Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 10 november 2011

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

* Kerstpakketten/geschenken in natura

U maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen:

Er wordt 20% eindheffing toegepast over een geschenk in natura, voor zover de waarde in het economische verkeer van geschenken in totaal per kalenderjaar niet meer is dan € 70.

U kunt hierbij denken aan een pakket of een cadeaubon ter gelegenheid van kerst.

Voor zover de waarde meer is dan € 70, kunt u, net als voor andere verstrekkingen, gebruik maken van de regeling voor kleine verstrekkingen. In dat geval kunt u tegen het tabeltarief eindheffing toepassen als de waarde in het economische verkeer maximaal € 136 per verstrekking is en in totaal maximaal € 272 per jaar.

(Als u een dergelijk geschenk ook geeft aan personen die niet bij u in dienstbetrekking zijn, mag u de belasting voor eigen rekening nemen via eindheffing.)

U maakt gebruik van de werkkostenregeling:

Geschenken in natura zijn loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffings-loon onderbrengen in uw vrije ruimte. Dit geldt ook voor verstrekkingen met een ideële waarde.

Let op!

Geeft u uw werknemers en ex-werknemers eenzelfde geschenk in natura, bijvoorbeeld een kerstpakket, dan moet u voor de ex-werknemers van wie de dienstbetrekking is geëindigd door pensionering of arbeidsongeschiktheid, het geschenk als eindheffingsloon onder-brengen in uw vrije ruimte.

* Kleine banenregeling stopt in 2012

De kleine banenregeling wordt in 2012 niet verlengd. In 2010 en 2011 werd van deze regeling gebruik gemaakt om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Helaas heeft dit niet tot een structurele afname mogen leiden.

Wat hield deze regeling ook al weer in: voor werknemers jonger dan 23 jaar kon de werkgever vrijstelling krijgen voor de werknemersverzekeringen, alleen als het loon voor de werknemersverzekeringen minder is dan ongeveer 50% van het minimumloon.

Voor zover bekend heeft de overheid hier nog geen nieuwe regeling voor bedacht.

* Mededeling aangifte loonheffingen vervalt per 1 januari 2012

Aan het eind van elk aangiftetijdvak krijgen werkgevers van de Belastingdienst een mededeling met de vraag hun aangifte loonheffingen op tijd te doen en te betalen. Per 1 januari 2012 krijgen zij deze mededeling en de bijbehorende acceptgiro niet meer.

In plaats daarvan ontvangen werkgevers in november de ‘Aangiftebrief loonheffingen’ voor 2012. Hierin staan de aangiftetijdvakken van 2012, de bijbehorende uiterste aangifte- en betaaldatums en betalingskenmerken. Omdat de mededeling per aangiftetijdvak niet meer wordt verstuurd, is het belangrijk deze aangiftebrief goed te bewaren.

Wie nu nog de acceptgiro gebruikt, zal vanaf 2012 via een bankgiro  de betaling moeten overmaken. Vermeld daarbij altijd het betalingskenmerk van de aangifte. Deze staat op de ‘Aangiftebrief loonheffingen’.

* Premie lijfrente in 2011

Voor de aangifte over 2010 was het nog mogelijk de lijfrentepremie af te trekken, als deze vóór 1 april 2011 was betaald. Met ingang van belastingjaar 2011 mag alleen die lijfrentepremie worden afgetrokken als én de premie is betaald in 2011 én er een “pensioengat” is. Dit laatste wil zeggen dat als u in afgelopen jaren niet voldoende pensioen heeft opgebouwd. Er is dan sprake van een Reserveringsruimte.

Als de premies nu bij u aftrekbaar zijn, zullen de uitkeringen te zijner tijd ook bij u worden belast. Mocht u niet voldoende jaarruimte en/of reserveringsruimte hebben om de premie volledig af te trekken van uw inkomen, dan zal in de toekomst de uitkering ook niet geheel worden belast.

* Spaarloon opnemen

Met de spaarloonregeling kunt u jaarlijks € 613 belastingvrij sparen. Dit bedrag wordt op een geblokkeerde rekening gezet, waar geen Box III-heffing over geheven wordt en die pas na 4 jaar opgenomen kan worden.

In het Belastingplan 2012 was al opgenomen dat de spaarloonregeling is afgeschaft per 2012. Hiervoor in de plaats komt het zgn. Vitaliteitssparen (zie hieronder). Onlangs is bekend gemaakt dat het opgebouwde spaarloon tot en met 2011, al in 2012 geheel en onbelast opgenomen kan worden. Dit is echter geen verplichting; u kunt het saldo ook gewoon 4 jaar op de geblokkeerde rekening laten staan. Het saldo blijft tot 1 januari 2016 vrijgesteld in Box III.

