Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 23 september 2013

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 

Uitstelregeling vanaf 2013

De regeling voor uitstel van aangifte inkomstenbelasting zal met ingang van aangiftejaar 2013 wijzigen.

Belastingplichtigen die hun aangifte over 2012 niet of te laat hebben ingediend, én in de twee daaraan voorafgaande jaren minstens één keer niet of te laat aangifte hebben gedaan, krijgen voor belastingjaar 2013 geen uitstel meer voor het indienen van de aangifte.

Alleen als aan beide criteria is voldaan, kan de Belastingdienst het verzoek om uitstel afwijzen.

Een aangifte is ‘te laat’ als de aangifte niet bij de Belastingdienst binnen is op de inleverdatum die op de aangiftebrief vermeld staat óf op de brief inzake uitstel.

 

VAR 2014

Vanaf 1 september 2013 kan de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) voor 2014 aangevraagd worden. Een VAR is maximaal één kalenderjaar geldig en moet jaarlijks worden aangevraagd. De VAR wordt automatisch verlengd en ontvangen. Als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

Bij freelancers en ZZP-ers die voor een opdrachtgever werken, kan het soms onduidelijk zijn wie de loonbelasting en premies moet afdragen. Een VAR geeft daar duidelijkheid over.

Na aanvraag wordt de nieuwe VAR meestal binnen 5 werkdagen, maar uiterlijk binnen 8 weken ontvangen.

 

Teruggaaf buitenlandse BTW 2012

Als u in 2012 buitenlandse BTW heeft betaald in een ander EU-land, dan kunt u nog tot 30 september 2013 deze BTW terugvragen. De BTW kunt u terugvragen via een speciale internetsite van de Belastingdienst: https://eubtw.belastingdienst.nl/vrca-applicant/ .

Voor het inloggen op deze internetsite heeft u aparte inloggegevens nodig. Als ondernemer of intermediair kunnen de inloggegevens aangevraagd worden via de site: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/rekenhulpen/aanvraag_inloggegevens_voor_terugvragen_btw_uit_eu_landen

De BTW kan teruggevraagd worden over gemaakte kosten en investeringen die gedaan zijn in een ander EU-land. Ook kan BTW teruggevraagd worden als in een ander EU-land BTW is betaald over een invoer uit een niet-EU-land. Een aantal EU-landen vraagt facturen of invoerdocumenten mee te sturen (gescande documenten) met het verzoek.

Nogmaals willekeurig afschrijven 2013

Minister Weekers van Financiën heeft eerder dit jaar al aangekondigd dat op investeringen in de periode 1 juli – 31 december 2013 alleen in 2013 maximaal 50% extra mag worden afgeschreven. In tegenstelling tot de regelingen van 2009-2011, is extra afschrijven van de investeringen van 2013 in 2014 niet mogelijk. Vanaf 2014 gelden weer de oude afschrijvingsregels.

De regeling van 2013 kent daarnaast een strikt betalingscriterium. Wanneer een bedrijfsmiddel in de periode juli – december 2013 wordt besteld, maar pas het jaar later in gebruik wordt genomen, is slechts extra afschrijven mogelijk tot het bedrag dat in 2013 op het bedrijfsmiddel is voldaan. De normale afschrijving kan alleen worden toegepast in het jaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen; dus ook in 2013 naast de willekeurige afschrijvingen!!

 

Aanpassen regeling pensioenopbouw in eigen beheer

Met ingang van 1 januari 2014 moet elke pensioenregeling worden gebaseerd op de hogere pensioenleeftijd van 67 jaar. Daarnaast wordt ook de AOW-leeftijd geleidelijk verhoogd. Ook de maximale percentages voor pensioenopbouw worden versoberd, welke ongeveer 0,5% lager liggen als in de huidige situatie. Vervolgens wordt met ingang van 1 januari 2015 het salaris waarover pensioen kan worden opgebouwd, verlaagd naar maximaal € 100.000.

Dit betekent dat de pensioenregeling moet worden aangepast op zowel fiscaal, juridisch als rekenkundig niveau.

Als gevolg van bovengenoemde wijzigingen is het verstandig als DGA de pensioenregeling eens onder de loep te nemen. Hierbij zijn er drie mogelijkheden waaruit gekozen moet worden, waarover nog in 2013 beslist moet worden:

1. Het opgebouwde pensioen wordt, door uitstel met 2 jaar, hoger doordat het actuarieel herrekend wordt. Daarnaast vindt een nieuwe opbouw plaats, conform de nieuwe regels tot 67-jarige leeftijd.

2. De toekomstige pensioenopbouw wordt op 65 jaar gehouden. Dit betekent dat de toekomstige pensioenopbouw zo’n 15-20% lager wordt, en dat ook hier een actuariële herrekening plaats moet vinden.

3. Het reeds opgebouwde pensioen blijft op 65 jaar, en de toekomstige opbouw wordt opgebouwd tot 67-jarige leeftijd. De huidige regeling wordt ‘premievrij’ gemaakt, de pensioenaanspraak tot en met 2013 wordt eind 2013 vastgesteld en gaat in op 65- jarige leeftijd. Vanaf 1 januari 2014 gaat vervolgens een nieuwe pensioenregeling in, met een pensioenopbouw tot 67-jarige leeftijd. Deze keuzemogelijkheid is echter het minst wenselijk en is erg complex.

Tevens rijst de vraag of de pensioenopbouw in eigen beheer wel voortgezet dient te worden. Daarbij moet nagegaan worden of de B.V. de toegezegde pensioenen in de toekomst wel kan betalen.

Ons advies: maak tijdig een afspraak met uw (pensioen-)adviseur!

 

Belastingplan 2014

Op 17 september jl. was het Prinsjesdag en heeft het kabinet het Belastingplan 2014 aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Onderstaand vindt u de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan, welke nog moeten worden behandeld in de Tweede en Eerste Kamer, alvorens zij definitief zijn.

Particulieren:

 Ondernemers:

Werkgevers/werknemers:

Algemeen:

 

Nogmaals SEPA

Op 1 februari 2014 gaat de nieuwe Europese SEPA-(Single Euro Payments Area) wetgeving in. Dit heeft gevolgen voor u én uw klanten. Ook de komende nieuwsbrieven tot 1 februari 2014 blijven wij aandacht besteden aan SEPA.

Als u een incassocontract heeft met uw bank zal dit gewijzigd moeten worden. Tot de invoering van SEPA bestond er één incassocontract. Als u overstapt naar SEPA, kunt u gebruik maken van de ‘standaard Europese incasso’ en/of de ‘zakelijke Europese incasso’. De standaard incasso kunt u gebruiken voor uw particuliere klanten, maar óók voor zakelijke klanten. De zakelijke incasso is alleen mogelijk tussen bedrijven onderling. Het verschil tussen zakelijk en standaard incasso heeft te maken met de storneringstermijn.

 


terug