Vanaf 1 januari 2013 rekent de Belastingdienst met de zgn. Belastingrente. Deze is gelijk aan de wettelijke rente voor consumenten (inkomstenbelasting, invorderingsrente, loonbelasting en omzetbelasting) resp. voor handelstransacties (vennootschapsbelasting).

Per 1 januari 2015 is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties verlaagd van 3% naar 2%.

 

Let op: AOW-partnertoeslag

Hebt u vóór 2015 de 65-jarige leeftijd bereikt en was u vóór 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend met iemand die nog geen recht heeft op AOW, dan komt u voor partnertoeslag in aanmerking. Maar pas op: stijgt het inkomen van uw partner ná 2014 dusdanig dat u geen recht meer heeft op AOW-partnertoeslag (de berekening is te vinden op www.svb.nl), dan stopt de toeslag in principe voorgoed. Dit geldt vanaf 1 januari 2015 als u bent geboren vóór 1 november 1949. Bent u geboren in november of december 1949, dan vervalt de toeslag definitief als het inkomen van de partner vanaf februari 2015 respectievelijk maart 2015 te hoog wordt. Alléén als de toeslag is gestopt omdat uw partner incidentele inkomsten had, komt u mogelijk opnieuw in aanmerking voor partnertoeslag. Een goede reden dus om het inkomen van uw partner in de gaten te houden en waar nodig te ‘plannen’.

LET OP: Bent u geboren vóór november 1949 en ontving u in december al geen toeslag (meer), dan is uw recht op partnertoeslag definitief vervallen.

 

Nieuwe Milieu- en Energielijst 2015

Onlangs heeft de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) de Milieu- en Energielijst 2015 gepubliceerd. Op investeringen in bedrijfsmiddelen die in deze lijst vermeld staan, kunnen fiscale voordelen behaald worden, in de vorm van Milieu-investeringsaftrek (MIA), willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (VAMIL) en/of Energie-investeringsaftrek (EIA).

Let er op dat bij gebruikmaking van deze fiscale regelingen, de aanvraag binnen is bij RVO binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting.

 

WOZ-beschikking 2015

Binnenkort valt de gemeentelijke belastingaanslag voor velen weer op de deurmat, met hierop vermeld de WOZ-waarde van de (eigen) woning. Controleer goed of deze waarde niet te hoog is opgelegd, want de WOZ-waarde op deze aanslag is bepalend voor een aantal belastingen en heffingen:

Bezwaar tegen (te hoge) WOZ-waarde kan ingediend worden binnen zes weken na dagtekening van de beschikking van de gemeente.

 

Normbedragen onder de Werkkostenregeling

Voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen moet in de financiële administratie rekening worden gehouden met normbedragen. Tot aan dat normbedrag is de vergoeding of verstrekking onbelast. Dat geldt bijvoorbeeld voor maaltijdverstrekkingen en zakelijke kilometers.

Voor zakelijke kilometers, inclusief vergoeding voor woon-werkverkeer, mag maximaal € 0,19 per kilometer vergoed worden. Hiervoor geldt de gerichte vrijstelling. Wordt er meer dan € 0,19 per kilometer vergoed, dan dient het meerdere tot het loon van de werknemer gerekend te worden, of onderbrengen in de vrije ruimte.
Voor maaltijden in bedrijfskantines is een normbedrag gedefinieerd. Voor elke maaltijd wordt het normbedrag van € 3,20 tot het loon van de werknemer gerekend, of ondergebracht in de vrije ruimte. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om ontbijt, lunch of diner. Betaalt een werknemer een eigen bijdrage, dan wordt de bijdrage in mindering gebracht op het normbedrag, doch maximaal het normbedrag.
Een maaltijd die verstrekt wordt bij dienstreizen, zakelijke besprekingen buiten de werkplek, tijdens werkzaamheden buiten de vaste werkplek of bij overwerk, hoeft niets tot het loon gerekend te worden. Deze werkelijke kosten kunnen onbelast vergoed worden.

