Meer Nieuws

(Aanvullende) Maatregelen kabinet met betrekking tot het Coronavirus voor ondernemers

Op deze pagina zetten wij de belangrijkste maatregelen van het kabinet om ondernemers tegemoet te komen voor u op een rijtje. Op dit moment zijn de onderwerpen:

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 2.0 (NOW 2.0)

Vanaf maandag 6 juli 2020 kunnen werkgevers een aanvraag voor NOW 2.0 bij het UWV indienen. Ten opzichte van NOW 1.0 zijn de volgende zaken gewijzigd:

De NOW 2.0 staat open voor u als werkgever met een omzetverlies van minimaal 20% en geldt voor een periode van 4 maanden (juni, juli, augustus en september 2020). Heeft u als werkgevers NOW 1.0 ontvangen dan geldt dat de NOW 2.0 aan moet sluiten op het tijdvak van NOW 1.0.

De te ontvangen NOW 2.0 subsidie wordt als volgt berekend:

Verwachte percentage omzetdaling x SV loon maart x 4 x 1,4 x 0,90

De te ontvangen subsidie wordt in 2 termijnen uitbetaald. De eerste termijn van 50% van de te ontvangen subsidie wordt zo snel mogelijk na goedkeuring van de subsidie aanvraag uitbetaald. De resterende 50% wordt 2 maanden later uitbetaald. Het voorschot bedraagt 80%.

Bij de uiteindelijke afrekening wordt op basis van het daadwerkelijke omzetverlies een herberekening gemaakt van de daadwerkelijk te ontvangen subsidie. Hierop wordt het ontvangen voorschot in mindering gebracht. Het kan zijn dat u een deel van het ontvangen voorschot terug moet betalen.

U kunt een aanvraag voor de NOW 2.0 tot en met 31 augustus 2020 indien op de website van het UWV:

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/formulier-aanvraag-tegemoetkoming.aspx

Heeft u vragen over deze regeling neemt u dan contact met ons op.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL is een tegemoetkoming van 50% van de vaste lasten met een maximum van € 50.000. Voor de periode van juni tot en met oktober 2020. De volgende kosten worden als vaste lasten aangemerkt: huur, pacht, verzekeringen, vaste leasecontracten en abonnementen. Loonkosten en andere variabele kosten zoals kosten voor gas/water/licht vallen hier niet onder. Bij het bepalen van de vaste lasten wordt uitgegaan van de branchegegevens van het CBS.

Ondernemers die voor de maanden juni tot en met oktober 2020 een omzetverlies van minimaal 30% verwachten en op basis van hun SBI-code recht hadden op de TOGS-regeling, de eenmalige uitkering van € 4.000, kunnen aanspraak maken op de TVL.

De TVL kan digitaal tot 30 oktober 2020 17:00 uur op de website van het RVO worden aangevraagd.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Heeft u vragen over deze regeling neemt u dan contact met ons op.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 2 (TOZO 2)

De inkomensondersteuning voor zelfstandigen (inclusief zzp’ers) is verlengd tot eind september 2020. Net als bij de TOZO 1 krijgt u als zelfstandige een aanvullende inkomensondersteuning tot het sociaal minimum. Dit is maximaal € 1.500 (netto) per maand voor gehuwden en € 1.050 (netto) voor alleenstaande vanaf 21 jaar. Voor personen onder de 21 jaar gelden andere normbedragen.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor bovenstaande ondersteuning zijn dat u bent ingeschreven voor 17 maart 2020 bij de Kamer van Koophandel en dat u voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur. Dit houdt in dat u minimaal 1.225 uur per jaar in uw onderneming werkzaam moet zijn. En dat uw totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau is gekomen.

Nieuw ten opzichte van TOZO 1 is de partnertoets. Dit houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het inkomen van de huishouding boven het sociaal minimum uitkomt, kunt u geen aanspraak meer maken op TOZO 2.

Naast de inkomensondersteuning is ook de financieringsmogelijkheid uit TOZO 1 verlengd tot eind september 2020. Dit betekent dat u tot eind september ter financiering van uw bedrijfskapitaal een lening van maximaal € 10.517 tegen 2% rente kunt aanvragen. De maximale looptijd van deze lening is drie jaar en is er geen aflossingsverplichting tot 1 januari 2021. Mocht u na 1 januari 2021 niet aan de rente- en aflossingsverplichting  kunnen voldoen, dan is hier eventueel uitstel voor mogelijk. Let op, het bedrijfskapitaal mag niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren.

De aanvraag voor de aanvullende inkomensondersteuning en/of de lening ter financiering van uw bedrijfskapitaal dient u digitaal te doen bij uw woongemeente en dus niet de vestigingsplaats van uw bedrijf. Per huishouden wordt maximaal één keer een aanvullende inkomensondersteuning en financiering van bedrijfskapitaal toegekend.

Let op: de tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers geldt niet alleen voor ZZP’ers, maar voor alle zelfstandige ondernemers! Als directeur grootaandeelhouder kunt u ook aanspraak maken op de TOZO.

Heeft u vragen over deze regeling neemt u dan contact met ons op.

