Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 20 juli 2010

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 

* Plafond PGB overschreden

Minister Klink van Volksgezondheid, welzijn en sport kondigde laatst aan dat mensen die voor het eerst PGB (PersoonsGebondenBudget) aanvragen, vanaf 1 juli 2010 geen PGB meer kunnen krijgen, omdat het budget ruim is overschreden.

Voor een drietal groepen maakt de minister een uitzondering:

1.      Cliënten die, indien zij geen PGB krijgen, in een duurdere zorginstelling moeten worden opgenomen. Na overleg met het zorgkantoor, kan laatstgenoemde alsnog een PGB toekennen;

2.      Cliënten die in een PGB-gefinancierd ouder- of wooninitiatief willen verblijven. Het initiatief dient aannemelijk te maken aan het zorgkantoor dat de zorg-verlening aan andere cliënten in gevaar komt als PGB niet wordt toegekend;

3.      Ernstig zieke kinderen, die na behandeling in een ziekenhuis verdere medische specialistische behandeling nodig hebben door een verpleegkundig kinderdagverblijf, kinderhospice of een kinderthuiszorgorganisatie.

De PGB-stop geldt vanaf 1 juli 2010 tot het einde van het jaar. Voor mensen die nu PGB ontvangen, verandert er niets.

 * Regeling energiebesparing

Vanaf 17 juli 2010 kunnen eigenaar-bewoners die de energiezuinigheid van hun huis verbeteren, weer een beroep doen op een stimuleringspremie. Minister Van Middelkoop heeft hiertoe de stimuleringspremie van de Stichting Meer Met Minder, omgezet in een rijksregeling. Voor de regeling is nu € 15 miljoen beschikbaar; de regeling loopt tot uiterlijk eind 2011.

De rijksregeling Meer Met Minder wordt door Agentschap NL uitgevoerd. Voorwaarde voor premieverstrekking is/blijft dat de energiezuinige maatregelen gebaseerd zijn op een maatwerkadvies met energielabel. Aanpassingen voor een verbetering van het energielabel kunnen al een premie van minimaal € 300 opleveren. Meer informatie over deze regeling is te vinden op www.meermetminder.

 * Tijdelijke contracten

Gedurende de nu lopende crisis mogen jongeren tot 27 jaar langer te werk gesteld worden op tijdelijke contracten. Tot op heden was het zo dat na verstrijken van 3-jaarscontracten het vierde contract gold als een contract voor onbepaalde tijd c.q. vast dienstverband. De nieuwe maatregel houdt in dat na vier jaar of bij het vijfde contract sprake is van een vast dienstverband. Met deze maatregel wil de Minister van Sociale Zaken en Werk de jeugdwerkloosheid bestrijden.

Het is een tijdelijke maatregel, welke in eerste instantie geldt tot 1 januari 2012. Deze tijdelijke maatregel kan worden verlengd tot uiterlijk 1 januari 2014, mocht de economische crisis aanhouden.

 * Vrijval spaarloon

Met de spaarloonregeling kan jaarlijks € 613 belastingvrij van het brutoloon gespaard worden. Het geld moet op een geblokkeerde rekening gedurende 4 jaar vast staan.

Per 15 september 2010 kan het spaarloon zonder fiscale consequenties worden gedeblokkeerd. Het betreft hier alle spaartegoeden die zijn opgebouwd in de periode 2006 tot en met 2009. Met deze maatregel kunnen werknemers eerder over hun geblokkeerde spaartegoeden beschikken.

Berichtgeving over hoe te beschikken over het op te nemen bedrag te schikken volgt.

* Telefonische controle VAR-verklaring

Opdrachtgevers (inhuurders van arbeidskrachten) kunnen sinds kort de echtheid van de VAR-verklaringen telefonisch controleren. Om te controleren of een VAR-verklaring authentiek is, kan telefonisch contact opgenomen worden met het Landelijk Coördinatiepunt VAR van de belastingdienst op telefoonnummer:

088-1511000 tijdens kantooruren. Dit nummer is alleen voor dit doel te gebruiken. 

 * Werkkostenregeling vanaf 2011

Vanaf 1 januari 2011 treedt de Werkkostenregeling in werking. De Werkkosten-regeling houdt in dat een werkgever op jaarbasis 1,4% van de totale fiscale loonsom als onbelaste vergoeding of verstrekking aan zijn werknemers mag geven. Als de werkgever dit percentage overschrijdt, wordt het meerdere in principe bij de werkgever belast tegen een tarief van 80% (eindheffing).

Voor een aantal vergoedingen en verstrekkingen zal nog een gerichte vrijstelling blijven bestaan en valt derhalve buiten de Werkkostenregeling (bijv. reiskostenver-goeding, tijdelijke verblijfskosten, studie- cursus- en opleidingskosten, vakliteratuur, maaltijden bij overwerk/koopavond, verhuiskosten). Daarnaast blijven ook de zgn. Intermediaire kosten buiten de Werkkostenregeling. Intermediaire kosten zijn kosten die de werknemer voorschiet en vervolgens declareert bij de werkgever.

Er is een overgangsregeling voor de jaren 2011 tot en met 2013. Hierin kunnen werkgevers kiezen of zij overgaan op de Werkkostenregeling of de huidige regels hanteren.

Voor werkgevers kan de Werkkostenregeling kostenverhogend of juist kostenver-lagend uitwerken. Het is daarom verstandig vóór 1 januari 2011 een inventarisatie te maken van de voor- en nadelen van deze regeling en na te gaan welke regeling het meest voordelig is. Hierbij willen wij u uiteraard assisteren en adviseren.

 * Inloggen bij terugvragen buitenlandse BTW

In onze nieuwsbrief van 17 december 2009 gaven wij aan dat ondernemers met ingang van 1 januari 2010 BTW die zij betaalden in een ander EU-land, kunnen terugvragen bij de Nederlandse Belastingdienst. U kunt uw buitenlandse BTW ook terugvragen via een speciale internetsite van de Belastingdienst. Hiervoor heeft u inloggegevens nodig; deze kunt u aanvragen middels het downloaden van: http://www.belastingdienst.nl/download/2358.html .

Inloggegevens kunnen slechts 1 maal aangevraagd worden per BTW-identificatie-nummer. Op de speciale internetsite kan u uw fiscaal intermediair (of één van uw medewerkers) autoriseren, zodat hij/zij voor u de BTW kan terugvragen.

Let op: de inloggegevens voor het terugvragen van buitenlandse BTW zijn NIET hetzelfde als voor het beveiligde gedeelte van www.belastingdienst.nl!


terug