Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 6 februari 2014

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:

 

Wettelijke rente 2014

Zoals wij eerder in onze nieuwsbrieven hebben gemeld, rekent de Belastingdienst vanaf
1 januari 2013 met de zgn. Belastingrente. Deze is gelijk aan de wettelijke rente voor consumenten (inkomstenbelasting, invorderingsrente, loonbelasting en omzetbelasting) resp. voor handelstransacties (vennootschapsbelasting). 

Per 1 januari 2014 is de wettelijke rente verlaagd van 8,5% naar 8,25% (ondergrens is 8%). De wettelijke rente voor consumenten blijft ongewijzigd 3%. Echter de Belastingdienst werkt met een ondergrens van 4%.

 

Wijziging bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd

Met ingang van 1 juli 2014 verandert er het een en ander voor arbeidscontracten voor bepaalde tijd.

De maximale duur, waarbinnen maximaal 3 tijdelijke contracten zijn toegestaan, wordt verkort van 36 maanden naar 24 maanden. Uitzondering hierbij zijn uitzendovereenkomsten, werknemers beneden de 18 jaar en contracten voor ten hoogste 12 uur per week.

Bovenstaande nieuwe bepalingen gaan in voor arbeidsovereenkomsten die aangaan op of na 1 juli 2014. Lopende contracten worden gerespecteerd. Indien een contract wordt verlengd na 1 juli 2014, dan valt deze onder het nieuwe recht.

In geval van onderbreking van contracten, aanzegtermijn en breuk van de keten geldt specifiek overgangsrecht.

 

Eigenwoningforfait 2014 verhoogd

Pas eind december 2013 is bekend geworden dat het percentage eigenwoningforfait voor 2014 is verhoogd van 0,6% naar 0,7% over de WOZ-waarde. Dit percentage geldt voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.040.000. Deze tariefsverhoging is het gevolg van de prijsontwikkeling van koopwoningen en huurwoningen in 2013.

 

Toeslagen 2014

Zorgtoeslag: Er wordt minder zorgtoeslag uitbetaald, omdat voor 2014 de inkomensgrenzen zijn verlaagd naar € 28.482 (fiscale partners € 37.145). Ook is er geen recht op zorgtoeslag bij een vermogen per 1 januari 2014 van € 81.360 plus heffingsvrij vermogen in Box III.

Kindgebonden budget: De hoogte hiervan is inkomens- en vermogensafhankelijk. Bij een vermogen per 1 januari 2014 van € 81.360 plus heffingsvrij vermogen in Box III, bestaat er geen recht op Kindgebonden budget.

Kinderopvangtoeslag: De maximale vergoeding per uur is omhooggegaan. Ouders met een inkomen van € 47.812 of meer, ontvangen in 2014 een hogere bijdrage voor het kind met de meeste opvanguren.

De aanvraagtermijn voor Kinderopvangtoeslag is met ingang van 2014 gewijzigd. Een toeslag dient aangevraagd te worden binnen 3 maanden volgend op de maand waarin het kind voor de eerste keer naar de opvang gaat.

 

Nieuwe Milieu- en Energielijst 2014

Onlangs heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de Milieu- en Energielijst 2014 voor 2014 gepubliceerd. Wanneer een onderneming in 2014 in een bedrijfsmiddel investeert die op de milieu- en energielijst staat, kan er gebruik gemaakt worden van fiscale voordelen:

–      Willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (VAMIL); over 75% van het investeringsbedrag mag willekeurig worden afgeschreven;

–      Milieu-investeringsaftrek (MIA): afhankelijk van het bedrijfsmiddel kan er 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag afgetrokken worden van de fiscale winst;

–      Energie-investeringsaftrek (EIA): er kan 41,5% van het investeringsbedrag kan worden afgetrokken van de fiscale winst.

Toepassing van VAMIL, MIA en EIA is alleen toegestaan als het bedrijfsmiddel op de Milieu- en Energielijst 2014 staat, en toepassing hiervan is aangevraagd binnen 3 maanden na het aangaan van de aankoopverplichting.

Onlangs zijn de twee uitvoeringsorganisaties van het Ministerie van Economische Zaken, te weten Agentschap.nl en Dienst Regelingen, gefuseerd. De nieuwe naam is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen, is er nu dus nog maar één aanspreekpunt. Ook is de nieuwe dienst voornemens om steeds meer diensten digitaal aan te gaan bieden.

 

Straf voor opzettelijk te late betaling BTW

Het is bekend dat een BTW-aangifte tijdig ingediend én het bedrag vóór het einde van de maand betaald moet worden. Na 1 januari 2014 is dit nog belangrijker geworden. Vanaf deze datum is het een strafbaar feit, wanneer opzettelijk niet, gedeeltelijk niet dan wel te laat wordt betaald. Hiervoor kan nu een gevangenisstraf of geldboete opgelegd worden. Door deze nieuwe wetgeving is het heel onaantrekkelijk om ‘nihil-aangifte’ te doen, wanneer niet alle gegevens beschikbaar zijn.

Het herstellen van een eerder ingediende aangifte is nog steeds mogelijk; een te late betaling echter niet!

 

Geen schriftelijke herinnering BTW-aangiften

Vanaf 2014 verstuurt de Belastingdienst geen schriftelijke aangiftebrief meer, voor het indienen van de Omzetbelasting. BTW-belastingplichtigen dienen vanaf heden zelf zorg te dragen voor tijdige aangifte en betaling. De data waarop dit moet gebeuren en het betalingskenmerk zijn te vinden op de beveiligde omgeving van de Belastingdienst. Wel kan de BTW-belastingplichtige verzoeken om de herinneringen via de mail te ontvangen. Hiervoor wordt ook verwezen naar het beveiligde gedeelte op de site.

Om de overgang gemakkelijker te maken (leuker kunnen ze het niet maken), wordt in januari 2014 nog eenmalig een jaaroverzicht verstrekt.

 

Overgang naar SEPA uitgesteld

Op 1 februari 2014 zou nieuwe Europese betalingsstandaard SEPA/IBAN ingaan. Helaas was 35% van de MKB-ondernemingen begin januari jl. nog niet overgestapt op SEPA/IBAN, zodat de Europees commissaris M. Barnier heeft besloten tot een overgangsperiode van 6 maanden.

De formele deadline blijft alsnog 1 februari 2014, maar men heeft feitelijke uitstel gekregen tot 1 augustus 2014. In deze periode kunnen toch nog betalingen worden gedaan die nog niet aan de nieuwe standaard voldoen. Ondernemers die nu nog steeds niet zijn overgaan op SEPA/IBAN-standaard, zullen daar de komende 6 maanden alles op alles moeten zetten om dat voor elkaar te krijgen; de overgangsperiode wordt zeker niet verlengd!

 

Ondernemersplein.nl

Wanneer u als onderneming zaken doet met de overheid, dan kunt u voortaan terecht bij één loket: de website www.ondernemersplein.nl . Minister Kamp van Economische Zaken heeft deze site onlangs officieel in gebruik gesteld met als doel dat alle relevante informatie voor ondernemers op één plek digitaal beschikbaar zijn. Middels deze site is niet alleen informatie te vinden, zo worden er regelingen bekendgemaakt die voor ondernemers van (fiscaal) belang kunnen zijn, evenals subsidiemogelijkheden. Daarnaast is er een financieringsdesk te vinden.

Op de site kan informatie gevonden worden van de Kamers van Koophandel, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Belastingdienst, RDW, CBS en VNG.

 

 


terug