Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 19 maart 2012

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Aandachtsgebied Belastingdienst 2011

Ieder jaar besteed de Belastingdienst extra aandacht aan een thema bij de behandeling en controle van de aangiften inkomstenbelasting. Voor het aangiftejaar 2011 is dat het ‘ingevulde loon’ in Box I. Uit steekproeven is namelijk gebleken dat er fouten gemaakt worden door het onjuist of niet invullen van het loon. Het is daarom belangrijk al uw jaaropgaven en andere bronnen van inkomsten te verzamelen en te bewaren.

Toeslagen 2012 wijzigen en/of aanvragen

Tot 1 januari 2012 was het voor ons niet mogelijk voor u een toeslag (Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kinderopvangtoeslag en/of Kindgebonden budget) aan te vragen of te wijzigen. U diende dat dus zelf te doen met behulp van een papieren formulier of via het downloaden van het programma via de site van de Belastingdienst.

Met ingang van 2012 is deze mogelijkheid er wel om een aanvraag of wijziging voor u in te dienen via ons aangiftepakket. Vanaf dezelfde datum werken alle toeslagen met één toetsingsinkomen, waarbij de Belastingdienst ook rechtstreeks informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie kan halen.

Van belang is dat u de wijzigingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons doorgeeft.

Uniform loonbegrip vanaf 2013

Onlangs is gepubliceerd dat met ingang van 1 januari 2013 het Uniforme Loonbegrip in werking treedt. Hierdoor komt er één loonbegrip voor de loonbelasting/premies volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). Op dit moment worden nog verschillende definities en berekeningen gehanteerd.

Voor de werknemer wordt het loonstrookje eenvoudiger en werkgevers besparen hierdoor € 380 miljoen aan administratieve lasten.

Maar, indien een auto van de zaak tot de arbeidsvoorwaarden behoort, dan zullen de werkgeverslasten juist toenemen, voor die werknemers die minder dan het maximum premieloon (2012: € 50.064) verdienen. De bijtelling voor het privé-gebruik zal na 1 januari 2013 ook tot het premieloon gaan behoren. Wellicht is het verstandig om als werkgever de arbeidsvoorwaarden, met name voor nieuwe werknemers, te beoordelen.

Belastingrente

Bij de aangiften over 2012, krijgt u voortaan niet meer te maken met de bekende ‘heffingsrente’, maar met de zogenaamde ‘belastingrente’. De nieuwe belastingrente houdt namelijk een wijziging in van de periode waarover de fiscus de rente berekent. Daarnaast is voor de hoogte van de rente de wettelijke rente voor consumenten van toepassing.

De oude heffingsrente geldt voor aangiftes tot en met aangiftejaar 2011. De heffingsrente wordt betaald als er te weinig belasting is afgedragen en of teveel is afgedragen. De teller voor het bepalen van de heffingsrente begint bij 1 januari na afloop van het betreffende belastingjaar te lopen en loopt door tot de datum, de dagtekening, van de aanslag.

Vervolgens moet er invorderingsrente betaald worden, als te laat op de aanslag betaald wordt.

De nieuwe belastingrente is een nieuwe regeling van renteberekening. De fiscus rekent de rente pas vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar tot en met de uiterste betaaldatum (dus 6 weken na dagtekening). De invorderingsrente blijft bestaan indien te laat wordt betaald aan de Belastingdienst, óf indien de fiscus zelf te laat uitbetaald.

De belastingrente is gebaseerd op de wettelijke rente voor consumenten, wordt enkelvoudig berekend over de hoofdsom en wordt jaarlijks 2 maal vastgesteld, namelijk op 1 januari en 1 juli.

De auto en de BTW (aanvulling)

Voorbelasting privé-auto

In onze vorige nieuwsbrief van 9 februari 2012, gaven wij aan dat de 75%-regeling met ingang van 18 oktober 2011 is komen te vervallen. In hetzelfde artikel gaven wij aan dat daarom vanaf 1 juli 2011 slechts de betaalde voorbelasting op kosten van gebruik en onderhoud van de privé-auto aftrekbaar is, voor zover het zakelijk gereden kilometers betreft. Hierop vullen wij het volgende aan:

Aangezien er in veel gevallen geen kilometeradministratie bekend is waaruit blijkt in welke mate de privé-auto zakelijk en privé gebruikt wordt, heeft de minister van Financiën in zijn besluit van 20 december 2011 goedgekeurd, dat de BTW die drukt op de gebruik- en onderhoudskosten van de privé-auto mag worden afgetrokken, mits dit BTW-bedrag hoger is dan 1,5% van de cataloguswaarde van de auto.

In de praktijk komt het erop neer, dat in eerste instantie alle voorbelasting van brandstof- en onderhoudskosten mag worden afgetrokken, en aan het einde van het aangiftejaar een correctie gemaakt wordt van ten hoogste 1,5% van de cataloguswaarde.

Bezwaar BTW-correctie op privé-gebruik

Met ingang van 1 juli 2011 is de BTW-correctie op privé-gebruik losgekoppeld van de bijtelling van het privé-gebruik voor de inkomsten- en loonbelasting. Vanaf deze datum wordt de BTW-correctie berekend door 2,7% van de cataloguswaarde te rekenen, ongeacht de bijtelling.

De ondernemers met een auto die NIET milieuvriendelijk is, vinden dat er rechtsongelijkheid heeft plaatsgevonden in de periode vóór 1 juli 2011. Zij betaalden immers een BTW-correctie van 12% over het privé-gebruik (25%) en de ondernemers met een milieuvriendelijke auto niet of minder (immers: 12% over privé-gebruik van 0% = 0%).

Tegen deze rechtsongelijkheid hebben wij (Groeneveld Accountants) namens al onze BTW-ondernemers een bezwaar ingediend over de periode 1 januari – 1 juli 2011.


terug