Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 8 november 2012

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 

Heffingsrente 4e kwartaal 2012

Het tarief voor de heffingsrente voor het vierde kwartaal 2012 is vastgesteld op 2,25% en is daarmee het laagste percentage van de afgelopen 15 jaar. Het percentage voor het derde en tweede kwartaal 2012 bedroeg 2,5% resp. 2,3%.

Het vierde kwartaal 2012 zal het laatste kwartaal zijn waarvoor de huidige heffingsrente geldt. Vanaf 2013 zullen de regels van de nieuwe Belastingrente gaan gelden. De hoogte van deze rente sluit aan bij de wettelijke rente voor consumenten. De teller voor deze rente gaat pas lopen op 1 juli na afloop van het belastingjaar.

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd

Er is een nieuwe wet in de maak die betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en overeenkomsten tussen bedrijven en overheden wettelijk vastlegt. Op dit moment bepaalt de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

Bij overeenkomsten Business-to-business (B2B) dient er binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald als er contractueel niets geregeld is. In een eventuele overeenkomst mag een langere betaaltermijn worden afgesproken van maximaal 60 dagen. Een betaaltermijn van langer dan 60 dagen kan alleen worden afgesproken als aangetoond kan worden dat het voor geen van beide partijen nadelig uit kan pakken.

Bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheid  dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te worden betaald, Hierop zijn geen afwijkingen mogelijk.

Deze wet geldt voor alle bedrijven en de verwachting is dat de wijziging per 1 januari 2013 ingaat. De nieuwe wet is nog niet definitief en heeft nog zijn goedkeuring van de Eerste en Tweede Kamer nodig.

Vrijstelling overdrachtsbelasting zakelijk vastgoed verruimd

Staatssecretaris Weekers van financiën heeft onlangs besloten dat kopers van nieuw zakelijk vastgoed langer een beroep kunnen doen op vrijstelling van overdrachtsbelasting. De vrijstelling van overdrachtsbelasting is verruimd van 6 maanden naar 24 maanden met ingang van 1 november 2012. Men kan, als koper, een beroep doen op de vrijstelling als het onroerend goed binnen 24 maanden (was 6 maanden) na ingebruikname of verhuur door verkoper wordt verkocht. De vrijstelling geldt voor nieuw bedrijfsonroerend goed zoals kantoorpanden en winkelcomplexen.

De regeling geldt ook indien het onroerend goed op 1 november 2012 nog geen 6 maanden in gebruik is genomen of is verhuurd.

Wijzigingen in Belastingplan 2013

In onze vorige nieuwsbrief van 25 september jl. hebben wij een aantal maatregelen genoemd die in het Begrotingsakkoord 2013 stonden vermeld. Een aantal van de voorgenomen maatregelen zijn inmiddels geschrapt of gewijzigd bij het aangaan van het zgn. Herfstakkoord tussen VVD en PvdA (Regeerakkoord).

Ter compensatie van de afschaffing van de forensentax, hebben de regeerpartijen afgesproken de assurantiebelasting op schadeverzekeringen te verhogen naar van 9,7% naar 21%.  De overheid zal met een maatregel voorkomen dat het mogelijk is om in december 2012 de premie vooruit te betalen, om eenmalig de verhoging te omzeilen. In overleg en op verzoek van de verzekeringsbranche zal de ingangsdatum 1 januari 2013 (in plaats van 1 april 2014 zoals in eerste instantie gesteld) worden.

Wellicht ten overvloede; de verhoging van assurantiebelasting geldt niet voor de volgende verzekeringen: levensverzekering, ongevallen-, invaliditeits-, en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ziekte- en ziektekostenverzekeringen, werkloosheidsverzekeringen, transportverzekeringen, herverzekeringen en exportkredietverzekeringen.

Regeerakkoord VVD en PvdA

In het regeerakkoord tussen VVd en PvdA op 29 oktober jl, zijn een pakket aan fiscale maatregelen opgenomen. Deze moeten de komende periode in wetgeving worden omgezet. De meeste maatregelen zullen (pas) met ingang van 1 januari 2014 in werking treden.

Woningmarkt

Arbeidsmarkt

Zorg en sociale zekerheid

 

 

Bedrijfsleven

Inkomen en belastingen

Diversen

Ziektewet, alle veranderingen op een rij

Op 2 oktober jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel “Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters”. Het doel van deze wet is het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid bij tijdelijke (flex-)werknemers terugdringen. De wetswijziging wordt per 1 januari 2013 van kracht.

Met  ‘vangnetters’ in de naam van het wetsvoorstel zijn die Ziektewet-gerechtigden zonder werkgever. Het gaat hierbij om zieke uitzendkrachten, oproepkrachten en werklozen, zieke werknemers met een tijdelijk contract dat is beëindigd en zieke werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd is beëindigd.

De maatregelen in de wet betreffen:

Tot heden werd de Ziektewet, de WGA voor vaste werknemers en WGA voor flexwerkers uit drie stelsels gefinancierd. Uiteindelijk zal dat in 2016 uit één stelsel gefinancierd moeten worden. Deze hervorming vindt plaats in twee stappen.

De eerste stap is in 2014, waarbij een systeem van premiedifferentiatie wordt geïntroduceerd. Werkgevers kunnen kiezen tussen gedifferentieerde premie in het publieke bestel en eigenrisicodragerschap. Dit wordt een zgn. hybride stelsel genoemd, met keuze tussen publiek en privaat verzekeren.

De tweede stap vindt plaats in 2016, waar de premiestelling van WGA-vast en WGA-flex wordt samengevoegd; het zgn. gecombineerde hybride WGA-stelsel. Werkgevers kunnen kiezen uit publieke verzekering met premiedifferentiatie (bij UWV) of eigenrisicodragerschap voor de totale WGA-lasten. In de praktijk zullen zij zich dan privaat verzekeren.

BELANGRIJK

Voor alle werkgevers is het daarom belangrijk om de ‘ziek-uit-dienst-administratie’ zo snel mogelijk op orde te krijgen. De huidige Ziektewetinstroom heeft immers gevolgen voor de (gedifferentieerde) premie die bedrijven vanaf 2014 gaan betalen.


terug