Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 28 september 2010

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 

* Heffingsrente fiscus

Het tarief voor de heffingsrente en invorderingsrente voor het vierde kwartaal 2010 blijft gelijk aan dat van het derde kwartaal 2010, namelijk 2,5%. Het percentage voor het tweede kwartaal 2010 bedroeg eveneens 2,5%.

* Terugwenteling lijfrente vanaf 2012

Momenteel zijn lijfrentepremies nog aftrekbaar indien ze zijn betaald (of verrekend) in het betreffende kalenderjaar of in de eerste drie maanden van het volgende kalenderjaar.

Vanaf 2012 kunnen uitsluitend lijfrentepremies, betaald in een betreffend jaar, in aftrek worden genomen in dat jaar.

De premies die zijn betaald vóór 1 april 2011, kunnen nog worden teruggewenteld naar belastingjaar 2010.

Het verdient echter wel uw aandacht, om uw polis er op na te zien, en indien van toepassing het prolongatie- en betalingsmoment van uw lijfrentepremie naar voren te halen.

* Verlaagd Btw-tarief op onderhoud en renovatie gebouwen

Werkzaamheden (dus niet de materialen) voor renovatie, onderhoud en verbouwing van panden, ouder dan 2 jaar, vallen vanaf 1 oktober 2010 tijdelijk onder het 6% Btw-tarief. Dit lage Btw-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die worden afgerond ná 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011.

Wanneer er deelfacturen in de periode 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 worden uitgedeeld, en de dienst wordt afgerond ná 1 juli 2011, dan is het algemene Btw-tarief van 19% van toepassing op de deelfacturen.

Indien de deelfacturen vóór 1 oktober 2010 uitgereikt zijn en de dienst wordt afgerond vóór

1 juli 2011, dan kan op de definitieve eindfactuur het verlaagde Btw-tarief van 6% worden toegepast.

Het lage Btw-tarief geldt voor het arbeidscomponent voor het vergroten of vernieuwen van de woning, herstellen of vervangen van de woning, onderhoudswerkzaamheden en installatie van bijv. een nieuwe CV-ketel of een keuken.

Dit betekent dat de aannemer zijn factuur zal moeten splitsen en over het deel van het arbeidsloon 6% BTW in rekening kan brengen.

Het hoge Btw-tarief van 19% blijft gelden voor glazenwassen, aanleg en onderhoud van tuinen, vervangen van gordijnen en zonnewering, leggen van vloeren en vloerbedekking, werkzaamheden van architecten (bij verbouwing) en sloopwerkzaamheden die niet zijn bedoeld voor een verbouwing.

 * Verlenging fiscale steunmaatregelen

–          Ook in 2011 kunnen ondernemers een beroep doen op een overheidsgarantieregeling voor krediet. De garantstelling is bedoeld om door banken makkelijker een krediet te verstrekken. Hierdoor lopen banken minder risico, aangezien de bedrijfskredieten die niet terugbetaald kunnen worden, voor de helft door de overheid vergoed worden;

–          Ook verliezen over 2011 kunnen nog worden verrekend met positieve belastbare bedragen uit 2007 en 2008. De hoofdregel is namelijk een achterwaartse verliesverrekening van 1 jaar. Bij gebruikmaking van achterwaartse verliesverrekening van 1 naar 3 jaar, wordt de voorwaartse verliesverrekening ingekort van 9 naar 6 jaar;

–          Net als in 2009 en 2010, kan ook over investeringen in kalenderjaar 2011 willekeurig worden afgeschreven, met maximaal 50% per jaar.  Het gaat hierbij alleen om investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen.

* Nieuw: ISL Light

Wanneer u thuis of op kantoor uw administratie bijwerkt, en u hebt een vraag waar u eigenlijk onze assistentie of advisering bij nodig heeft, dan is er sinds kort een goede oplossing: ISL- Light. ISL Light is een softwareprogramma voor desktop-beheer op afstand en kan worden gebruikt bij elke Windows, Macintosh- of Linux-computer.

