Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 4 augustus 2011

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Bezuinigingen op kinderopvang
Het aandeel in de kosten van kinderopvang wordt in de toekomst gelijkelijk verdeeld tussen
overheid, werkgever en werknemer (ieder 1/3e deel). Om de gewenste verdeling te bereiken
heeft de overheid een aantal maatregelen afgekondigd:
– de ouderbijdrage wordt verhoogd met 16,25% voor alle kinderen;
– elk gezin dat gebruik maakt van kinderopvang betaalt een vaste bijdrage van € 15 per
maand;
– de kinderopvangtoeslag wordt met ingang van 1 januari 2012 gekoppeld aan het
aantal gewerkte uren. Voor dagopvang wordt 140% vergoed en voor de BSO is dat
70% van het aantal gewerkte uren;
– de hoogste inkomens (gezamenlijk inkomen meer dan € 130.000) ontvangen geen
kinderopvangtoeslag voor hun eerste kind vanaf 2013. Voor het tweede en volgende
kind wordt de subsidie verlaagd;
– het maximum uurtarief wordt bevroren in 2012.
In 2013 worden daarnaast een drietal kindregelingen afgeschaft: de kindertoeslag in Box III,
de aftrek van levensonderhoud van kinderen (Box I) en de ouderschapsverlofkorting.
Tenslotte wordt er bezuinigd op het kindgebondenbudget (tegemoetkoming bij lagere
inkomens). Zo wordt het budget beperkt tot 2 kinderen, vindt er afschaffing van het budget
plaats bij inkomens meer dan € 100.000 en is er geen inflatiecorrectie tot en met 2015.

 

Maximale bijverdiensten vakantiebaan

De zomervakantie is in volle gang en dat houdt in dat veel scholieren en studenten
vakantiewerk doen. De bijverdiensten kunnen echter gevolgen hebben voor de
studiefinanciering en kinderbijslag.
Thuiswonende scholieren onder de 16 jaar mogen onbeperkt bijverdienen, zonder dat dit
gevolgen heeft voor de kinderbijslag. Dit geldt echter niet voor 16- en 17-jarigen die
thuiswonend zijn. Voor hun geldt dat zij per kwartaal netto tot € 1.240 vrij mogen verdienen.
Verdienen ze meer, dan volgt een korting op de kinderbijslag. In de maanden juli, augustus
en september mogen ze daarboven nog eens € 1.250 verdienen. Dit betekent op jaarbasis
maximaal € 6.210.
Niet-thuiswonende scholieren van 16 en 17 jaar geldt een maximum van € 1.754 netto per
kwartaal. Ontvangen de ouders voor meer dan één kind kinderbijslag, dan zijn de
vrijgestelde bedragen lager.
Studenten mogen, ongeacht of ze thuiswonend of uitwonend zijn, bruto maximaal
€ 13.215,83 per kalenderjaar bijverdienen, zonder dat ze gekort worden op hun studiefinanciering.
Onder bruto inkomsten wordt loon, winst uit onderneming en voordeel uit sparen
en beleggen (Box III) gerekend.

Hoge BTW-tarief paardenhandel

De Nederlandse paardenhandel zal met ingang van 1 januari 2012 het hoge BTW-tarief van 19% moeten toepassen. Alleen op paarden die bestemd zijn voor de slacht en waarvan het vlees bestemd is voor consumptie, mag het verlaagde BTW-tarief van 6% blijven gelden. De wetswijziging is ingediend, omdat paarden in tegenstelling tot rundvee, schapen, geiten en varkens doorgaans niet bestemd zijn voor consumptie. Het hoge BTW-tarief geldt vanaf 1 januari 2012 ook voor het opfokken van paarden.

Spaarloonregeling vervalt in 2012

Met ingang van 2012 vervalt de spaarloonregeling. Werknemers kunnen vanaf 2012 niet meer belastingvriendelijk sparen. Het spaarloon dat afgelopen jaren is ingelegd komt nog wel belastingvrij vrij, nadat het 4 jaar op de geblokkeerde spaarloonrekening heeft gestaan.Met het afschaffen van de spaarloonregeling wil het kabinet ook de levensloopregeling laten vervallen. Dit om de verlaging van de overdrachtsbelasting te bekostigen. In plaats van spaarloon- en levensloopregeling komt het kabinet met een nieuwe ‘vitaliteitsregeling’. Deze nieuwe regeling gaat op zijn vroegst vanaf 2013 in.

