Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 7 november 2013

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 

Kinderopvangtoeslag 2014

Jaarlijks wordt de maximale uurprijs voor kinderopvang vastgesteld, waarover kinderopvangtoeslag mag worden aangevraagd. Deze uurprijs wordt in 2014 verhoogd van
€ 6,46 naar € 6,70 voor Dagopvang, van € 6,02 naar € 6,25 voor Buitenschoolse opvang en van € 5,17 naar € 5,37 voor Gastouderopvang. Door de verhoging van de maximale uurprijs is de te ontvangen kinderopvangtoeslag in 2014 hoger bij gelijke uurafname en inkomen.

 

Tijdelijke verruiming schenkbelasting

Zoals reeds in onze nieuwsbrief van 23 september jl. gemeld, wordt de vrijstelling van de schenkbelasting tijdelijk verruimd van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015. Deze verruiming houdt in:

Een extra voordeel van deze tijdelijke verruiming, is dat de 180-dagenregeling niet van toepassing is. De schenkingen die vallen onder de tijdelijke verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000, worden dus niet betrokken in de erfbelasting, indien de schenker binnen 180 dagen na schenking komt te overlijden.

 

Geen notariële akte bij periodieke giften

Met ingang van 1 januari 2014 vervalt de eis van een notariële akte voor aftrekbare periodieke giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en verenigingen met meer dan 25 leden. Vanaf genoemde datum volstaat een onderhandse overeenkomst, die zowel de begunstigde instelling als de gever als bewijsstuk dient te bewaren.

 

Aanslagen 2014

Over enkele weken ontvangt u waarschijnlijk de voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting voor 2014 van de Belastingdienst. Ook de voorlopige toeslagen Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kinderopvangtoeslag en Kindgebondenbudget vallen binnenkort weer bij u op de mat.

Als uw situatie is gewijzigd of indien u vragen of twijfels heeft, kunt u de aanslagen bij ons op kantoor laten controleren.

 

Restschuld ook onder NHG

Indien er een restschuld is ontstaan uit de verkoop van een eigen woning, kan onder voorwaarden deze restschuld per 1 januari 2014 meegefinancierd worden met NHG (Nationale Hypotheek Garantie). De voorwaarde hierbij is dat de kosten voor de nieuwe woning én de restschuld onder de actuele kostengrens van de NHG blijven. Deze grens bedraagt in 2013 € 290.000, maar wordt per 1 juli 2014 verlaagd naar € 265.000. Daarnaast gelden de gebruikelijke acceptatiecriteria, zoals hoogte lening in verhouding tot inkomen en een maximale hypotheek van 104% van de aankoopwaarde van de woning.

De eenmalige en fiscaal aftrekbare premie die woningeigenaren betalen voor een NHG-hypotheek, stijgt in 2014 van 0,85% naar 1,00%.

 

Gouden handdruk nog in 2013

Verwacht u binnenkort een ontslaguitkering? Dan is het zaak het ontslagtraject vóór 1 januari 2014 af te ronden. Het kabinet is voornemens nieuwe ontslagvergoedingen direct en volledig te belasten in het jaar van ontvangst. Als de ‘gouden handdruk’ vóór 1 januari 2014 wordt uitgekeerd, heeft u nog de keuze om het bedrag ineens uit te laten keren, óf het bedrag onder te brengen in een (bancaire) lijfrente of stamrecht-BV. Als u bij het uitbrengen van deze nieuwsbrief in de afrondende fase bent beland, dan is het verstandig om de uitkering zelfs vóór 15 november 2013 uit te laten betalen. Hiermee kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de mogelijkheid om 20% van de uitkering in 2014 onbelast uit te keren. Het restant zal wel volgens de tabel belast worden.

 

Verlaagd BTW-tarief renovatie/herstel woningen verlengd

Per 1 maart 2013 is het BTW-tarief op arbeidskosten met betrekking tot renovatie en herstel van bestaande woningen verlaagd van 21% naar 6%. Deze regeling is tijdelijk en geldt voor de duur van 12 maanden. Onlangs heeft het kabinet besloten de regeling te verlengen tot 31 december 2014.