Hiermee kunnen wij u op afstand technische en administratieve ondersteuning bieden.

Via de site van ISL Light loggen zowel u als cliënt (Cliënt) als wij als adviseur (Operator) in. Er wordt aan de Operator een unieke sessiecode verstrekt, die deze telefonisch aan u doorgeeft. Wanneer u zich bij ISL Light aanmeldt als Cliënt en deze sessiecode intoetst, verkrijgt uw adviseur toegang tot uw computer. Wanneer u met elkaar telefonisch verbonden blijft, kan u uw vraag voorleggen en kan uw adviseur van Groeneveld accountants u laten zien hoe dit is op te lossen. De sessiecode is uniek en is na gebruik niet opnieuw te gebruiken.

De belangrijkste voordelen zijn:

–          ISL Light-applicatie start, installeert en configureert zichzelf. Er is geen herstart vereist;

–          ISL Light zal samenwerken met uw firewall en vereist geen specifieke configuratie;

–          Er worden SSL beveiligingstechnieken gebruikt om de data over te halen en zijn daarmee beveiligd;

–          Het is zelfs mogelijk om tijdens de sessie naar het bureaublad van de Operator te gaan;

–          Er is een keuze wie de controle heeft over het toetsenbord en de muis;

–          Zowel aan de kant van Client als aan de zijde van de Operator, kan een uitdraai uitgeprint worden;

–          Het gebruik voor u als Cliënt is gratis, daar wij als Accountantskantoor Groeneveld de licentie hebben.

Meer informatie over ISL Light en voor downloaden van de verbindingsapplicatie, verwijzen wij naar: www.isllight.nl.

 * Maatregelen Belastingplan 2011

Op 21 september jl. was het Prinsjesdag en heeft het kabinet het Belastingplan 2011 aan de Tweede Kamer aangeboden. Aangezien het kabinet momenteel demissionair is, hebben de maatregelen met name het karakter van stimulering en bezuiniging.

–          Stimulering ondernemerschap:

–          Bevordering woningmarkt, bouwsector en huizenbezit:

–          Stimulering zuinige auto’s:

–          Overige:

–          Wijziging tarieven per 1 januari 2011:

–          Wijziging heffingskortingen per 1 januari 2011:

De maatregelen zijn nog niet definitief en kunnen mogelijk nog aangepast worden.

* Investeringsregeling mestopslag gerealiseerd!

Het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij opent binnenkort een regeling voor milieuvriendelijke en energiebesparende investeringen.
Vanaf maandag 18 oktober 2010 is het mogelijk om voor een aantal investeringen op het terrein van waterkwaliteit of energiebesparing subsidie aan te vragen bij LNV.
Deze subsidie is een belangrijk resultaat na alle discussie over de langere uitrijperioden van mest. Aanvragen moeten plaatsvinden via ´Mijn Dossier´ op het LNV Loket; u hebt dus inloggegevens en TAN-codes nodig. Ook is een offerte van uw investering nodig. Belangrijk hierbij is dat u nog geen verplichtingen bent aangegaan. De subsidie wordt toegekend in volgorde van ontvangst.

Er zijn vijf investeringscategorieën waarvoor u subsidie kunt aanvragen.
• Categorie 1:              de bewerking van dierlijke mest;
• Categorie 2:              het plaatsspecifiek toedienen van meststoffen bij open teelten;
• Categorie 3a:            de vergroting van de mestopslagcapaciteit tot 7, 8 of 9 maanden;
• Categorie 3b:            de vergroting van de mestopslagcapaciteit tot minstens 9 maanden;
• Categorie 4:              het produceren van hernieuwbare energie voor uw landbouwbedrijf;
• Categorie 5:              een voorziening voor de opslag van perssap en percolatiewater of het scheiden van schoon en vervuild hemelwater (alleen voor bedrijven in Noord-Brabant).

Voor informatie, de voorwaarden, verdeling van de subsidie en andere inhoudelijke vragen over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met het LNV Loket, T 0800 – 2233322. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum, T 088 – 8886644.


terug