Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 2 mei 2012

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 

Heffingsrente 2e kwartaal 2012

Hoewel met ingang van 2012 de ‘Heffingsrente’ is vervangen door de ‘Belastingrente’ (zie onze vorige nieuwsbrief van 19 maart 2012), is de heffingsrente nog steeds van toepassing op aanslagen tot en met belastingjaar 2011.

Met ingang van 1 april 2012 bedraagt het percentage voor de heffingsrente en invorderingsrente 2,3%. Het percentage over het 1e kwartaal van 2012 bedroeg 2,85%.

Factuureisen vanaf 2013

In deze tijd wordt steeds meer gebruik gemaakt van elektronisch factureren. Om het juiste gebruik hiervan te stimuleren én vanwege vereenvoudiging en harmonisatie, worden de factureringsregels met ingang van 1 januari 2013 op een aantal zaken gewijzigd. Onderstaand geven wij u de eisen waaraan een juiste factuur dient te voldoen:

 1. Datum waarop de factuur is uitgereikt (factuurdatum);
 2. Opeenvolgend factuurnummer;
 3. BTW-identificatienummer van de leverancier/dienstverlener;
 4. BTW-identificatienummer van de afnemer, indien een verleggingsregeling van toepassing is of een intracommunautaire levering heeft plaatsgevonden;
 5. Naam-adres-woonplaats-gegevens van de ondernemer en zijn afnemer;
 6. Hoeveelheid geleverde goederen en/of diensten met duidelijke omschrijving;
 7. Datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden;
 8. Maatstaf van heffing voor elk BTW-tarief of BTW-vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief BTW, evenals eventuele vooruitbetalingkortingen en andere kortingen;
 9. Het toegepaste BTW-tarief;
 10. Het te betalen BTW-bedrag
 11. Indien van toepassing:

Bestel tijdig uw energiezuinige auto

Voor bepaalde energiezuinige auto’s gelden verlaagde bijtellingpercentages. De komende jaren worden de CO2-uitstootgrenzen verder aangescherpt. De eerste aanscherping vindt plaats op 1 juli 2012. Indien u voornemens bent een energiezuinige auto aan te schaffen, is het verstandig ervoor te zorgen dat de bewuste auto vóór 1 juli as. op uw naam is gesteld.

Het bijtellingspercentage zal worden bepaald op het moment dat de auto op naam is gesteld (dus niet het moment van opdracht/bestelling!). Dat percentage blijft tenminste 60 maanden gelden, ongeacht of berijder of eigenaar wisselen. Voor auto’s waarvan de eigenaar/berijder niet wisselt, blijft de bijtelling onbeperkt gelden.

Wanneer crediteren?

Het is gebruikelijk en toegestaan om een creditfactuur op te stellen en te versturen wanneer er eerder verkochte goederen worden geretourneerd of wanneer een korting achteraf toch wordt verstrekt. De bijbehorende BTW wordt regulier via de aangifte verrekend.

Crediteren is niet altijd toegestaan, zoals wanneer er sprake is van oninbare debiteuren of wanneer ten onrechte BTW in rekening is gebracht. Hoe is de door u afgedragen BTW dan terug te krijgen?

Als u vaststelt dat uw afnemer (een deel van) de vordering niet meer zal betalen, dan is er sprake van een oninbare vordering. De gefactureerde BTW heeft u reeds afgedragen aan de Belastingdienst. Om deze BTW terug te ontvangen moet een apart schriftelijk verzoek ingediend worden bij de Belastingdienst. Ter onderbouwing stuurt u bescheiden mee, waaruit blijkt dat u reeds diverse maatregelen heeft getroffen om uw vordering geïnd te krijgen, zoals aanmaningen/betalingsherinneringen, correspondentie met debiteur, berichtgeving van incassobureau of uitdelingsbrief van curator (bij faillissement). Het gaat erom dat het redelijkerwijs aannemelijk moet zijn, dat de vordering oninbaar is.

Het verzoek dient binnen een maand na afloop van het tijdvak waarin het duidelijk is dat de vordering redelijkerwijs oninbaar is, ingediend worden.

Ook kan het voorkomen dat er ten onrechte (teveel) BTW in rekening is gebracht, of dat er BTW in rekening is gebracht terwijl de prestatie is vrijgesteld of in een ander land is belast. De fiscus stelt in dit geval als regel (ter bescherming van haar inkomsten), dat degene die de factuur opstelt, wettelijk verplicht is de vermeldde BTW ook af te dragen, ook als achteraf blijkt dat dat abusievelijk is gebeurd. De afnemer zal namelijk op basis van deze factuur immers de BTW in aftrek brengen.

De per ongeluk in rekening gebrachte BTW kan teruggevraagd worden, middels een apart schriftelijk verzoek, binnen een termijn van 5 jaar na factuurdatum. Hiervoor stelt u tevens een creditfactuur op, die ook uitgereikt wordt aan de afnemer en bevat een verwijzing naar de oorspronkelijke factuur. Tevens geeft u aan dat de Belastingdienst geen verlies van belastinginkomsten hoeft te vrezen om één van de volgende redenen:

In het verzoek neemt u een verklaring op die is ondertekend door de afnemer en waarop is aangegeven op welke manier is omgegaan met de abusievelijk in rekening gebrachte BTW.

