Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 30 juni 2014

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 

Minimumloon per 1 juli 2014

Per 1 juli 2014 stijgt het wettelijk minimumloon met 0,64% ten opzichte van 1 januari 2014. Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband zijn per
1 januari als volgt (in €):
 

leeftijd % v/h minimumloon   Per maand Per week Per dag
23 jaar en ouder 100% € 1.495,20 € 345,05 € 69,01
22 jaar 85,0% € 1.270,90 € 293,30 € 58,66
21 jaar 72,5% € 1.084,00 € 250,15 € 50,03
20 jaar 61,5% € 919,55 € 212,20 € 42,44
19 jaar 52,5% € 785,00 € 181,15 € 36,23
18 jaar 45,5% € 680,30 € 157,00 € 31,40
17 jaar 39,5% € 590,60 € 136,30 € 27,26
16 jaar 34,5% € 515,85 € 119,05 € 23,81
15 jaar 30,0% € 448,55 € 103,50 € 20,70

 

Het bruto minimumloon per 1 juli 2014, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek (inclusief 0,64% verhoging) bedraagt in €: 

leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
23 jaar en ouder € 9,58 € 9,08 € 8,63
22 jaar € 8,15 € 7,72 € 7,33
21 jaar € 6,95 € 6,58 € 6,25
20 jaar € 5,89 € 5,58 € 5,31
19 jaar € 5,03 € 4,77 € 4,53
18 jaar € 4,36 € 4,13 € 3,93
17 jaar € 3,79 € 3,59 € 3,41
16 jaar € 3,31 € 3,13 € 2,98
15 jaar € 2,88 € 2,72 € 2,59

 

Leeftijd mobiliteitsbonus oudere uitkeringsgerechtigden verhoogd

Met ingang van 1 januari 2015 gaat de leeftijd voor de mobiliteitsbonus oudere uitkeringsgerechtigden omhoog van 50 naar 56 jaar. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel onlangs aangenomen. 

De mobiliteitsbonus is bedoeld voor werkgevers die een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst neemt. De bonus is € 7.000 per jaar bij een fulltime dienstverband gedurende maximaal 3 jaar. Voor een arbeidsgehandicapte die met loondispensatie gaat werken geldt een maximum van € 3.500 per jaar.

Werkgevers die in 2014 al een werkbonus ontvangt voor een uitkeringsgerechtigde tussen de 50 jaar en 55 jaar geldt een overgangsregeling. In deze gevallen blijft de mobiliteitsbonus hetzelfde als in 2014.

 

Wet Werk en Zekerheid aangenomen door Eerste Kamer, mét uitstel

Begin deze maand is de Wet Werk en Zekerheid door de Eerste Kamer aangenomen. Een aantal maatregelen die zouden ingaan per 1 juli 2014, zijn doorgeschoven naar 1 januari 2015. Het betreffen de maatregelen betreffende de strengere regels voor de proeftijd, het concurrentiebeding, de loondoorbetalingsplicht voor nuluren en min-maxcontracten en verplichting om tijdig aan te zeggen dat tijdelijke contracten niet worden verlengd.

De maatregelen die ingaan per 1 juli 2015 zijn de verkorting van de ketenbepaling, recht op transitievergoeding wanneer minstens een dienstverband van 2 jaar heeft bestaan en de twee ontslagroutes die gevolgd moeten worden (afhankelijk van reden van ontslag).

De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk verkort tussen 1 januari 2016 en 2019 van 38 maanden naar 24 maanden.

Voor uitgebreidere informatie over de Wet Werk en Zekerheid wordt verwezen naar onze nieuwsbrief van 20 maart 2014.

 

Bijverdiengrenzen tijdens vakantiewerk

Voor scholieren en studenten die als vakantiekracht of weekendhulp worden ingeschakeld, gelden maximale bijverdiengrenzen. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen per kwartaal maximaal netto € 1.266 per kwartaal bijverdienen, zonder dat hun ouders gekort worden op de kinderbijslag. Daarnaast mogen zij in de zomervakantie nog eens € 1.300 extra verdienen. Wanneer een jongere meer verdient dan deze grens, vervalt voor het betreffende kwartaal de volledige kinderbijslag. Voor jongeren onder de 16 jaar gelden geen bijverdiengrenzen.