Uitstel van betaling

De aanvraag periode voor het aanvragen van uitstel van betaling van belastingschulden is verlengd van 19 juni 2020 tot 1 september 2020. Bij de eerste aanvraag wordt 3 maanden uitstel verleend. Het uitstel geldt niet alleen voor de belastingschuld op het moment van de aanvraag, maar ook voor de belastingschulden die gedurende de maanden waarvoor uitstel is aangevraagd, zijn ontstaan. Let op: het uitstel geldt niet voor sociale premies.

Het is tevens mogelijk de uitstel van betaling van belastingschulden te verlengen. Hiervoor heeft de Belastingdienst wel aanvullende informatie nodig. Indien de belastingschuld lager is dan € 20.000, dan moet u kunnen aantonen dat de omzetcijfers, bestellingen en/of reserveringen ten opzichte van voorgaande maanden aanzienlijk zijn gedaald. Als belastingschuld hoger is dan € 20.000 dan moet u een derde-deskundige verklaring, waarin verklaard wordt dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan, naar de Belastingdienst sturen.

Het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling kunt u doen door met uw persoonlijke DigiD in te loggen op:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

Vervolgens krijgt u een formulier waarin u het RSIN nummer en adres gegevens  van de onderneming en de gegevens van de contact persoon moet invullen. Het RSIN nummer vindt u onder andere op uittreksel van de Kamer van Koophandel en de ontvangen naheffingsaanslag.

Een andere manier is om via een brief per aanslag gemotiveerd om uitstel van betaling te vragen.

Normaal gesproken is bij het niet op tijd betalen van belastingen sprake van betalingsonmacht. Volgens art. 36 Invorderingswet 1990 is de onderneming verplicht om onverwijld (lees: binnen 14 dagen) nadat gebleken is dat het niet tot de betaling van belasting in staat is, een melding van betalingsonmacht te doen. Wordt er geen (tijdige) melding van betalingsonmacht gedaan, dan kunnen de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de belastingschuld.

De Belastingdienst ziet het verzoek om uitstel van betaling op basis van de tijdelijke regeling in beginsel ook als een melding van betalingsonmacht als de belastingplichtige de verschuldigde belasting niet kan betalen. Maar wij zien hier wel risico’s!

De tijdelijke regeling biedt ook de mogelijkheid uitstel van betaling te vragen als u de belasting wel kunt betalen, maar er liever voor kiest anderen eerst te betalen. Er is dan (nog) geen sprake van betalingsonmacht, u kunt immers wel betalen. Maar mocht de huidige situatie langer duren dan zou de situatie wel kunnen verslechteren en in een aantal gevallen kan wel geleidelijk betalingsonmacht ontstaan. Het lijkt ons daarom verstandig dat u ten tijde van de aanvraag vaststelt of de onderneming de verschuldigde belasting niet kan betalen of dat u gebruik wilt maken van de faciliteit als buffer voor toekomstige onzekerheden. Hiervan ontvangen wij graag een kopie voor ons dossier.

Blijkt dat u de verschuldigde belasting niet kunt betalen doe dan ook een melding van betalingsonmacht. Als u om uitstel van betaling vraagt, dan kan dit pas na ontvangst van een aanslag. U loopt dan het risico dat de termijn van veertien dagen al gepasseerd is. Bovendien biedt de term “in beginsel” de Belastingdienst wellicht de mogelijkheid toch bestuurdersaansprakelijkheid te stellen. Het formulier hiervoor vindt u op:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding_van_betalingsonmacht_bij_belastingen_en_premies

Wanneer u gebruik maakt van de faciliteit als buffer voor toekomstige onzekerheden, dan adviseren wij u om de financiële situatie van de onderneming goed in de gaten te houden en dit te documenteren. Indien blijkt dat de onderneming bijna niet meer aan de belastingschuld kan voldoen, neem dan direct contact met ons op zodat er tijdig een melding van betalingsonmacht kan worden gedaan.

Heeft u vragen over deze regeling neemt u dan contact met ons op.

Financieringsmaatregelen

Naast de bovengenoemde maatregelen heeft de overheid een aantal maatregelen zodat ondernemers makkelijker een financiering kunnen krijgen. Zoals de BMKB-C, GO-C, Herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen en dergelijke. Mocht u overwegen om een financiering af te sluiten, dan kunt u contact met ons opnemen zodat wij u van een passend advies kunnen voorzien.

Heeft u vragen over deze regelingen neemt u dan contact met ons op.

De anderhalve meter regeling provincie Groningen 2020

Kleine ondernemers en maatschappelijke organisaties met minder dan 50 werknemers die actief zijn in de zwaarst getroffen sectoren, zoals de detailhandel, de vrijetijdssector en culturele instellingen, kunnen aanspraak maken op de anderhalve meter subsidieregeling provincie Groningen 2020.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor 50% van de volgende kosten:

Voorwaarden voor de subsidie zijn:

Per onderneming of maatschappelijke organisatie kan maximaal 1 aanvraag worden ingediend. En de maximaal te ontvangen subsidie bedraagt € 2.500.

De andere halve meter regeling provincie Groningen 2020 kan tot en met 31 december 2020 worden aangevraagd op:

https://www.snn.nl/ondernemers/de-anderhalve-meter-regeling-provincie-groningen-2020/aanvragen

Heeft u vragen over deze regeling neemt u dan contact met ons op.


terug