Meer Nieuws

Eindejaarstips 2022

Algemeen

Kostenegalisatiereserve voor onderhoud
Er kan, onder bepaalde voorwaarden een reserve gevormd worden voor bijvoorbeeld groot onderhoud. Het moet gaan om:

Voorziening toekomstige kosten
Onder voorwaarden kunnen toekomstige kosten toegerekend worden aan het jaar waarin ze thuishoren. De voorwaarden zijn:

Herinvesteringsreserve
Als er een herinvesteringsreserve op de balans staat dan dient het termijn van herinvesteren in de gaten gehouden worden. Voor de afloop van de driejaarstermijn dient er zijn overgegaan tot het investeren (verplichting zijn aangegaan) in een nieuw bedrijfsmiddel. Is dit niet het geval dan zal de herinvesteringsreserve in het resultaat vallen.

Investeringsaftrek
Bij de aanschaf of verbetering van een bedrijfsmiddel bestaat het recht op investeringsaftrek. Soms kan het beter zijn om de investering uit te stellen.

Desinvesteren
Als er bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen investeringsaftrek is ontvangen, dan geldt dat er bij verkoop binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de investering plaatsvond, een desinvesteringsbetaling verschuldigd is.
Om desinvesteringsbijtelling te voorkomen kan het wellicht beter zijn om pas in 2023 te desinvesteren i.p.v. 2022.

Betaling niet in gebruik genomen bedrijfsmiddel
Mocht er geïnvesteerd zijn in een bedrijfsmiddel en het bedrijfsmiddel is nog niet in gebruik genomen, dan is het verstandig om nog minstens een deel dat gelijk is aan het bedrag van de investeringsaftrek te betalen. Als er niets is betaald dan is er ook geen recht op investeringsaftrek en wordt deze doorgeschoven naar volgende jaren.

B.V.

Winst in 2022 laten vallen
Het tarief van de vennootschapsbelasting over de eerste schijf wordt in 2023 verhoogd naar 19%. (2022: 15%). De eerste schijf loopt volgend jaar door tot € 200.000 (2022: € 395.000).
Als de winst over 2022 in de eerste schijf van de VPB valt en zijn er kosten welke uitgesteld kunnen worden naar 2023, dan kunt u dit het beste doen. Deze kosten kunnen in 2023 afgetrokken worden tegen 19%. Omzet kan het beste gerealiseerd worden in 2022, omdat deze omzet tegen 15% wordt belast.

Vraag voorlopige aanslag om belastingrente te voorkomen
De Belastingdienst rekent 8% belastingrente voor de VPB. Deze rente kan voorkomen worden door te checken of de voorlopige aanslag juist is. Als deze te laag is dan dient er zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aangevraagd te worden. Voor 2022 geldt als er voor 1 mei 2023 een voorlopige aanslag VPB is aangevraagd dat er geen belastingrente verschuldigd is. Is de VPB-aangifte voor 1 juni 2023 ingediend en deze wordt niet aangepast, dan is er geen belastingrente verschuldigd.
Ook wordt er geen belastingrente berekend als de aanslag voor 1 juli is opgelegd.

DGA

Wet Excessief lenen
Per 1 januari 2023 treedt de wet Excessief lenen in werking. Deze wet moet te hoge schulden van dga’s van hun eigen BV aanpakken. Dit gaat niet alleen om de schulden van de dga zelf, maar ook van de partner, kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders.
Onder voorwaarden wordt een lening voor de eigen woning niet meegeteld, ook als dit een eigen woning van de partner, kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders is.
Vanaf eind 2023 gaat de Belastingdienst controleren hoe hoog de schulden zijn. Schulden hoger dan € 700.000 worden als excessief aangemerkt en worden belast in box 2.

Rekening courant met BV
Als u een dga een rekening courant overeenkomst heeft met de eigen bv en het saldo is elke dag van het  kalenderjaar niet hoger geweest dan € 17.500, dan hoeft er geen rente berekend te worden.

Particulieren + IB-ondernemer

Lijfrentepremie
Mocht u een pensioentekort hebben, dan kan dit tekort aangevuld worden door een lijfrente te storten. De lijfrentepremie moet echter wel voor 31 december 2022 gestort zijn. Gebeurt dit namelijk later, dan kan deze premie niet meer afgetrokken worden in de aangifte IB voor 2022 en moet er een jaartje gewacht worden om deze mee te nemen.

Oudedagsreserve (alleen voor IB-ondernemer)
Dit jaar kan voor de laatste keer toegevoegd worden aan de oudedagsreserve (OR). Het ondernemingsvermogen eind 2021 dient ten minste gelijk te zijn aan de oudedagsreserve.

Jubelton
Per 1 januari 2024 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) volledig afgeschaft.
In 2022 bedraagt de eenmalige verhoogde vrijstelling voor de eigen woning € 106.671. Vanaf 1 januari 2023 wordt deze vrijstelling verlaagd naar € 28.947.
Als niet eerder voor de eigen woning geschonken is, dan moet in ieder geval een eerste deel van een schenking in 2022 echt betaald worden om nog gebruik te maken van de regeling. Eventueel kan het restant nog in 2023 betaald worden. De ontvanger mag het geld tot uiterlijk eind 2024 besteden aan een eigen woning.

Kleine schulden
Schulden zijn in box 3 aftrekbaar, maar er is een drempel voordat deze schulden de heffingsgrondslag verlagen. Het kan fiscaal voordelig zijn om (kleine) schulden af te lossen voor de peildatum.

Middeling inkomens
Als u sterk wisselende belastbare inkomens hebt in een aangesloten periode van 3 jaar, dan komt u misschien in aanmerking voor teruggaaf door middeling. Hierbij wordt het totale inkomen van de drie jaren gelijk verdeeld. De totale belasting hierover kan lager zijn dan de belasting die per jaar berekend is. Er is wel een drempel van € 545.
Het verzoek voor middeling moet binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag inkomstenbelasting over de 3 jaren definitief is.
Per 2023 wordt de middelingsregeling afgeschaft. De laatste jaren waarover gemiddeld kan worden zijn 2022-2024.

Vraag voorlopige aanslag om belastingrente te voorkomen
De Belastingdienst rekent 4% belastingrente voor de Inkomstenbelasting. Deze rente kan voorkomen worden door te checken of de voorlopige aanslag juist is. Als deze te laag is dan dient er zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aangevraagd te worden.


terug