Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 16 december 2010

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Minimumloon per 1 januari 2011

Per 1 januari 2011 stijgt het Wettelijk Minimumloon en minimumjeugdloon met 0,59%.

Bij een volledig dienstverband (40 uur per week) bedraagt het minimumloon per 1 januari 2011 voor werknemers van 23 jaar en ouder: € 1.424,40 per maand, €    328,70 per week en €      65,74 per dag.

In de onderstaande tabellen kunt u de bedragen naar leeftijd en arbeidsduur zien.

Minimumjeugdloon per 1 januari 2011

 

Leeftijd Minimumloon per dag Minimumloon per week Minimumloon per maand
22 jaar € 55,88 € 279,40 € 1210,75
21 jaar € 47,66 € 238,30 € 1032,70
20 jaar € 40,43 € 202,15 € 876,00
19 jaar € 34,51 € 172,55 € 747,80
18 jaar € 29,91 € 149,55 € 648,10
17 jaar € 29,91 € 129,85 € 562,65
16 jaar € 22,68 € 113,40 € 491,40
15 jaar € 19,72 € 98,60 € 427,30

 

 

Minimumuurloon 2011

Afhankelijk van het aantal uren bij fulltime dienstverband volgens de CAO (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur) kan het uurloon wijzigen.

Leeftijd Uurloon 36 uur Uurloon 38 uur Uurloon 40 uur
23 jaar en ouder € 9,13 € 8,65 € 8,22
22 jaar € 7,76 € 7,35 € 6,99
21 jaar € 6,62 € 6,27 € 5,96
20 jaar € 5,62 € 5,32 € 5,05
19 jaar € 4,79 € 4,54 € 4,31
18 jaar € 4,15 € 3,94 € 3,74
17 jaar € 3,61 € 3,42 € 3,25
16 jaar € 3,15 € 2,98 € 2,84
15 jaar € 2,74 € 2,59 € 2,47


Peildatum Box III

Sinds de introductie van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001, wordt het vermogen in Box III berekend als het gemiddelde van de waarden op 1 januari en 31 december van het betreffende jaar. Met ingang van 1 januari 2011 (dus aangifte 2011) wordt de waarde van de bezittingen en schulden nog maar op één peildatum bepaald, namelijk 1 januari. Mocht u belasting Box III betalen, dan kan het voordelig zijn hoge nota’s, huishoudelijke investeringen, schenkingen of extra aflossingen op de hypotheek nog dit jaar te doen. Hiermee bespaart u namelijk 1,8% belasting in Box III; u bespaart 1,2% belasting over 2011 en de helft van 1,2% over 2010.

Daarnaast zou u ook een bedrag van € 500 (of € 1.000 voor fiscaal partners) contant kunnen opnemen; dit bedrag aan contanten hoeft niet te worden aangegeven.

 Innovatiebox

Per 1 januari 2010 is de octrooibox omgevormd tot innovatiebox binnen de vennootschapsbelasting, waarbij de mogelijkheden zijn uitgebreid. De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Ook kwekersrechten voor nieuw ontwikkelde plantenrassen worden aangemerkt als octrooi.

Voor winsten en verliezen uit immateriële activa, waarvoor een octrooi of een buitenlands patent is verleend, of waarvoor een S&O-verklaring is gekregen, geldt een effectieve heffing van 5% (was 10%). De innovatiebox geldt niet voor merken, logo’s en dergelijke.

Er kan gekozen worden voor de innovatiebox als voldaan wordt de volgende voorwaarden:

– het immateriële activum is zelf ontwikkeld en daarvoor een octrooi is verkregen, of een S&O-verklaring is afgegeven;

– het inkomen dat met het activum wordt behaald, moet voor tenminste 30% (in belangrijke mate) het directe gevolg zijn van het verleende octrooi.

