Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 25 juni 2013

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 

Kinderen en vakantiewerk

De zomervakantie komt er weer aan en veel kinderen zijn of gaan op zoek naar een vakantiebaantje. Kinderen van 13 jaar en ouder mogen onder bepaalde voorwaarden al vakantiewerk verrichten.

Vakantiewerk en kinderbijslag:

Voor ouders van thuiswonende kinderen tot 15 jaar heeft dit geen gevolgen voor de kinderbijslag. Het kind mag onbeperkt verdienen.

Wanneer uw kind 16 of 17 jaar is of niet meer thuis woont, dan maakt het wel uit hoeveel het kind verdient voor de kinderbijslag. Uw kind mag tot € 1.266 netto per kwartaal bijverdienen. Als uw kind € 1.266 of meer verdient komt de kinderbijslag voor dat kwartaal in zijn geheel te vervallen. Tijdens de zomervakantie van 2013 mag uw kind met vakantiewerk € 1.300 netto extra bijverdienen. U bent wel verplicht om elk inkomen hoger dan € 800 netto per kwartaal aan de SVB door te geven.

Vakantiewerk en werktijden:

Hoeveel en hoelang een kind mag werken is afhankelijk van zijn/haar leeftijd. In onderstaande tabel wordt per leeftijd de mogelijkheden weergegeven:

 

 

Werktijden 13-14 jarigen 15 jarigen 16-17 jarigen
Schooldag 2 uur/dag 2 uur/dag
Niet-schooldag 7 uur/dag 8 uur/dag
Vakantiedag 7 uur/dag 8 uur/dag
Dienst n.v.t. n.v.t. 9 uur/week
Schoolweek 12 uur/week 12 uur/week 45 uur/week
Vakantieweek 35 uur/week 40 uur/week 45 uur/week
Max. gewerkte vak.weken/jaar 4 weken 6 weken
Waarvan aaneengesloten 3 weken 4 weken
Max. werkdagen/week 5 dagen 5 dagen
Zondag n.v.t. Onder voorwaarden; bijv. zaterdag ervoor vrij Onder voorwaarden; zaterdag ervoor vrij / minstens 13 per jaar

 

 

Rusttijden 13-14 jarigen 15 jarigen 16-17 jarigen
Min. Dagelijkse rust 14 uur 12 uur 12 uur
In elk geval tussen 19.00 – 07.00 uur 19.00 – 07.00 uur 23.00 – 07.00 uur
In vakanties 19.00 – 07.00 uur 21.00 – 07.00 uur
Aaneengesloten pauze bij werktijd > 4,5 uur ½ uur ½ uur ½ uur

 

Ouders helpen in de eigen zaak:

13 Jarige kinderen van ouders met een winkel of landbouwbedrijf mogen op schooldagen wel maximaal 2 uur per dag en 12 uur per week in het bedrijf van hun ouders helpen, maar alleen wanneer het bedrijf 1 geheel vormt met het woonhuis van het kind.

 

Minimumloon:

Voor jongeren van 13 en 14 jaar bestaat er geen wettelijk minimumloon voor wat je met een bijbaan minimaal moet verdienen. Het minimum jeugdloon geldt pas vanaf 15 jaar. Als 13-jarige kun je natuurlijk altijd proberen het minimumloon van een 15-jarige te verdienen. Het minimumloon voor een 15-jarige is € 2,45 per uur.

Werkzaamheden:

Wat voor werkzaamheden een kind mag uitvoeren is afhankelijk van zijn/haar leeftijd. Zo mag een 13 jarige oppassen en autowassen, en onder toezicht folders lopen, werken op een kinderboerderij en/of licht huishoudelijk werk verrichten. Hoe ouder het kind is, hoe meer hij/zij mag. Zie hiervoor en voor alle andere vragen met betrekking tot kinderen en bijbaantjes de site van de Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk  

 

Bijzondere Bijstandverlening Zelfstandigen

Het zijn voor sommige ondernemers financieel moeilijke tijden, waarbij de banken ook erg terughoudend zijn geworden in het verstrekken van (her)financieringen en kredieten. Om tijdelijk financiële problemen op te vangen is er voor ondernemers het Besluit Bijzondere Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) via de gemeente. Dit Besluit regelt dat gemeenten mogelijkheden bieden voor versterking van het bedrijfskapitaal én voor levensonderhoud via een rentedragend krediet, periodieke uitkering voor het levensonderhoud of een combinatie hiervan.

De BBZ is in het leven geroepen voor Startende ondernemers, Ondernemers in tijdelijke financiële problemen, Oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf en Ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf.

Wanneer het urencriterium van 1225 uur per jaar van toepassing is, financiering bij de bank of het Borgstellingfonds niet meer mogelijk is en de ondernemer (en gezin) afhankelijk is van de inkomsten uit het bedrijf is BBZ mogelijk.

 

Extra toelichting verlaagd BTW-tarief renovatie en herstel woningen

U bent ondertussen wel bekend dat het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen in de periode 1 maart 2013- 1 maart 2014 is verlaagd van 21% naar 6%. In de praktijk bleek dat er veel vragen en onduidelijkheden bestonden bij deze tijdelijke regeling. De minister heeft onlangs de vragen en onduidelijkheden beantwoord.

Eén van de vragen betrof hoe moest worden omgegaan met de kosten van eigen of gehuurde apparatuur (bijv. een graafmachine of boormachine) die door ondernemers worden gebruikt bij het verrichten van een renovatie- of hersteldienst. De minister antwoordt dat op de kosten voor het gebruik van apparatuur die de ondernemer apart in rekening brengt bij renovatie- of herstelwerk-zaamheden het verlaagde tarief van 6% toegepast mag worden.