Studenten mogen maximaal € 13.729,80 bruto per jaar bijverdienen om hun studiefinanciering te mogen behouden. Wanneer zij op jaarbasis meer verdienen, moeten zij hun studiefinanciering stopzetten met het formulier: Formulier Wijzigingen Student van Dienst Uitvoering Onderwijs.

 

Volledig loon vervalt als werknemer niet meewerkt aan re-integratie

Een (gedeeltelijk) zieke werknemer is verplicht de aan hem (of haar) aangeboden passende arbeid te verrichten en mee te werken aan zijn re-integratie. Doet een werknemer dit niet zonder deugdelijke reden, dan verspeelt hij hiermee zijn recht op loon. In het verleden oordeelden rechters dat het dan alleen ging om het deel van het loon waarvoor hij had kunnen werken. Maar onlangs oordeelde de Hoge Raad dat de werknemer in bovengenoemd geval zijn volledige loon verspeelt, dus óók het loongedeelte waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is.

 

Uitstel één bankrekeningnummer bij Toeslagen en belastingteruggave

In onze nieuwsbrief van 12 december 2013, vermeldden wij dat de Belastingdienst alleen nog maar Toeslagen en belastingteruggaven uitbetaald op één bankrekeningnummer, die op naam staat van degene die hierop recht heeft. Deze maatregel is ter bestrijding van fraude en zou na een overgangsperiode ingaan op 1 juli 2014.

Deze overgangsperiode blijkt te kort te zijn, daar de Belastingdienst meer tijd nodig heeft om in bepaalde gevallen om extra bewijs te vragen. De Staatssecretaris heeft daarom gehoor gegeven aan het verzoek om opschorting en stelt de ingangsdatum uit tot 1 juli 2015.

Dit betekent dat de Belastingdienst nog tot 1 juli 2015 uitbetaalt op het ‘oude’ en bekende nummer, wanneer de fiscus het nummer nog niet heeft geverifieerd.

 

Aankondiging BTW-controles in MKB

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heet onlangs aangekondigd dat de Belastingdienst de controle op BTW-teruggaafverzoeken in het MKB gaat aanscherpen. Hierbij gaat het met name om de behandeling van aangiften met aftrek van voorheffing zonder omzet, vergelijking tussen de omzetschuld van de winstaangifte en de werkelijk afgedragen omzetbelasting, en verzoeken om teruggaaf door bedrijven.

 

BTW terugvragen uit EU-land

Wanneer u als ondernemer voor de BTW in 2013 buitenlandse BTW heeft betaald in een ander EU-land, dan heeft u nog tot 1 september 2014 de tijd om deze terug te vragen. Hiervoor heeft u in ieder geval een speciale inlogcode nodig om via het elektronische portaal van de Nederlandse Belastingdienst in te loggen. Deze inlogcode kan aangevraagd worden op de website van de Belastingdienst en wordt binnen vier weken na aanvraag ontvangen. Het is dus belangrijk deze inlogcode ruim vóór 1 september aan te vragen.

Let op: het betreft een andere inlogcode dan die geldt voor het beveiligde gedeelte van de site van de Belastingdienst!

 

MKB-krediet

Startende of bestaande ondernemers die voor een (aanvullende) krediet niet terecht kunnen bij de bank, kunnen een MKB-krediet aanvragen. Dat betreft een zakelijke lening tussen de
€ 50.000 en € 150.000. Voor kleine bedragen onder de € 50.000 kan een zgn. Microkrediet aangevraagd worden.

Ondernemers die hiervoor in aanmerking komen zijn ouder dan 18 jaar, hebben een bestaand bancair krediet van minder dan € 150.000 en financieren niet meer dan 40% van het totale kredietbedrag aan werkkapitaal.

Bij de aanvraag  dient wel een ondernemingsplan overlegd te worden.

Zowel het MKB-krediet als het Microkrediet kan worden aangevraagd via de site: https://qredits.nl/bedrijfsfinanciering

 


terug