De genoemde regeling is van toepassing op woningen ouder dan 2 jaar en geldt ook voor aanleg en onderhoud van tuinen bij deze woningen. Het moment van afronding bepaald de toepassing van het verlaagde tarief.

 

BTW-nummer op site plaatsen?

Onlangs heeft de Belastingdienst meegedeeld, dan BTW-ondernemers verplicht zijn hun BTW-nummer te vermelden op hun site. Het gaat hier vooral om ondernemers die via internet ondernemersactiviteiten ontplooien (bijv. webshops). Hierop komt de Belastingdienst nu terug. De BTW-ondernemer heeft, volgens de dienstenrichtlijn, de keuze uit een viertal methoden om zijn klanten te informeren over zijn BTW-nummer:

  1. actief verstrekken van BTW-nummer aan (potentiële) klanten;
  2. BTW-nummer toegankelijk maken op de plaats waar de dienst wordt verricht of het contract wordt gesloten;
  3. BTW-nummer toegankelijk maken op een vooraf medegedeeld elektronisch adres;
  4. opnemen van het BTW-nummer in het informatiedocument, waarin hij zijn diensten voor de afnemer beschrijft.

 

Tarief Box II tijdelijk verlaagd

Elk inkomen uit aanmerkelijk belang, wordt in Box II van de Inkomstenbelasting belast tegen 25%, zoals ontvangen dividend of verkoopwinst op aandelen. In 2014 wordt dit tarief tijdelijk verlaagd naar 22%. Het is dus aantrekkelijk om de winstuitkering of de verkoop van aandelen op te schorten naar 2014.

 

Vrijstelling MRB zeer zuinige auto’s

Met ingang van 1 januari 2014 hoeft er voor auto’s met een CO2-uitstoot lager dan 50 gr/km geen Motorrijtuigenbelasting betaald te worden, ongeacht de brandstofsoort. Vrijstelling van MRB gold tot 2014 voor dieselauto’s met een uitstoot lager dan 95 gr/km en voor auto’s op benzine en gas met een maximale uitstoot van 110 gr/km. Dit kan betekenen dat wanneer er in 2013 nog een vrijstelling voor MRB geldt, deze per 1 januari 2014 door aangescherpte regels komt te vervallen.

 

Aftrek kosten werkkamer in huurwoning

Wanneer u als ondernemer vanuit uw woning uw onderneming uitoefent, is het maar de vraag of bepaalde kosten van de gebruikte ruimte aftrekbaar kunnen zijn voor de winst. Wanneer de woning een eigen woning betreft, kunnen alleen kosten van de werkkamer afgetrokken worden, wanneer de ruimte een zelfstandig deel van de woning betreft; dus met een eigen opgang en sanitair.

Wanneer de woning echter een huurwoning betreft, heeft de fiscale wetgever bepaald, dat de volledige huur plus bijkomende kosten (verwarming en verlichting) aftrekbaar zijn. Wel dient er een bijtelling plaats te vinden voor het privé voordeel van het wonen. Dit privé voordeel wordt gesteld op hetzelfde bedrag dat eigenaren van een ondernemingswoning moeten bijtellen; namelijk 1,5% van de WOZ-waarde. De bijkomende kosten zijn aftrekbaar in verhouding van de grootte van de werkruimte tot de totale woning. Over dit deel mag zelfs de BTW als vooraftrek meegenomen worden.

 

Begrotingsakkoord 2014

Na Prinsjesdag heeft de regering samen met D66, SGP en ChristenUnie een begrotingsakkoord gesloten. Op een aantal punten zijn de Prinsjesdagplannen gewijzigd. Zo zijn de volgende lastenverlichtingen gepresenteerd:

Om de begroting toch sluitend te kunnen krijgen, zijn de volgende maatregelen ter bezuiniging overeengekomen:

Tenslotte wordt de hervorming van het ontslagrecht met een half jaar vervroegd.


terug