Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 3 november 2016

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 

AOW-leeftijd stijgt verder
In 2012 is in de Wet versnelde verhoging AOW-leeftijd vastgelegd, dat de AOW-leeftijd met stapsgewijs wordt verhoogd tot de leeftijd van 67 jaar in 2021. Na 2021 wordt de AOW-leeftijd vastgesteld op basis van de levensverwachting, op basis van ramingen van het CBS.
Uit de nieuwste ramingen blijkt dat de levensverwachting stijgt en dat de AOW-leeftijd in 2022 wordt gesteld op 67 jaar en drie maanden. Dit geldt voor iedereen die is geboren ná 31 december 1954.
Wanneer de levensverwachting in het huidige tempo blijft stijgen, zal de AOW-leeftijd in 2025 uitkomen op 68 jaar.

 

Vereisten bij factureren
Volgens de wet op de omzetbelasting 1968, wordt ieder die een bedrijf of beroep uitoefent aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting. Dit betekent dat er belasting wordt geheven over het verschil tussen verkoopopbrengst en inkoopwaarde; daarom ook wel Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) genoemd. Een ondernemer voor de omzetbelasting is verplicht facturen uit te reiken voor geleverde goederen en diensten aan een andere ondernemer of rechtspersoon die geen ondernemer is. Daarnaast moet er ook gefactureerd worden bij vooruitbetalingen, bij zogenaamde afstandsverkopen en bij levering van een vervoermiddel aan een particulier in een ander EU-land.

Volgens de bovengenoemde wet bestaan er regels bij het opstellen van een factuur. Een factuur dient de volgende gegevens te bevatten:
– uniek opeenvolgend (factuur)nummer;
– factuurdatum (bepalend voor het aangiftetijdvak van de omzetbelasting);
– datum waarop dienst of levering is verricht;
– naw-gegevens en BTW-identificatienummer van de factuurverstrekker;
– naw-gegevens van de afnemer;
– BTW-identificatienummer van de afnemer bij intracommunautaire verwervingen;
– omschrijving van de prestatie, zoals aard, omvang, soort dienst/goederen;
– prijs, zowel inclusief als exclusief BTW;
– eventuele korting;
– toegepaste BTW-tarief (algemeen, laag of nultarief, verlegd);

 

Huur werkruimte niet aftrekbaar voor ZZP-er
Staatssecretaris Wiebes van Financiën komt binnenkort met een Nota van wijziging, waarin is opgenomen dat ZZP-ers, die minstens 10% van hun huurwoning als werkruimte gebruiken, de huur niet meer mogen aftrekken van de bedrijfswinst. Met deze Nota maakt de staatssecretaris een einde aan deze regeling, die door de Hoge Raad was goedgekeurd. Daarnaast bestond er een ongelijkheid tussen de behandeling van een onzelfstandige werkruimte bij ondernemers met een huurwoning en een koophuis.
Bij een zelfstandige werkruimte (afgescheiden geheel met eigen ingang en sanitaire voorzieningen) blijven de kosten wel aftrekbaar; zowel bij huur- als koopwoning.

 

Schenken, schonk, geschonken
In de vorige nieuwsbrief was te lezen dat, volgens het Belastingplan, er onder voorwaarden vanaf 2017 weer belastingvrij geschonken kan worden, aangevuld tot een bedrag van
€ 100.000. Deze voorwaarden zijn dat de verkrijger/kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar is en dat het bedrag gebruikt wordt voor aankoop/verbouw eigen woning of aflossing van de eigenwoningschuld.
Wanneer er in het verleden al gebruik gemaakt is van éénmalige verhoogde vrijstellingen, is de belastingvrije aanvullende verhoging voor eigen woning vanaf 2017 beperkt van toepassing.

 

Houd rekening met de vrije ruimte!
Ook dit jaar bedraagt de vrije ruimte 1,2% van de totale fiscale loonsom. Uit deze vrije ruimte mag u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij verstrekken aan uw werknemer(s).
Belangrijk is dat de vrije ruimte niet wordt overschreden; het meerdere is namelijk belast tegen 80% eindheffing, wat geheel voor rekening van de werkgever komt.

De uitgaven van vergoedingen en verstrekkingen die onder de vrije ruimte vallen zijn inclusief BTW! Onderstaand een (ongelimiteerd) overzicht:
– kerstpakketten en andere kleine geschenken (VVV-bonnen);
– vergoeding contributies (mits cao anders voorschrijft);
– personeelsfeesten, buiten de deur;
– relatiegeschenken;
– apparatuur, computer, gereedschappen voor thuis gebruik;
– fiets;
– mobiele telefoon;
– werkkleding (wat niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet);
– maaltijden in kantines (forfait is € 3,25);
– parkeergelden (bij geen auto van de zaak).

Over de vraag hoe groot de vrije ruimte dit jaar (nog) is en welke verstrekkingen en vergoedingen precies onder de vrije ruimte vallen, kunt u het beste contact opnemen met één van onze medewerkers van de salarisafdeling.


terug