Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 15 december 2011

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 

Subsidiemogelijkheden werkgever

Loondispensatie:

Wanneer u als werkgever iemand met een Wajong-uitkering in dienst neemt die minder werk kan verrichten dan de andere werknemers, dan kunt u bij het UWV toestemming vragen om een lager loon te betalen dan het minimumloon. Indien het UWV hier mee instemt vult het UWV het loon van de Wajonger aan tot minstens 75% van het minimum (jeugd)loon.

De loondispensatie duurt tussen een half jaar en vijf jaar.

Loonkostensubsidie:

Deze subsidie kunt u als werkgever krijgen indien u:

– een werkzoekende ten minste twaalf maanden in dienst neemt, en

– daarna nog van plan bent een verlenging van zes maanden aan te bieden.

Andere voorwaarden voor de loonkostensubsidie zijn:

– de werknemer is jonger dan 50 jaar;

– hij heeft langer dan een jaar een WW-uitkering;

– of heeft recht op een WAO-, WAZ-, WGA- of Wajong uitkering;

– de werknemers mogen niet al op proef bij u gewerkt hebben.

De hoogte van de subsidie is 50% van het minimumloon en duurt 12 maanden.

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer:

Indien de werkgever een werknemer in dienst neemt met een beperking dan kunt u mogelijk

korting krijgen op de WAO-, WIA-, of WW-premie. Deze korting duurt maximaal drie jaar en bedraagt maximaal € 2.042,–.

Premiekorting oudere werknemer:

Deze premiekorting kunt u als werkgever krijgen indien:

– u een oudere werknemer in dienst heeft (62 jaar of ouder);

– u een oudere werknemer in dienst neemt (50 jaar of ouder), die voordat hij bij u

in dienst komt recht had op een uitkering.

=> Voor meer informatie over deze regelingen, zie www.belastingdienst.nl en www.UWV.nl.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2011

Indien u nog plannen heeft om te investeren, is het te overwegen om het juist wel of niet meer in 2011 te doen. Vanaf een investeringsbedrag van € 2.200 tot en met € 54.324 is 28% van het investeringsbedrag aftrekbaar in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Wordt er meer geïnvesteerd dan € 54.324 maar niet meer dan € 100.600, dan kunt u een vast bedrag van € 15.211 aftrekken. Bij een totaal aan investeringen van meer dan € 100.600, maar niet meer dan € 301.800 is een bedrag van € 15.211 minus 7,56% van de investering boven
€ 100.600. Bij meer dan € 301.800 is geen investeringsaftrek mogelijk.

U kunt een investering meenemen voor 2011, indien de verplichting voor aanschaffing (opdrachtbevestiging) in 2011 is aangegaan. Om de aftrek ook ten laste te laten komen van het belastingjaar 2011, zal tevens een bedrag ter hoogte van de aftrek ten minste moeten zijn voldaan in 2011 óf het bedrijfsmiddel is in 2011 in gebruik genomen. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan zal de aftrek ten laste van de winst in 2012 (of later) komen.

 Versneld afschrijven 2011 laatste jaar

De tijdelijke regeling om op nieuwe investeringen versneld af te schrijven eindigt in 2011. In Belastingplan 2012 is niet opgenomen dat de regeling wordt verlengd. De regeling houdt in dat een investering in een nieuw bedrijfsmiddel in 2009, 2010 en 2011 in twee jaar (max. 50%) versneld afgeschreven kan worden. Voorwaarde hierbij is dat het bedrijfsmiddel binnen twee jaar in gebruik moet zijn genomen.

Betalingstermijnen

Er ligt momenteel een wetsvoorstel dat stelt dat met ingang van 1 januari 2012 de betalings-termijn tussen bedrijven onderling 30 dagen na factuurdatum is, mits er niets contractueel is geregeld. Is er een betalingsovereenkomst tussen beide bedrijven gesloten, dan mag een langere betalingstermijn van maximaal 60 dagen worden overeengekomen. Een betalings-termijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als beide partijen hier geen nadeel van ondervinden.

De betalingstermijn tussen bedrijven en overheden is altijd binnen 30 dagen. Afwijking van deze termijn is niet mogelijk.

 Wetsvoorstel Flex-BV aangenomen

Onlangs heeft de Tweede Kamer de Invoeringswet flexibilisering BV-recht aangenomen. Dat betekent dat het vanaf nu eenvoudiger en makkelijker is een Besloten Vennootschap op te richten. De belangrijkste wijzigingen in de wet zijn:

 EIA/MIA en VAMIL digitaal aanvragen

Met ingang van 2012 is het mogelijk om aanvragen voor EIA (Energie-investeringsaftrek), MIA (Milieu-investeringsaftrek) en VAMIL (Vrije Afschrijving Milieu Investeringen) digitaal aan te vragen bij het eLoket van Agentschap NL. Dit geldt voor investeringen die in 2012 en later worden gedaan. Na het aangaan van de verplichting is er een aanvraagtermijn van 3 maanden.