Een andere vraag betrof de tariefstelling bij het in rekening brengen van vervoer- en/of voorrijkosten die de ondernemer apart in rekening brengt. Ook hierbij kan het verlaagde BTW-tarief van 6% toegepast worden.

 

BTW en onbetaalde rekeningen

Wanneer je als ondernemer belastingplichtig bent voor de Omzetbelasting (BTW), dan draag je periodiek de BTW af aan de Belastingdienst over de in rekening gebrachte BTW aan je afnemers. Deze BTW ontvang je immers via je afnemer weer terug. Wanneer de afnemer de factuur niet of slechts gedeeltelijk betaald, loop je niet alleen omzet mis, maar ook de al afgedragen BTW. Er is dan sprake van een oninbare vordering.

Wanneer duidelijk is dat de afnemer écht niet meer kan betalen (bijv. via uitspraak rechter of volgens Insolventieregister) dan kan de misgelopen BTW aan de Belastingdienst worden teruggevraagd. Het verzoek om teruggave van BTW op oninbare vorderingen:

 Uitstelmogelijkheden belastingbetaling

De beleidsregels van de fiscus zijn vastgelegd in de Leidraad Invordering 2008. Deze Leidraad regelt onder andere het regulier uitstel van betaling waarbij:

Let hierbij op dat een verzoek om uitstel van betaling GEEN melding van betalingsonmacht is. Hiervoor dient apart melding te worden gemaakt.

Middels het Besluit van 21 december 2012 (nr. BLKB 2013 1963/M) is de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd.

Eén van de wijzigingen betreft kort uitstel van betaling voor ondernemers. Ondernemers kunnen, zonder nader onderzoek, op schriftelijk of telefonisch verzoek, kort uitstel van betaling krijgen. Voorwaarden hierbij zijn:

Uitstel van betaling voor langere periode (> 12 maanden), of zonder dat voor het volledige bedrag zekerheid is gesteld, kan worden verzocht met een opstelde verklaring door een ‘derde deskundige’. Deze  ‘derde deskundige’  verklaart dat het gaat om een crisismaatregel, waarbij de (werkelijk bestaande) betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn, dat er sprake is van een levensvatbare onderneming en dat de betalingsproblemen vóór een bepaalde datum zullen worden opgelost.

Een ‘derde deskundige’  heeft een neutrale positie ten opzichte van de fiscus, heeft deskundige kwaliteiten in huis, is objectief en onderhoudt de voortgang van de inhoudelijke behandeling. Een ‘derde deskundige’ kan een externe consultant, een externe financier of een (huis)accountant zijn.

Met betrekking tot het verzoek om uitstel zal de ‘derde deskundige’ een profielomschrijving van de ondernemer moet maken en een onderzoek moeten instellen. Tenslotte zal hij een verklaring moeten opstellen, waarbij onder andere wordt beoordeeld de aard en ontstaansgeschiedenis van de betalingsproblemen en de relatie hiermee met de economische crisis. Vervolgens zal de deskundige in de verklaring aannemelijk moeten maken waarom de problemen van tijdelijke aard zijn en een betalingsvoorstel opnemen.

Na beoordeling van de fiscus zal de beslissing geschieden door middel van een Beschikking.

 Particulier met zonnepanelen is ondernemer voor de BTW

Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie besloten dat wanneer een particulier een fotovoltaïsch systeem (zonnepanelen) op of nabij zijn privé-woning heeft geïnstalleerd en hij minder elektriciteit afneemt, dan dat hij (duurzaam) produceert, deze particulier kan worden aangemerkt als ondernemer voor de Omzetbelasting. Het Hof heeft gemeend dat het produceren van duurzame elektriciteit, ook door een particulier, als een economische activiteit kan worden gezien, volgens artikel 4 van de Zesde Richtlijn. Dit betekent dus dat de BTW op de aanschaf van de zonnepanelen als voorheffing in aftrek kan worden genomen.

 Rectificatie: Versnelde afschrijvingen 2013

In onze nieuwsbrief van 26 maart jl. gaven wij aan dat het kabinet had besloten om ook in 2013 maximaal 50% te mogen afschrijven op investeringen ter stimulering van de economie. Deze vermelding is helaas niet juist, daar het op dat moment ging om een voorstel en niet om een besluit.

De status van de bovengenoemde regeling is nog steeds: voorstelfase.

 Openstelling EZ-subsidies in 2013

Het ministerie van Economische Zaken (voorheen Economische Zaken, Landbouw & Innovatie) heeft onlangs verschillende EZ-subsidies opengesteld voor 2013 en 2014. Onderstaand vindt u het overzicht:

 

Onderwerp Openstelling 2013
Garantstelling landbouw t/m 27 december
Groene plus (box 4) 1 juni t/m 30 juni
Instandhouding van vezelgewassen 1 juni t/m 1 juli
Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen:-          investeringen in milieuvriendelijke stallen (o.v.b.)-          nieuw: energie in de glastuinbouw 15 juli t/m 15 augustus
Investeren in Duurzame Stallen 15 juli t/m 30 augustus
Samenwerking bij innovatieprojecten MIDS (onderzoek integraal duurzame stallen) 1 augustus
Grote praktijknetwerken 1 augustus
Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties- tweede openstelling 12 augustus t/m 30 september
Jonge landbouwers 1 oktober t/m 28 oktober
Beroepsopleiding en voorlichting Medio oktober
Visserij
Garantstelling aquacultuur 1 april t/m 27 december
Natuur en landschap
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2014(SNL-agrarisch) 15 november t/m 31 december

 


terug