Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 25 september 2012

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Flex-BV

Onlangs is het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht (ofwel de Flex-BV) aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet treedt inwerking met ingang van 1 oktober 2012.  De belangrijkste wijzigingen in de wet zijn:

 

Registratieplicht uitleners

Voor bedrijven die bedrijfsmatig- of niet bedrijfsmatig arbeidskrachten uitlenen, is het sinds 1 juli jl. verplicht zich als ‘uitlener van arbeidskrachten tegen vergoeding’ te registreren bij het Handelsregister. Deze registratieplicht is een aanvulling op de SNA-certificering in de uitzendbranche. Het doel van de registratieplicht is malafide uitzendbureaus aan te pakken en uitbuiting van werknemers tegen te gaan.

Wanneer u als inlener van arbeidskrachten tijdelijk personeel inhuurt, is het van belang dat u de uitlener van personeel controleert of deze geregistreerd staat, aangezien er ook voor de inlener risico’s bestaan op (hoge) boetes. Wanneer u namelijk als inlener personeel inleent van een niet-geregistreerde onderneming, bedraagt de boete bij een eerste overtreding € 12.000. Een volgende overtreding wordt met € 24.000 beboet, en een derde overtreding zelfs met € 36.000.

Naast registratieplicht bij de Kamer van Koophandel, is het tevens van belang dat de uitlener in het bezit is van het SNA keurmerk NEN 4400-1 (zie onze nieuwsbrief van 23 juli 2012).

Verzoek teruggave buitenlandse BTW

Indien u als ondernemer in een ander EU-land BTW hebt betaald, kunt u deze buitenlandse BTW terugvragen via de internetsite https://eubtw.belastingdienst.nl/vrca-applicant/ . Hiervoor heeft u inloggegevens nodig, die aangevraagd kunnen worden bij de belastingdienst (www.belastingdienst.nl/eubtw). Binnen vier weken na aanvraag ontvangt u de inloggegevens van de Belastingdienst. Het betreft hier andere inloggegevens als gebruikt worden bij het indienen van de reguliere BTW-aangifte.

Het teruggaafverzoek voor BTW die in 2011 in een EU-land is betaald, moet vóór 1 oktober 2012 zijn ingediend. Indien u te laat indient, kan het andere EU-land uw teruggaafverzoek weigeren. Wanneer u verzoekt om teruggave na afloop van het kalenderjaar, dient het BTW-bedrag minimaal € 50 te zijn. Als er per kwartaal wordt verzocht om teruggave, dan geldt een minimum teruggave van € 400.

Overgangsregeling verhoogd BTW-tarief

Het hoge BTW-tarief gaat per 1 oktober 2012 omhoog van 19% naar 21%.  De maatregel houdt in principe in, dat het moment van levering van de dienst of goed bepaalt of 19% of 21% BTW berekend moet worden, en niet het moment waarop de factuur wordt uitgereikt.

In het wetsvoorstel voor het begrotingsakkoord 2013 staan de volgende overgangsmaatregelen genoemd:

Er komt een overgangsregeling voor nieuwbouwwoningen die zijn gekocht vóór 28 april 2012, met een opleveringsdatum ná 30 september. Deze regeling houdt in dat het 19%-tarief blijft gelden voor alle termijnen tot 1 oktober 2013.

Belastingplan 2013

De partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie sloten in mei 2012 het zogenaamde Begrotingsakkoord, een fiscaal crisispakket met de bedoeling de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Dit Begrotingsakkoord vormt de basis voor het Belastingplan 2013. Hierin staan onder andere maatregelen op het gebied van de woningmarkt, woon-werkverkeer en het bedrijfsleven. Onderstaande plannen zijn nog niet definitief, en zullen afhankelijk van de kabinetsformatie hun verloop vinden.

Woningmarkt

Woon-werkverkeer

Overige fiscale maatregelen

Bedrijfsleven

 

Tariefswijzigingen

De hier bovengenoemde maatregelen zijn nog niet definitief; afhankelijk van kabinetsformatie en parlementaire behandeling.

Mantelzorgcompliment in de erfbelasting

Inwonende meerderjarige kinderen die kunnen aantonen dat zij aan hun ouders mantelzorg verlenen kunnen voor de erfbelasting onder voorwaarden als ‘partner’ worden aangemerkt. Daardoor komen zij bij een erfenis in aanmerking voor een vrijstelling van € 603.000 i.p.v. € 19.114, het zgn. mantelzorgcompliment.

Voorwaarde hiervoor is dat het inwonende kind in het kalenderjaar, voorafgaand aan het jaar van overlijden, van de ouder een zgn. Mantelzorgcompliment heeft ontvangen én aan de volgende voorwaarden voldoet:

Een mantelzorgcompliment is een symbolische vergoeding van € 200 per jaar (2012), waarop een mantelzorger, op voordracht van degene die de mantelzorg ontvangt, aanspraak op kan maken. Dit bedrag wordt door de SVB uitgekeerd.

Een mantelzorgcompliment kan aangevraagd worden via www. svb.nl indien de zorgvrager een indicatie heeft voor AWBZ-zorg aan huis, deze indicatie is afgegeven door Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg (BJZ) en als de indicatie is afgegeven voor minimaal 53 weken, ná 1 augustus 2009.

Verhoging AOW-leeftijd

Zoals wellicht bekend gaat de AOW-gerechtigde leeftijd omhoog. Wanneer u in 2012 65 jaar wordt, ontvangt u uw AOW op uw verjaardag. In onderstaande tabel kunt u vinden wanneer u voor het eerst AOW ontvangt, wanneer u na 2012 de 65-jarige leeftijd bereikt:

Geboren in de periode:
Start AOW-uitkering:
Leeftijd waarop AOW ingaat:
Vóór 01-01-1948
2012
65 jaar
Na 31-12-1947, voor 01-12-1948
2013
65 jaar + 1 maand
Na 30-11-1948, voor 01-11-1949
2014
65 jaar + 2 maanden
Na 31-10-1949, voor 01-10-1950
2015
65 jaar + 3 maanden
Na 30-09-1950, voor 01-08-1951
2016
65 jaar + 5 maanden
Na 31-07-1951, voor 01-06-1952
2017
65 jaar + 7 maanden
Na 31-05-1952, voor 01-04-1953
2018
65 jaar + 9 maanden
Na 31-03-1653, voor 01-01-1954
2019
66 jaar
Na 31-12-1953, voor 01-10-1954
2020
66 jaar + 3 maanden
Na 30-09-1954, voor 01-07-1955
2021
66 jaar + 6 maanden
Na 30-06-1955, voor 01-04-1956
2022
66 jaar + 9 maanden
Na 31-03-1956, voor 01-01-1957
2023
67 jaar


terug