Doet u nog niet mee aan de spaarloonregeling, en was u per 1 januari 2011 in loondienst bij uw huidige werkgever, dan kunt u voor 2011 alsnog meedoen, en vrij makkelijk een fiscaal voordeel halen.

 * Fiscus betaalt mee bij asbestverwijdering

Asbest was met name bij agrarische ondernemingen een veelgebruikte bouwmateriaal, omdat het slijtvast, makkelijk te verwerken en bovendien goedkoop was. Het werd destijds veelal toegepast op daken van stallen, loodsen en schuren. Pas later werd bekend dat de fijne stofdeeltjes van asbest zeer schadelijk is voor de gezondheid en zelfs kanker kan veroorzaken. Vanaf 1 juli 1993 is het daarom zelfs verboden om asbest te gebruiken.

Ook slijtvaste materialen zijn eens aan vervanging toe, maar dat gaat gepaard met een flinke extra kostenpost, omdat asbest nu eenmaal gesaneerd moet worden.

De fiscus heeft daarom besloten om 30% van de kosten voor het vervangen van asbesthoudende materialen af te trekken van de winst, onder gebruikmaking van de MIA (Milieu Investerings Aftrek). Daarnaast is het mogelijk om de investering vervroegd af te schrijven via de VAMIL-regeling.

Vervangt u de dakpanelen ook nog eens door zonnepanelen, dan zijn hiervoor ook tal van provinciale subsidiemogelijkheden voor, die vaak (helaas) een tijdelijke gebruikmaking kent.

* Eindejaarstips

Ondernemers:

Vennootschappen:

Directeur-grootaandeelhouders:

Particulieren:

 

Special: Vitaliteitssparen

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u al over Vitaliteitssparen. Daarbij vervallen de doorwerkbonus (per 2013), levensloop- en spaarloonregeling en additionele arbeidskorting voor ouderen (per 2012). In plaats van deze regelingen komt dus het Vitaliteitssparen en de Werkbonus voor 62-plussers

Wat is nu precies Vitaliteitssparen?

Vitaliteitssparen stelt deelnemers in staat fiscaal voordelig te sparen en is toegankelijk voor werknemers, ondernemers en resultaatgenieters. Het maximaal fiscaal gefaciliteerd op te bouwen vermogen bedraagt in totaal € 20.000 bruto, met een jaarlijks aftrekbare maximuminleg van € 5.000 in box 1. Daarnaast is het opgebouwde tegoed niet belast in Box III. Er wordt pas belasting geheven bij opname van het tegoed. Deelnemers kunnen jaarlijks maximaal € 20.000 opnemen en vervolgens opnieuw sparen tot het maximum weer bereikt is. De regeling kent geen opnamedoelen.

De Vitaliteitsspaarregeling is bestedingsvrij. Deelnemers bepalen zelf waarvoor en wanneer zij dit spaargeld opnemen. Een ZZP-er kan bijvoorbeeld met het tegoed uit de Vitaliteitsregeling een periode van inkomens-achteruitgang compenseren.

Als een deelnemer op 1 januari van een bepaald jaar de leeftijd van 62 heeft bereikt, geldt er een maximale opname van € 10.000 per jaar. De reden hiervoor is dat het kabinet wil voorkomen dat de Vitaliteitsregeling ingezet gaat worden om voltijds eerder te kunnen stoppen met werken. Het tegoed valt uiterlijk voor het bereiken van de (verhoogde) AOW-leeftijd vrij.

Het Vitaliteitspakket wordt geleidelijk ingevoerd over de jaren 2012 en 2013. Dit biedt de tijd om iedereen goed voor te bereiden op de nieuwe situatie.

 

Werkbonus voor ouderen

De arbeidskorting voor werknemers van 58 jaar of ouder én de doorwerkbonus voor werknemers van 61 jaar of ouder, worden vervangen door één Werkbonus voor werkenden. Deze regeling geldt vanaf 2013 voor 62-plussers (die aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar hebben bereikt) en bedraagt € 3.000 en is meer gericht op lage-inkomens. Deze Werkbonus ontvangt deze korting als een arbeidskorting en wordt in de loonadminstratie verwerkt wanneer het van toepassing is.

Om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst voor werkgevers aantrekkelijk blijft om werknemers van 62 jaar en ouder in dienst te houden, wordt de werkbonus voor werkgevers gehandhaafd. Deze werkbonus zal € 1.750 per jaar bedragen gedurende een periode van drie jaar.


terug