Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 18 september 2014

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 

Schenkingsregeling € 100.000 niet verlengd

Vanaf 1 oktober 2013 is het mogelijk gebruik te maken van de eenmalige verhoogde vrijstelling van schenkbelasting van € 100.000, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn dat de schenking wordt aangewend ten behoeve van de eigen woning (aankoop, verbouw, aflossing hypotheek of aflossing restschuld verkochte woning). Deze maatregel geldt tot 1 januari 2015 en wordt definitief niet verlengd.

 

Terugvragen buitenlandse BTW

BTW-ondernemers die buitenlandse BTW in rekening gebracht hebben gekregen door ondernemers uit een ander EU-land, kunnen deze BTW terugvragen bij de Nederlandse Belastingdienst. De BTW over 2013 kan nog tot 1 oktober 2014 worden teruggevraagd. De BTW kan worden teruggevraagd via een speciale internetsite: Teruggaaf van BTW uit andere EU-landen. Hiervoor zijn inloggegevens nodig. Deze inloggegevens kunnen worden aangevraagd via ‘Inloggegevens voor terugvragen BTW uit EU-landen’ op de site van de Belastingdienst. Deze inloggegevens worden binnen 4 weken na aanvraag ontvangen. 

 

BTW-teruggaaf op ander bankrekening mogelijk

Sinds 1 december 2013 moet het bankrekeningnummer voor de teruggaaf van BTW op naam staan van de rechthebbende BTW-ondernemer. Deze tennaamstellingsverplichting vervalt per 1 januari 2015. Wilt u nu reeds de BTW laten uitbetalen op een ander bankrekeningnummer, dan kan een schriftelijk verzoek hiertoe worden ingediend aan uw belastingkantoor. U verzoekt om aanwijzing van een bankrekening op naam van een derde en voegt daar een verklaring aan toe, waarin wordt aangegeven op welk bankrekeningnummer de BTW-teruggaaf uitbetaald moet worden en op wiens naam deze staat.

 

Gebruikelijkloonregeling

Voor het bepalen van de hoogte van het loon van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is de gebruikelijkloonregeling een richtlijn. Desondanks geeft deze richtlijn in de praktijk veel onduidelijkheid. In het Belastingplan 2015 wordt een wijziging van de regeling opgenomen. De belangrijkste wijziging is dat het begrip ‘soortgelijke dienstbetrekking’ wordt vervangen door ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. In de nieuwe gebruikelijkloonregeling geldt daarom als hoofdregel dat het te nemen loon ten minste wordt gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

 

Kindregelingen per 2015

Met ingang van 2015 zijn er nog 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. De Kinderbijslag, het Kindgebonden budget, de combinatiekorting en de Kinderopvangtoeslag blijven; de andere regelingen verdwijnen. Maar ook bij de blijvende kindregelingen treden wijzigingen op.

Kindgebonden budget:

Deze regeling is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Kinderbijslag:

De Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 

VAR 2014 ook geldig in 2015

Een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgegeven voor 2014, blijft ook in 2015 geldig, totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. Wanneer iemand hetzelfde werk onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden blijft verrichten, kan degene de VAR voor 2014 ook in 2015 blijven gebruiken.

Veranderen  de omstandigheden of de werkzaamheden, dan zal er gewoon een VAR 2014 of 2015 aangevraagd moeten worden. Voor 2014 kan dat nog het hele jaar; voor 2015  is al vanaf 1 september 2014 een VAR aan te vragen.

 

 

Belastingplan 2015

Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag en op deze dag worden de maatregelen voorgesteld voor het Belastingplan 2015. Deze plannen moeten nog worden behandeld in de Tweede en Eerste Kamer, alvorens zij definitief aangenomen worden.

 Inkomen:

 

Werkkostenregeling (WKR):

De werkkostenregeling wordt op een aantal punten aangepast per van 1 januari 2015:

Mocht u vragen hebben over de (aangepaste) Werkkostenregeling, dan zijn wij uiteraard bereid u hierover te informeren.

 

Wonen:

 

Overig:

 


terug