Het komt voor dat een afnemer met u overeenkomt dat de openstaande vordering(en) omgezet worden in een geldlening of een rekening-courantvordering (schuldvernieuwing). Bij het omzetten wordt de vordering feitelijk voldaan. Indien later blijkt dat de afnemer de geldlening niet kan voldoen, is er GEEN mogelijkheid meer voor teruggaafverzoek BTW wegens oninbare vordering!

Subsidie, ook voor U!?

Wist u dat er meer dan 1.300 subsidieregelingen zijn? Zij kunnen extra financiële ruimte bieden aan ondernemers die willen innoveren. Het is dus de moeite waard om na te gaan of ook uw project, product of dienst in aanmerking komt voor een subsidie.

Zo hebben wij hele goede contacten met een subsidie-adviesbureau. Heeft u investeringsplannen, wendt u zich dan tot ons. Wij maken voor u een afspraak met het adviesbureau, die kennis heeft van alle subsidie-mogelijkheden op alle terreinen op basis van No-cure-no-pay-basis.

Zo’n kans laat u toch niet liggen?

Vitaliteitssparen

Zoals de meesten al weten zijn per 1 januari 2012 de spaarloon- en levensloopregeling vervallen. Het vitaliteitssparen is 1 januari 2013 de nieuwe spaarregeling die wordt ingevoerd. Per 2013 kunnen mensen, die al meededen met de spaarloon- of levensloopregeling, deze omzetten naar vitaliteitssparen.

Wat is vitaliteitssparen?

Met vitaliteitssparen kun je fiscaal voordelig sparen. Het is toegankelijk voor zowel werknemers als ondernemers. Het geeft de werknemer de mogelijkheid om een financiële reserve op te bouwen. Deze financiële reserve kan de werknemer bijvoorbeeld gebruiken voor (om)scholing naar nieuw werk, of om de periode tussen 2 banen te overbruggen na ontslag.

Doel vitaliteitsregeling

Ervoor zorgen dat werknemers langer en gezonder door kunnen werken.

Wat is er veranderd voor de levensloopregeling vanaf 1 januari 2012?

Nieuwe deelnemers kunnen vanaf 1 januari 2012 niet meer mee doen met de levensloopregeling. De levensloopregeling blijft alleen bestaan voor degene die op 31 december 2011 een saldo van € 3.000,- of meer op zijn of haar rekening heeft staan. Is het saldo € 3.000,- of hoger dan mag je gewoon bijstorten, hierover wordt echter geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Is het saldo lager dan € 3.000,- dan kun je niet meer bijstorten en stopt de regeling op 31 december 2012.

Vanaf 1 januari 2013 kan er gekozen worden om met de vitaliteitsregeling mee te doen of niet. Deelnemers van de levensloopregeling kunnen vanaf 1 januari 2013 hun tegoed zonder belastingheffing omzetten naar vitaliteitssparen. Is het saldo minder dan € 3.000,- en je wilt je tegoed niet omzetten naar het vitaliteitssparen, dan wordt het tegoed uitgekeerd en op 31 december 2013 belast als loon.

Wat is er veranderd voor de spaarloonregeling per 1 januari 2012?

Het tegoed van de spaarloonregeling kun je vanaf 1 januari 2012 belastingvrij opnemen.

Je kunt er ook voor kiezen om het tegoed op de spaarloonrekening te laten staan en op deze manier gebruik te blijven maken van de vrijstelling in box III, dit blijft tot 1 januari 2016 gelden.

Let op: een deel van uw spaartegoed valt elk jaar vrij, op dat deel is de vrijstelling van box III niet langer van toepassing.

Stortingen in het vitaliteitssparen is in box I fiscaal aftrekbaar; er wordt pas belasting geheven als het tegoed wordt opgenomen. Per jaar mag maximaal € 5.000,- worden gestort en is fiscaal aftrekbaar. Het maximale vermogen bedraagt € 20.000,- en is niet belast in box III.

Opname

Als u geld opneemt van uw vitaliteitsregeling, dan wordt door de bank 42% loonbelasting ingehouden. Valt u in een ander belastingtarief? Dan wordt dat verrekend via uw belastingaangifte. Jaarlijks mag maximaal € 20.000 worden opgenomen. Echter in het kalenderjaar waarin u 62 jaar of ouder wordt, mag u maximaal € 10.000,- opnemen.

Het saldo moet zijn opgenomen vóór u de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Bezuinigingspakket 2013

Na 7 weken Catshuisberaad, het vallen de gedoog-coalitie, zijn de VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie met elkaar tot overeenstemming gekomen met betrekking tot een bezuinigingspakket met een begrotingstekort niet hoger dan 3%.

Onderstaand geven wij kort de hoofdpunten van het overeengekomen pakket weer:

Pensioenen:

Arbeidsmarkt:

Woningmarkt:

Gezondheidszorg:

Loonmatiging:

Vergroening:


terug