Voor investeringen met een opdracht in 2011, dienen nog op de oude, papieren, manier aangevraagd te worden bij Bureau IRWA van de Belastingdienst.

Stijging gebruikelijk loon

Bij een aanmerkelijk belang, bij een direct of indirect aandelenbezit van 5% of meer, waarvoor u ook werkzaamheden verricht, zal het gebruikelijk loon stijgen in 2012 naar
€ 42.000 (was € 41.000). Een lager loon als DGA is wel mogelijk, maar alleen als u kunt aantonen dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen een lager loon gebruikelijk is.

Veranderingen inkomstenbelasting 2011

Lijfrentepremie 2011

Voor het eerst in belastingjaar 2011 zijn de lijfrentepremies en inleg lijfrentesparen (behalve premies voor stakingslijfrenten) alleen nog aftrekbaar in het jaar dat ze zijn betaald. De mogelijkheid een premie of inleg binnen drie maanden na afloop van het jaar te betalen en af te trekken in het voorgaande jaar is vanaf het belastingjaar 2011 vervallen.

Peildatum

Met ingang van 1 januari 2011 wordt de waarde van de bezittingen en schulden in Box III nog maar op 1 peildatum bepaald, namelijk per 1 januari. Tot en met de aangifte inkomstenbelasting 2010 waren er 2 peildata, te weten 1 januari en 31 december. U heeft geen invloed meer op de waardebepaling Box III voor de aangifte 2011, maar voor de aangifte 2012 kunt u nog vóór 31 december 2011 dikke nota’s of belastingaanslagen betalen om uw vermogen te verlagen. Natuurlijk kunt u ook uw schenkingsvrijstelling aan uw kinderen gebruiken. De schenkingsvrijstelling voor 2011 is € 5.030 per (pleeg)kind per jaar.

Fiscaal partnerschap?

Woont u ongehuwd samen en heeft u er in uw vorige belastingaangiften inkomstenbelasting voor gekozen om ook fiscaal partners te zijn? Ga dan na of u in 2011 nog voldoet aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap. Ongehuwd samenwonenden zijn sinds 2011 alleen fiscaal partner als ze een notarieel samenlevingscontract hebben.
Hierop zijn een aantal uitzonderingen:
U bent namelijk ook elkaars fiscaal partner als u:
– samen een kind heeft, of als u of uw partner
een kind van de ander heeft erkend;
– als partners geregistreerd staat bij een
pensioenfonds;
– allebei eigenaar van de eigen woning
bent.

In alle gevallen moet u bij de gemeente op hetzelfde woonadres staan ingeschreven.

Voldoet u niet aan één van deze voorwaarden? Dan kunt u elkaar niet als fiscaal partner aanmerken. Indien u nog vóór 31 december 2011 bij de notaris een samenlevingscontract ondertekent, bent u voor heel 2011 alsnog partners.

Bij scheiding of scheiding van tafel en bed bent u voor de fiscus pas ex-partners als u een verzoek hiertoe heeft ingediend. Daarnaast geldt dat u bij de gemeente niet meer op hetzelfde woonadres mag zijn ingeschreven. Partnerschap met uw ex-echtgenote of echtgenoot blokkeert een fiscaal partnerschap met een ander. Alleen met een echt-scheidingsverzoek kunt u het fiscale partnerschap met uw echtgenote/echtgenoot opheffen.

Boxhoppen

Het tijdelijk (minder dan 6 maanden) overhevelen van vermogen van Box III naar Box I of II om vermogensrendementheffing te verlagen is niet toegestaan. Wanneer het vermogens-bestanddeel langer dan drie maanden, maar korter dan 6 maanden is verschoven, treedt er zelfs dubbele belastingheffing op. Belastingplichtige kan deze dubbele heffing slechts ver-mijden, door aannemelijk te maken dat de verschuiving van puur zakelijke aard is geweest.

Durfkapitaal

Indien u in 2011 of erna een lening aan een startende ondernemer verstrekt, het zogenaamde durfkapitaal, dan is een eventueel verlies op deze lening in de toekomst niet meer aftrekbaar. Bij een lening aan een startende ondernemer vóór 1 januari 2011, blijven eventuele verliezen wel aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost.

Groene beleggingen

De onbeperkte vrijstelling in Box III van groene beleggingen van vóór 1 januari 2001 (!) is vervallen met ingang van 1 januari 2011.


terug