Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 22 september 2011

Behandelende onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Heffingsrente fiscus

Het tarief voor de heffingsrente en invorderingsrente voor het vierde kwartaal 2011 is vastgesteld op 3,00%. Het percentage voor het derde en tweede kwartaal 2011 bedroeg 2,75% resp. 2,50%.

Heffing Kamer van Koophandel verdwijnt

De heffing die de Kamers van Koophandel jaarlijks aan ondernemers in rekening brengt, verdwijnt met ingang van 1 januari 2013. Dat is de uitkomst van het overleg tussen Minister Verhagen van EL&I, de werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland met de Kamers van Koophandel. Daarnaast heeft Minister Verhagen bekend gemaakt dat de heffing voor 2012 zo’n 10% goedkoper wordt.

De afschaffing van de heffing is één van de maatregelen om de KvK te moderniseren. Naar verwachting in 2014, worden de (momenteel) 12 regionale Kamers, ondergebracht in één organisatie: Het Ondernemersplein. Hier kunnen ondernemers in de toekomst terecht voor al hun overheidszaken, zoals informatie en advies, aanvragen van subsidies, BTW-nummers  en inschrijving in het handelsregister. Syntens, de organisatie die innovatie in het MKB stimuleert, zal dan ook deel uitmaken van het Ondernemersplein.

Ultimatum teruggaaf BTW uit EU-lidstaat over 2010

Een BTW-ondernemer die in 2010 buitenlandse BTW in andere EU-landen heeft betaald, heeft nog tot 1 oktober 2011 de tijd om deze BTW terug te vragen. Sinds 1 januari 2010 kan de buitenlandse BTW alleen nog digitaal teruggevraagd worden bij de Nederlandse Belastingdienst; www.belastingdienst.nl/eubtw . Hiervoor zijn de inloggegevens nodig.

Het verzoek om teruggave van BTW over het jaar 2011 kan ingediend worden tot en met
30 september 2012.

Regeling Personenvennootschappen gaat niet door

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft besloten om niet verder te gaan met de invoering van personenvennootschappen. Volgens hem komt de doelstelling van de regeling, het faciliteren van ondernemers, onvoldoende tot zijn recht. De beoogde gebruikers van de regeling, met name de ondernemers in het MKB, hebben geen behoefte aan de nieuwe personenvennootschappen en vrezen de kosten ervan die het met zich meebrengt.

Oprichten van BV wordt gemakkelijker en goedkoper

Reeds in onze nieuwsbrief van 2 februari 2010 gaven wij aan dat het verplichte startkapitaal voor het oprichten van een Besloten Vennootschap zou worden afgeschaft. Onlangs heeft Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie toegezegd dat ook de verplichting om bij het oprichten van een BV langs de notaris te gaan, zal verdwijnen. Door beide maatregelen geeft de minister ondernemers meer ruimte om te ondernemen. Het voorstel voor bovengenoemde maatregelen zal het komend jaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Een Besloten Vennootschap heeft een aantal voordelen ten opzichte van een eenmanszaak. Zo kan de ondernemer met een BV zijn privé-vermogen beter afschermen van zijn bedrijf.

BTW-correctie moet, ook bij eigen bijdrage

Wanneer de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het gebruik van de auto van de zaak, zal er toch een BTW-correctie gemaakt moeten worden, ongeacht de hoogte van de eigen bijdrage.

Overzicht Belastingplan 2012

Op 20 september jl. was het Prinsjesdag en heeft het kabinet het Belastingplan 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden. Met het pakket aan maatregelen zet het kabinet in op een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig belastingstelsel.

–          Vereenvoudigingspakket:

–          Maatregelen gericht op soliditeit:

–          Maatregelen gericht op fraudebestrijding:

–          Overige fiscale maatregelen, onder andere:

–          Wetsvoorstel Autobrief:

–          Enkele tariefswijzigingen:

–          De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting voor woningen van 6% naar 2%, geldt vanaf 15 juni 2011 en loopt tot 1 juli 2012.

Alle hierboven genoemde maatregelen zijn nog niet definitief en kunnen mogelijk nog aangepast worden.


terug