Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 29 maart 2016

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:

 

Extra aandacht bij aangifte inkomstenbelasting 2015

Hoewel de meeste particulieren gebruik kunnen maken van een vóóringevulde belastingaangifte, gaat het bij het invullen van de aangifte ook nog wel eens verkeerd. Maar ook ondernemers hebben te maken met onderwerpen die lastig (kunnen) zijn. De fiscus vraagt extra aandacht voor deze onderwerpen en zal ze bij controle extra aandacht geven.

Voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 gaat het om de volgende onderwerpen:

Op de site van de Belastingdienst is meer informatie te vinden over bovengenoemde onderwerpen.

 

WOZ-beschikking 2016

Alle eigenaren van onroerend goed hebben onlangs de WOZ-beschikking 2016 (met waardepeildatum 1 januari 2015) ontvangen van de gemeente. Niet alle gemeenten houden voldoende rekening met de invloed van de economische crisis van afgelopen jaren. Ook kunnen er regionaal andere waardedrukkende factoren aanwezig zijn, die een lagere WOZ-waarde rechtvaardigen.

De WOZ-waarde wordt gebruikt bij de volgende heffingen en belastingen:

Controleer uw WOZ-beschikking goed en maak indien nodig bezwaar hiertegen. Dit kan binnen 6 weken ná dagtekening van de beschikking.

 

Wetsvoorstel flexibele AOW

De Tweede Kamer heeft onlangs een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor flexibilisering van de ingangsdatum van de AOW-uitkering. In dit voorstel zouden werknemers het moment waarop de AOW-uitkering ingaat maximaal 5 jaar kunnen vervroegen of vertragen. Wanneer men de AOW later wenst in te laten gaan, leidt dit tot een vaste verhoging van de bruto AOW-uitkering met 6,5% per jaar. Gaat de AOW-uitkering eerder in als de AOW-gerechtigde leeftijd, dan betekent dit een korting van 6,5% op de netto-uitkering.

Het wetsvoorstel voorziet ook in de mogelijkheid om de AOW gedeeltelijk op te nemen, dus bijvoorbeeld eerst 60%, het jaar erna 80% en tenslotte 100%.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vooralsnog geen voorstander van een flexibele AOW-uitkering, omdat het een complex systeem en hoge uitvoeringskosten met zich meebrengt. Het wetsvoorstel zal ook pas in werking kunnen treden als zowel de Tweede als de Eerste Kamer heeft ingestemd.

 

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in plaats van VAR

In onze vorige nieuwsbrieven hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de beëindiging van de VAR en zijn opvolger de DBA. Deze laatste gaat nu per 1 mei 2016 definitief in. De DBA voorziet in modelovereenkomsten, die ervoor zorgen dat het financiële risico eerlijker wordt verdeeld, mocht er toch sprake zijn van een verkapt dienstverband.

Wanneer in een situatie overduidelijk is dat de ZZP-er ondernemer is, hoeft er niets te gebeuren. De modelovereenkomsten zijn bedoeld voor situaties waarin twijfel bestaat over de aard van de arbeidsrelatie.

Op de site van de Belastingdienst staat reeds enkele modelovereenkomsten die gebruikt kunnen worden: http://www.belastingdienst.nl/ozo .

Hoewel er al veel over dit onderwerp is gepubliceerd, rijzen er nog veel vragen. Op de site van de Belastingdienst worden veel van deze vragen beantwoord.

De Kamers van Koophandel organiseren in samenwerking met de Belastingdienst (gratis!) voorlichtingsbijeenkomsten over dit onderwerp. Tijdens deze bijeenkomsten wordt o.a. ingegaan op de nieuwe wetgeving en de bijbehorende overgangsregeling, de modelovereenkomsten en de rol van de uitvoerende en beslissende partijen (Belastingdienst).

Of er nog plaatsen in de regio beschikbaar zijn, is te vinden op: www.kvk.nl/bijeenkomsten/ .

 

Lagere drempel ICP-opgave

Als een organisatie goederen of diensten levert aan andere EU-landen, is zij verplicht hiervan opgave te doen middels opgave Intracommunautaire Prestaties (ICP). Met ingang van 1 januari 2016 is de drempel om per maand aangifte ICP te doen, verlaagd van € 100.000 naar € 50.000 per kwartaal. Wanneer het drempelbedrag van € 50.000 het betreffende kwartaal én de voorgaande vier kwartalen niet is overschreden, kan opgaaf ICP per kwartaal gedaan worden. Het tijdvak van de BTW-aangifte kan dus afwijken van de opgaaf ICP!

 

Subsidie op externe expertise

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) lanceerde onlangs de VEEF: de Voucherregeling Externe Expertise Financiering. Met deze regeling wil het SNN het investeren in projecten in het MKB in het noorden van Groningen te bevorderen. De regeling staat op tot 31 december 2016.

De VEEF is tot stand gekomen vanuit de Economic Board Groningen en is van toepassing op MKB-ondernemers in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum. De subsidie bijdragen bedraagt 50% van de gemaakte kosten voor inzet van externe expertise met een minimum van € 500 en een maximum van € 2.500 per aanvraag. Het subsidieplafond bedraagt € 90.000.

 

Afkopen DGA-pensioen weer dichterbij

Staatssecretaris Wiebes van financiën wil het pensioen in eigen beheer uitfaseren. Om dit proces te versnellen, stelt de staatssecretaris voor om de directeur-grootaandeelhouder een eenmalige mogelijkheid te bieden om tegen fiscaal vriendelijke voorwaarden de bestaande pensioenafspraken af te kopen. Het voorstel houdt in dat 70% van de fiscale pensioenvoorziening wordt belast bij afkoop (eerdere plannen waren 80%). Met deze verlaging hoopt de staatssecretaris op grote deelname aan de afkoopfaciliteit. Bezwaren kwamen van andere partijen, die stelden dat menig BV niet over voldoende liquide middelen beschikt om de afkoopsom te voldoen. De staatssecretaris gaat niet in op mogelijke gespreide betalingen, renteloos uitstel of kwijtschelding. Deze BV’s kunnen in dat geval niet meedoen aan de afkoopfaciliteit.

Een tweede mogelijkheid binnen het wetsvoorstel is het afstempelen van de pensioenvoorziening in eigen beheer naar fiscale waarde, zodat het verschil tussen commerciële en fiscale waarde vervalt.

Alle partijen van de vaste Kamercommissie Financiën steunen de afkoopregeling, maar het plan is nog niet door de Tweede Kamer. De staatssecretaris zet in op inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2017.


terug