 

Publiceren jaarrekening door besloten vennootschappen vanaf 2016

Een jaarrekening dient binnen acht dagen na vaststelling openbaar gemaakt te worden door publicatie bij de Kamer van Koophandel. De datum voor publicatie is maximaal 13 maanden na afloop van een boekjaar. Er zijn wettelijke eisen en regels gesteld aan de financiële rapportages van publicatie, en zijn afhankelijk van de grootte van de onderneming. Onder-nemingen zijn onderverdeeld in drie bedrijfsklassen: Kleine ondernemingen, middelgrote ondernemingen en grote ondernemingen. Tot en met boekjaar 2015 mag de jaarrekening gepubliceerd worden per post. Vanaf boekjaar 2016 mag de jaarrekening (naar verwachting) alleen nog maar digitaal aangeleverd worden.

 

Bewaarplicht administratie

Particulieren hebben geen wettelijke plicht voor het bewaren van hun administratie, maar omdat de belastingdienst tot 5 jaar mag terugvorderen is het raadzaam om vijf jaar na de belastingaangifte de administratie te bewaren. Voor administratieplichtigen (lichamen, ondernemers, natuurlijke personen die inhoudingsplichtig zijn of onder ter beschikking staan) is de bewaarplicht zeven jaar.

Een administratie bestaat uit boeken, bescheiden en informatiedragers. Hier onder valt niet alleen de financiële administratie, maar ook de vastlegging van bestuurs- en beheersactiviteiten en de interne organisatie in het algemeen. De bewaarplicht van zeven jaar geldt in ieder geval voor de volgende basisgegevens: grootboek, debiteuren- en crediteurenadministratie, inkoop- en verkoopadministratie en de loonadministratie.

Uitzondering hierop zijn de gegevens met betrekking tot onroerende zaken; hiervoor geldt een termijn van negen jaar.

 

 

Special: Fiscaliteiten bij zakelijk en privé-gebruik van een auto

 

BTW-heffing bij privé-gebruik auto.

De regeling geldt bij gekochte bedrijfsauto’s, alsmede bij auto’s met operational lease. Wanneer er geen kilometerregistratie wordt bijgehouden, mag worden volstaan met een BTW-correctie van 2,7% van de cataloguswaarde van de betreffende auto. De afdracht van de BTW vindt plaats in het laatste tijdvak van het kalenderjaar en wordt tijdsevenredig berekend, als de auto niet het gehele jaar ter beschikking staat.

Voor auto’s die langer dan 5 jaar op de balans staan én voor margeauto’s mag het verlaagde forfait van 1,5% van de cataloguswaarde worden toegepast.

Er kan ook gekozen worden bijtelling op basis van werkelijk privé gereden kilometers. De BTW-bijtelling bedraagt: { (autokosten excl. BTW + afschrijvingskosten) * privé kilometers / totaal gereden kilometers } * 21%.. Hierbij geldt dat woon-werkkilometers ook als privé-gebruik zijn aan te merken.

 

Bijtelling, BPM en MRB

Voor de bijtelling in de inkomstenbelasting wordt ook in 2015 onderscheid gemaakt tussen de volledig elektrische auto’s (4%) en de plug-in hybride auto’s met maximale CO2-uitstoot van 50 gr/km (7%). De tabel voor 2015 en 2016 ziet er als volgt uit:

 

Bijtelling
2015
2016
4%
0
0
7%
1 – 50 gr/km
14%
51 – 82 gr/km
15%
1 – 50 gr/km
20%
83 – 110 gr/km
21%
51 – 106 gr/km
25%
> 110 gr/km
> 106 gr/km

 

Slechts auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km hebben met ingang van 2015 BPM-vrijstelling. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 82 gr/km of hoger, gaat een nieuwe schijf gelden van een basisbedrag van € 175, vermeerderd met € 6 per gram uitstoot.

Volledig elektrische auto’s en plug-in hybride auto’s met een maximale CO2-uitstoot van 50 gr/km is het nihiltarief voor de Motorrijtuigen van toepassing.

 


terug