Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 14 juli 2017

Behandelde onderwerpen in de nieuwsbrief:

 

Minimumloon per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 stijgt het wettelijk minimumloon met 0,89% ten opzichte van 1 januari 2017. Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband zijn per 1 juli als volgt (in €):

 

Leeftijd % v/h minimumloon   Per maand Per week Per dag
22 jaar + 100,0% € 1.565,40 € 361,25 € 72,25
21 jaar 85,0% € 1.330,60 € 307,05 € 61,41
20 jaar 70,0% € 1.095,80 € 252,90 € 50,58
19 jaar 55,0% € 860,95 € 198,70 € 39,74
18 jaar 47,5% € 743,55 € 171,60 € 34,32
17 jaar 39,5% € 618,35 € 142,70 € 28,54
16 jaar 34,5% € 540,05 € 124,65 € 24,93
15 jaar 30,0% € 469,60 € 108,40 € 21,68

 

Het bruto minimumloon per 1 juli 2017, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek (inclusief 0,89% verhoging) bedraagt in € :

 

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
22 jaar + € 10,04 € 9,51 € 9,04
21 jaar € 8,53 € 8,09 € 7,68
20 jaar € 7,03 € 6,66 € 6,33
19 jaar € 5,52 € 5,23 € 4,97
18 jaar € 4,77 € 4,52 € 4,29
17 jaar € 3,97 € 3,76 € 3,57
16 jaar € 3,47 € 3,29 € 3,12
15 jaar € 3,02 € 2,86 € 2,71

 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft per 1 juli 2017 de ondergrens voor het volledig (100%) wettelijk minimumloon verlaagd van 23 naar 22 jaar en heeft tegelijkertijd het minimumjeugdloon van 18-jarigen en ouder verhoogd.

 

De nieuwe Arbowet

Met ingang van 1 juli 2017 is de Nieuwe Arbowet van kracht geworden. De overheid verwacht hiermee dat werkgevers, werknemers en bedrijfsartsen hechter gaan samenwerken, om ziekte en verzuim nog meer te voorkomen.

Zo krijgt de preventiemedewerker een centrale rol in de nieuwe wet. De preventiemedewerker werkt nauw samen met de bedrijfsarts en mag deze ook adviseren. Bij grote organisaties (> 25 medewerkers) is de werkgever verplicht om minstens één keer per jaar een overleg te organiseren tussen werkgever, preventiemedewerker, bedrijfsarts en de personeelsvertegenwoordiging (bijv. OR).

Een preventiemedewerker is verplicht en kan bij grote ondernemingen alleen worden aangesteld bij instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Bij ondernemingen met minder dan 25 werknemers, mag de werkgever/eigenaar ook zelf de preventiemedewerkter zijn, mits het personeel daarmee instemt.

De bedrijfsarts krijgt in de nieuwe Arbowet een preventieve en adviserende rol. Zo mag een werknemer de bedrijfsarts raadplegen, zonder dat er sprake is van ziekte. Hiermee kan voorkomen worden dat iemand zich ziek meldt. De adviserende rol ligt op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding. De werkgever is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

Mocht een werknemer twijfelen aan het advies van de bedrijfsarts, dan kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. De werkgever betaalt de kosten voor deze second opinion, wanneer deze tweede bedrijfsarts is opgenomen in een lijst met bedrijfsartsen in het Basiscontract.

 

De veranderde rollen, verantwoordelijkheden en inspanningen worden vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’. Hierin wordt vastgelegd wat de afspraken zijn tussen werkgever en de arbodienst en bedrijfsarts. Dit Basiscontract is per 1 juli 2017 verplicht, en de inspectie SZW zal hierop toezien.

 

Subsidieregeling praktijkleren

Vanaf 2 juni 2017 tot en met 15 september 2017 kan een subsidieaanvraag ingediend worden voor de Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2016/2017. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplekken en werkleerplekken aan te bieden. Met deze regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en beschikken (toekomstige) werkgevers over beter opgeleid personeel.

Het doel van de subsidieregeling is een tegemoetkoming in de kosten die werkgevers maken voor de begeleiding van een leerling, student of deelnemer.

 

Het maximum te ontvangen bedrag is € 2.700 per gerealiseerde werkplek. Het beschikbare subsidiebudget wordt door het ministerie per onderwijscategorie (vmbo, mbo, hbo en promovendi/toio’s) evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie verdeeld.

 

Voor de aanvraag zijn de volgende documenten nodig:

 

Uiteraard kunnen wij de aanvraag ook voor u indienen of hierbij assisteren.

 

Uitstel afschaffing monumenten- en scholingsaftrek

In een wetsvoorstel eind 2016, zou de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en aftrek voor scholing in de Inkomstenbelasting, per 2018 worden afgeschaft. De Tweede Kamer heeft in het najaar van 2016 veel kritiek geuit op de plannen, maar van afschaffing van het wetsvoorstel was toen geen sprake.

Dit wetsvoorstel was na de verkiezingen van maart jl. al controversioneel verklaard, waardoor de besluiten hierover stil kwamen te liggen. Nu is onlangs besloten om de afschaffing van zowel monumenten- als scholingsaftrek een jaar uit te stellen naar 2019.

 

Handhaving Wet DBA weer uitgesteld

De handhaving van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties), voorheen VAR, is verder uitgesteld tot 1 juli 2018. Tot deze datum krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes of naheffingen als achter geconstateerd wordt dat er sprake was van een dienstbetrekking. Een uitzondering hierop geldt voor zgn. kwaadwillenden.

De reden voor dit uitstel is dat de regelgeving van de Wet DBA nog altijd niet aansluit op de praktijk en er nog teveel arbeidsrechtelijke knelpunten bestaan. Er is onderzoek gedaan naar deze knelpunten, waarop tien mogelijke beleidsvarianten zijn bedacht. Het nieuwe kabinet zal hierover moeten gaan beslissen.

 

 


terug