Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 18 maart 2010

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

* Deeltijd WW wordt verlengd

De periode dat werkgevers deeltijd-WW voor hun werknemers kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 juli 2011, waarna geen geld meer wordt uitgekeerd. De deadline stond tot dusver op 1 april 2010. Het kabinet trekt 70 miljoen euro uit voor verlenging van de deeltijd-WW.

De deeltijd-WW behoort tot het crisispakket van vorig jaar en is bedoeld als tijdelijke maatregel. Werkgevers in nood hoeven hun vakkrachten niet te ontslaan, maar kunnen hen in dienst houden en gedeeltelijk uit de WW-pot betalen. Momenteel maken ongeveer 40.000 werknemers hiervan gebruik.

Donner vindt de verlenging noodzakelijk om de sectoren die pas later met de gevolgen van de crisis geconfronteerd zijn toch tegemoet te komen. Bijvoorbeeld de bouw en de metaalindustrie hebben te maken met langlopende opdrachten. Daardoor maakten zij aanvankelijk minder gebruik van de regeling.

Bedrijven die al eerder van de deeltijd-WW gebruik hebben gemaakt, zijn van de regeling uitgesloten. Aan de verlenging van de deeltijd-WW wordt niet de voorwaarde gekoppeld dat bedrijven hun bonussen en hun lonen matigen.

Naast de deeltijd-WW wordt er 12 miljoen euro extra uitgetrokken om de scholings-maatregelen te verruimen. De bonus voor de omscholing van werknemers die hun baan dreigen te verliezen, is straks voor hun nieuwe werkgevers beschikbaar als zij de werknemer binnen drie maanden aannemen. Eerder stond de termijn op vier weken.

Verder stelt het kabinet 2 miljoen beschikbaar voor ondersteuning van ‘werk-naar-werktrajecten’. Dat is een experiment waarin werkgevers werknemers binnen de regio weer tijdig naar een nieuwe baan proberen te begeleiden.

Tevens worden er maatregelen getroffen om zelfstandig ondernemers (ZZP-ers) te helpen bij het verkrijgen van opdrachten. Veel mensen zijn zelfstandige geworden zonder zich bewust te zijn van de consequenties. Daarom komt het kabinet met een digitaal loket dat een overzicht van alle regels en mogelijkheden bevat vanuit de overheid.

Ook een onderneming beginnen vanuit de WW wordt eenvoudiger. Er wordt niet meer achteraf op de inkomsten gekort, maar de rekening wordt al vooraf bij de ondernemer neergelegd.

* Steun voor ZZP-er

Om voor zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen, dient aan het urencriterium van 1225 te worden voldaan. Zelfstandigen zonder personeel (ZZP-er) mogen nu ook de uren meenemen die zij besteden aan aquisitie, scholing en het bijhouden van de administratie. Deze maatregel geldt voor de belastingaangifte over 2009 en 2010.

* WGA Eigen risicodragerschap

De kans is groot dat 1 juli 2010 het laatste moment wordt waarop bedrijven kunnen uittreden voor de WGA. Ze moeten dan wel snel zijn, want de Belastingdienst wil de aanvraag om uit te mogen treden vóór 1 april as. binnenhebben.

WGA in het kort: bedrijven zijn voor hun WGA-lasten standaard verzekerd bij het UWV. Daar betalen ze een basis- en een gedifferentieerde premie. De gedifferen-tieerde premie is afhankelijk van de hoeveelheid instromers in de WGA (is een bedrijf schoon, dan betaalt het minder dan wanneer er veel zieken zijn). Veel bedrijven kiezen ervoor om uit te treden en hun WGA-risico’s onder te brengen bij een private verzekeraar. Dat is in een aantal gevallen goedkoper, maar wanneer de werkgever veel WGA-gevallen heeft, kan dat bij een private verzekeraar fors duurder uitvallen.

In het regeerakkoord van PvdA, CDA en ChristenUnie is afgesproken om de WGA te privatiseren. Maar nu het kabinet is gevallen zal dit onderwerp door de Tweede Kamer zeker controversieel worden verklaard. Privatiseringen liggen namelijk altijd gevoelig, en dit is geen zaak van levensbelang.

De inschatting is dat een nieuw kabinet onmiddellijk het uittreden op slot gooit, daar bij uittreding van bedrijven met lage WGA-risico’s, de schadelast voor de achter-blijvers onevenredig groot wordt. Privatiseren per 1-1-2011 lukt niet, dus de verwachting is dat het nieuwe kabinet de markt voorbereidt op één grote privatiseringsronde per bijvoorbeeld 1-1-2012.

Wanneer deze voorspelling klopt, is het dus zaak om snel te handelen. Vóór 1 april dient u bij de Belastingdienst te hebben aangegeven om eigenrisicodrager te willen worden. U hoeft nog niet alle documenten precies op orde te hebben, maar de aanvraag moet binnen zijn.

* Geen dividendnota voor DGA

Onlangs heeft Minister De Jager van Financiën besloten dat een dividendnota achterwege kan blijven bij dividenduitkeringen aan een directeur-grootaandeelhouder. DGA’s hoeven bij een dividenduitkering van de eigen BV, geen dividendnota aan zichzelf te sturen. Ook wanneer inhouding van dividendbelasting achterwege blijft, zoals indien er sprake is van een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting, of wanneer de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, is het verstrekken van een dividendnota niet langer verplicht.

Het verstrekken van overige dividendnota’s mag voortaan elektronisch plaatsvinden. Deze dividendnota’s worden bijvoorbeeld opgesteld door financiële instellingen die hun aandelen bij de bank in depot hebben uitgegeven, en die dividend uitkeren.

* Verhoging aanslaggrens

De grens waarboven u belasting moet betalen, wordt voor 2009 eenmalig verhoogd van € 43 naar € 50. Het aangifteprogramma rekent nog met het oude bedrag, maar bij uw belastingaanslag over 2009 houden wij rekening met de nieuwe grens van€ 50. Is er al aangifte gedaan? Dan hoeft dit niet overnieuw gedaan te worden.

* Heffingsrente fiscus

Het tarief voor de heffingsrente en invorderingsrente voor het tweede kwartaal 2010 blijft gelijk aan dat van het eerste kwartaal 2010, namelijk 2,5%. Het percentage voor het vierde kwartaal 2009 bedroeg eveneens 2,5%.


terug