Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 23 juli 2012

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 

Heffingsrente 3e kwartaal 2012

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën de hoogte van de heffingsrente vastgesteld voor het 3e kwartaal 2012. Deze is vastgesteld op 2,5%, waarmee het percentage weer op het niveau van 2010 en de eerste helft van 2011 staat. Het rentepercentage over de voorgaande kwartalen bedroeg 2,85% over het 1e kwartaal 2012 en 2,3% in het 2e kwartaal van 2012.

Bijtelling auto van de zaak

Met ingang  van 1 juli 2012 zijn de CO2-grenzen voor het 14%-tarief (zeer zuinige auto’s) en het 20%-tarief (zuinige auto’s) van de bijtelling auto van de zaak aangescherpt. Met ingang van 1 januari 2013 vindt tevens een jaarlijkse aanpassing plaats.

In onderstaande tabel zijn de CO2-schijfgrenzen (in gr/km) per 1 januari 2011, 1 januari 2012 en 1 juli 2012 opgenomen:

Alle brandstoffen muv diesel 2011 1 januari 2012 1 juli 2012
0 % bijtelling 0 < 51 < 51
14% bijtelling < 111 51 – 110 51 – 102
20% bijtelling 111 – 140 111 – 140 103 – 132
25% bijtelling > 140 > 140 > 132
Diesel
0 % bijtelling (besluit dd 06/07/12) < 51 < 51
14% bijtelling < 96 51 – 96 51 – 92
20% bijtelling 96 – 116 96 – 116 92 – 114
25% bijtelling > 116 > 116 > 114

 

Het huidige onderscheid in CO2-grenzen voor benzine en diesel gaat verdwijnen. De komende jaren groeien deze langzaam naar elkaar toe, waarna er vanaf 2015 geen onderscheid meer wordt gemaakt.

Voor auto’s met een 20% of 14% bijtelling, waarvan het kenteken vóór 1 juli 2012 op naam is gesteld, betekent dit een lagere bijtelling totdat de auto een andere eigenaar én andere gebruiker krijgt.

Auto’s met een 20% of 14% bijtelling die ná 1 juli 2012 op naam zijn of worden gesteld, houden het lagere bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden, beginnend op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kenteken voor het eerst op naam is gesteld.

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot lager dan 50 gr/km, die in de periode 1 januari 2012-31 december 2013 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 0% bijtelling. Op auto’s die vóór 1 januari 2012 zijn aangeschaft en minder dan 50 gr/km CO2 uitstoten, is vanaf 1 januari 2012 tot 1 januari 2017 het 0% tarief van toepassing.

BTW-voordeel oudere auto van de zaak

Ondernemers die hun bedrijfsauto ook privé gebruiken, of hun personeel de bedrijfsauto privé laten gebruiken, moeten aan het einde van het (boek)jaar BTW afdragen ter compensatie van het privégebruik. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van een forfaitaire regeling. Tot 1 juli 2011 bedroeg deze forfaitaire regeling 12% over de privébijtelling. Vanaf 1 juli 2011 is de forfaitaire BTW-correctie op 2,7% van de cataloguswaarde gesteld.

De privé-bijtelling kan in een bepaald jaar niet hoger zijn als de werkelijke kosten (inclusief afschrijvingen). Dit kan voorkomen bij auto’s die langer dan vijf jaar in gebruik zijn, omdat de afschrijvingskosten dan nihil bedragen. In die gevallen hoeven ondernemers die gebruik maken van de forfaitaire regeling slechts 1,5% van de cataloguswaarde bij te tellen. Dit percentage mag toegepast worden met terugwerkende kracht tot 1 juli 2011 en onder de voorwaarde dat het boekjaar niet langer is dan één jaar.

Ondernemers die geen BTW over de aanschaf van de auto konden aftrekken (marge-auto of vanuit privé), mochten al gebruik maken van het lagere percentage van 1,5%.

Overgangsregeling verhoogd BTW-tarief

Het hoge BTW-tarief gaat per 1 oktober 2012 omhoog van 19% naar 21%.  De maatregel houdt in principe in, dat het moment van levering van de dienst of goed bepaalt of 19% of 21% BTW berekend moet worden, en niet het moment waarop de factuur wordt uitgereikt.

In het wetsvoorstel voor het begrotingsakkoort 2013 staan de volgende overgangsmaatregelen genoemd:

Er komt een overgangsregeling voor nieuwbouwwoningen die zijn gekocht vóór 28 april 2012, met een opleveringsdatum ná 30 september. Deze regeling houdt in dat het 19%-tarief blijft gelden voor alle termijnen tot 1 oktober 2013.

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

Vanaf heden kan de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ alleen nog maar digitaal worden ingediend via het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst. Het papieren formulier is niet meer te gebruiken. De verklaring kan ook digitaal worden ingetrokken voor uzelf of uw werknemer.

 Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid

Een inlener is een ondernemer die arbeidskrachten van een uitzendbureau inleent. Deze inleners zijn normaal gesproken hoofdelijk aansprakelijk voor de door de uitlener (arbeidsbureau) verschuldigde loonbelasting, omzetbelasting, premies werknemersverzekeringen, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen Zorgverzekeringswet voor deze arbeidskrachten.

Met ingang van 1 juli 2012 kunnen inleners zich nu vrijwaren voor deze inlenersaansprakelijkheid. Als er wordt voldaan aan de per 1 juli 2012 gewijzigde voorwaarden, kan een beroep gedaan worden op de zogenoemde ‘disculpatie regeling’. Van vrijwaring is dan sprake als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Stortingen op de G-rekening die ná 1 juli 2012 zijn gedaan, maar die betrekking hebben op verplichtingen vóór 1 juli 2012, vallen nog onder de oude regeling.


terug