Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 20 maart 2014

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

WOZ-beschikking 2014

Onlangs ontving u, of binnenkort ontvangt u nog, het aanslagbiljet van de gemeentelijke heffingen in de bus. Hierop staan naast diverse heffingen tevens de WOZ-beschikking vermeld. Voor het jaar 2014 wordt uitgegaan van de waarde per 1 januari 2013. Gezien de economische crisis is het niet onwaarschijnlijk dat deze waarde lager is als het jaar ervoor.

Ondanks de waardedaling kan het zijn dat u het niet eens bent met deze beschikking. U heeft dan 6 weken na dagtekening van de aanslag de tijd om bezwaar te maken.

De WOZ-beschikking wordt niet alleen gebruikt voor de gemeentelijke aanslagheffingen, maar is ook de basis voor het eigenwoningforfait (bij eigen woning in Box I) of de waarde overige onroerende zaken in Box III bij de aangifte Inkomstenbelasting. Daarnaast is de WOZ-waarde bepalend voor de afschrijvingen, wanneer het betreffende pand tot het ondernemingsvermogen behoort. Ook in de sfeer van de schenk- en erfbelasting wordt vaak aansluiting gezocht bij de WOZ-waarde.

Voor u dus alle reden om de WOZ-beschikking nog eens goed te (laten) beoordelen.

 

Controlethema’s fiscus aangifte Inkomstenbelasting 2013

Onlangs heeft de Belastingdienst aangegeven bij de controle van de aangiften Inkomstenbelasting 2013, extra scherp te letten op bepaalde onderdelen, de zgn. controle-thema’s. Voor de aangifte over 2013 betreffen dat de volgende onderdelen:

De reden om extra op bovengenoemde thema’s te letten is dat het, in het verleden, veelal verkeerd is gegaan.

 

Familielening eigen woning

De regels met betrekking tot hypotheekrenteaftrek zijn per 1 januari 2013 gewijzigd. Om voor renteaftrek in aanmerking te komen, is het verplicht op de lening af te lossen. Dit geldt alleen voor nieuwe leningen na 1 januari 2013, of wanneer een bestaande lening na 1 januari 2013 wordt verhoogd. De nieuwe leningen moeten annuïtair of lineair worden afgelost in 30 jaar.

Wanneer u de lening niet afsluit bij een hypotheekverstrekker, maar bij een familielid, uw BV of een niet in Nederland gevestigde bank, dan bent u verplicht de gegevens over deze lening aan de Belastingdienst door te geven. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’ op de site van de Belastingdienst. Na ondertekening dient het formulier verzonden te worden naar Belastingdienst/Centrale Administratie, Antwoordnummer 21420, 6400 SJ Heerlen.

 

Reductie kindregelingen vanaf 2015

De Tweede Kamer is recent akkoord gegaan met het wetsvoorstel om het aantal kindregelingen terug te brengen van 11 naar 4. Wanneer ook de Eerste Kamer hiermee akkoord gaat, gaat de wetswijziging in per 1 januari 2015.

Van de bestaande 11 kindregelingen, zullen er slechts 4 overblijven, te weten de Kinderbijslag, het Kindgebonden Budget, de Combinatiekorting en de Kinderopvangtoeslag. De eerste twee regelingen zijn bedoeld als inkomensondersteuning en de laatste twee regelingen hebben bevordering van de arbeidsparticipatie tot doel.

 

Regels omtrent samenwonende AOW-ers versoepeld 

Tot 1 februari jl. konden AOW-ers, met beiden een eigen huis, toch beschouwd worden als samenwonend, wanneer zij de kosten in de huishouding samen delen. Daarmee werd de AOW-uitkering gekort, alsof men samenwonend was.

Aangezien dit lastig te controleren en/of te bewijzen is, is de zgn. tweewoningen-regel geïntroduceerd. Wie aan de voorwaarden van deze regel voldoet, ontvangt alsnog een AOW-uitkering voor ongehuwden (niet samenwonend). De tweewoningen-regel kent de volgende voorwaarden:

 

G-rekening wordt Depotstelsel

In de periode 1 juli 2014 – 1 juli 2015 worden G-rekeningen op eigen naam bij een bank, geleidelijk omgezet naar een depotrekening bij de Belastingdienst. In deze periode zal de Belastingdienst de ondernemers met een G-rekening benaderen wanneer de rekening zal worden omgezet. Hieraan voorafgaand zullen een aantal zaken moeten worden voorbereid, zoals klanten informeren over de wijziging van het rekeningnummer en briefpapier en overeenkomsten aanpassen.

 

Registratieverplichting bij de fiscus

Sinds de invoering van de Wet Elektronische Registratie Notariële Akten van 1 januari 2014, hoeven niet álle akten meer langs de Belastingdienst ter registratie. De registratieverplichting geldt sindsdien alleen nog voor:

Ook de procedure bij registratie is gewijzigd. De overeenkomsten dienen aangetekend te worden verstuurd en voorzien van een geleideformulier, zie hiervoor:  http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/geleideformulier_voorovereenkomst_of_intentieverklaring  .

Voorovereenkomsten en intentieverklaringen kunnen worden verzonden naar de Belastingdienst te Heerlen; de te registreren Pandakten naar het Registratieteam van Belastingdienst Rotterdam.

 

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 

Wanneer de Eerste Kamer binnenkort instemt met het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid, zal de Wet Werk en Zekerheid op de meeste vlakken op 1 juli 2015 ingaan. De belangrijkste wijzigingen zijn:

De preventieve toets als wettelijke bescherming tegen willekeur bij ontslag blijft bestaan. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om ook zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter de arbeidsovereenkomst te beëindigen, met wederzijds goedvinden via de zgn. vaststellingsovereenkomst. In die situatie is de werkgever niet verplicht een transitievergoeding te betalen, maar zal vaak wel onderdeel uitmaken van de onderhandelingen. In de nieuwe regeling heeft de werknemer echter wel het recht om binnen 14 dagen na zijn instemming, terug te komen op de beëindigingsovereenkomst !


terug