Stimulering langer doorwerken

In de brief die Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gestuurd naar de Tweede Kamer over het zgn. ‘Vitaliteitspakket’ noemt hij een aantal maatregelen om oudere werknemers langer te laten werken. Het pakket aan maatregelen wordt gefinancierd uit bestaande middelen en middelen die gemoeid zijn met de levensloop- en spaarloonregeling.

Zo krijgen bedrijven een bonus als zij een 55-plusser in dienst nemen. Deze bonus wordt verhoogd als het om een oudere met een uitkering gaat. Deelnemers kunnen hieruit scholing betalen en financiële buffers opbouwen.

Daarnaast heeft de minister een voorontwerp ingediend waarin het langer doorwerken na 65 jaar wordt gestimuleerd. Het kabinet wil dat mensen na 1 januari 2013 zelf kunnen kiezen of ze hun AOW op 65 jaar laten ingaan of later. Als de AOW later ingaat, dan wordt deze jaarlijks 6,5% hoger. Mensen kunnen hun AOW straks maximaal 5 jaar later laten ingaan.

Het kabinet wil met dit voorontwerp regelen dat de AOW-leeftijd en de aanvullende pensioenen gekoppeld worden aan de levensverwachting. De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2020 naar 66 jaar en naar verwachting in 2025 naar 67 jaar. Daarnaast krijgt men na 1 januari 2020 de keuzemogelijkheid om eerder AOW te ontvangen; dat betekent wel dat men 6,5% van het AOW-pensioen inlevert.

Verlaging overdrachtsbelasting

Het tarief van de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van woningen wordt tijdelijk verlaagt van 6% naar 2%. De maatregel treedt in werking op 1 januari 2012. Aangezien het niet wenselijk is dat belanghebbenden de verkrijging van een woning uitstellen tot 1 januari 2012 heeft Staatssecretaris Weekers van Financiën per beleidsbesluit geregeld dat de verlaging met terugwerkende kracht ingaat op 15 juni 2011. De verlaging duurt een jaar en loopt tot en met 30 juni 2012.

De verlaging van de overdrachtsbelasting is van toepassing op alle woningen. Voor bedrijfspanden met een gedeeltelijke woonfunctie, mag de verlaging voor het woondeel worden toegepast. De verlaging van de overdrachtsbelasting is vooral gunstig voor starters op de woningmarkt maar ook doorstromers profiteren, omdat ze hun oude woning makkelijker kunnen verkopen.

Wetswijziging BTW-correctie auto

Met ingang van 1 juli 2011 vervalt het verschil in de BTW-heffing tussen het privé-gebruik van een auto van de zaak door ondernemers en door werknemers. Tevens vervalt het gehanteerde verschil tussen zuinige en niet-zuinige auto’s.

Voortaan wordt het privé-gebruik van een auto van de zaak als een fictieve dienst belast, waarbij gekeken wordt naar de werkelijk gereden kilometers voor privé-doeleinden. Hierbij wordt het woon-werkverkeer ook weer als privé beschouwd.

Uit het oogpunt van administratieve lastenverlichting wordt de mogelijkheid geboden om het privé-gebruik niet op basis van het werkelijk privé-gebruik, maar via een forfait plaats te laten vinden. Dat percentage bedraagt op jaarbasis 2,7% van de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM).

Met deze wetswijziging, die pas in het najaar wordt ingediend, maar met terugwerkende kracht terug zal gaan tot 1 juli 2011, wordt de koppeling tussen de BTW-correctie en de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting losgelaten.

Betalingsproblemen in de BV

Een bestuurder van een Besloten Vennootschap is persoonlijk aansprakelijk voor de door de BV verschuldigde omzetbelasting, accijns, loonheffing, sociale verzekeringspremies en premies pensioenen. Dit is echter alleen het geval bij onbehoorlijk bestuur. Van onbehoorlijk bestuur is sprake wanneer de bestuurder niet, niet juist of niet tijdig de betalingsproblemen heeft gemeld.

Indien de bestuurder de betalingsonmacht heeft gemeld binnen 14 dagen na de dag waarop het bedrag uiterlijk betaald had moeten zijn, dan zal de Belastingdienst (en niet de bestuurder) aannemelijk moeten maken dat de betalingsproblemen het gevolg is van onbehoorlijk bestuur. Er geldt dan een omgekeerde bewijslast.


terug