De voordelen die met het activum wordt behaald, zijn pas belast in de innovatiebox tegen het effectieve tarief van 5%, als en voor zover deze voordelen uitkomen boven de drempel van de totale voortbrengingskosten van dat activum (zgn. boxdrempel). De boxdrempel is gelijk aan het gezamenlijke bedrag van de nog in te lopen voortbrengingskosten aan het einde van het voorafgaande jaar, vermeerderd met de voortbrengingskosten van de activa van het huidige boekjaar. De boxdrempel is gemaximeerd op € 400.000. De in te lopen voortbrengingskosten worden jaarlijks met bij aanslag definitief vastgesteld met een bij voor bezwaar vatbare beschikking.

De keuze voor de octrooibox, die plaatsvindt bij de aangifte, hoeft niet onmiddellijk te worden gemaakt voor het jaar van de toekenning van het octrooi. De keuze kan ook in latere jaren worden gemaakt, als de inkomsten worden gegenereerd en een beter beeld van het resultaat is gevormd.

Innovatieverliezen die in 2010 zijn ontstaan, vallen niet onder de effectieve heffing van 5%. Deze verliezen zijn volledig verrekenbaar met belastbare winsten van het voorafgaande jaar en van de 9 opvolgende jaren. Het innovatieverlies verhoogt wel de boxdrempel.

Elke Belastingdienst heeft een vaste contactpersoon die alle vragen over het gebruik van de innovatiebox kan beantwoorden. Het kan bijvoorbeeld gaan om vragen over de toerekening van de winst aan de innovatiebox, of over de ingebrachte bedrijfsmiddelen. Ook kan er vooraf zekerheid verkregen worden over de toepassing van de innovatiebox. De lijst met aanspreekpunten innovatiebox kunt u downloaden via: http://www.belastingdienst.nl/download/2444.html. Uiteraard kunnen wij u hierbij ondersteunen.

 Tijdelijke versobering VAMIL, MIA en EIA

Met ingang van 1 januari 2011 worden de Variabele Afschrijving MILieu-investeringen (VAMIL), Milieu-Investerings-Aftrek (MIA) en de Energie-Investerings-Aftrek (EIA) tijdelijk versoberd.

– Zo worden de aftrekpercentages op de fiscale winst  van MIA-investeringen verlaagd van 40%, 30% en 15% naar respectievelijk 36%, 27% en 13,5%.

– Vervolgens kan een investering die onder de VAMIL-regeling valt, voor slechts 75% willekeurig worden afgeschreven, in plaats van 100%.

– Tenslotte kan van een EIA-investering in 2011 slechts 41,5% van het investeringsbedrag van de fiscale winst van de onderneming worden afgetrokken. Dit was tot en met 2010 nog 44%.

De VAMIL, MIA en EIA zijn in het leven geroepen om ondernemers te stimuleren te investeren in duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Deze tijdelijke versobering is ontstaan om de belastingkorting op groenfondsen en sociaal-culturele beleggingen in drie jaar af te bouwen.

De inperkingen van deze regelingen worden per 1 januari 2014 weer teruggedraaid.

Voor 2011 geldt zowel een nieuwe Energielijst als Milieulijst.

 Op de valreep: eindejaarstips 2010

Particulieren:

–          Toeslagen;

o        Ontving u in 2010 geen kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag, en komt u hiervoor in 2011 wel voor in aanmerking, vraag de toeslag dan nu aan bij de Belastingdienst op www.toeslagen.nl .

o        Controleer bij gebruik van een gastouder of gastouderbureau, of deze geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang. Indien dat niet het geval is, heeft u namelijk geen recht meer op kinderopvangtoeslag.

–          Ziektekosten;

o        Slechts enkele ziektekosten komen nog in aanmerking voor aftrek wegens uitgaven voor specifieke zorgkosten. Alleen indien de uitgaven een bepaalde drempel overschrijden is sprake van aftrekbaarheid. Betaal daarom juist in dit jaar nog uw niet gedekte ziektekosten, of schuif ze door naar 2011 als u volgend jaar meer ziektekosten verwacht.

o        Mensen met een laag inkomen maar hoge ziektekosten (bijv. AOW-ers of chronisch zieken), die niet in aanmerking komen voor aftrek van ziektekosten, kunnen een tegemoetkoming voor de ziektekosten ontvangen middels het indienen van de belastingaangifte. Als de ziektekosten in de aangifte worden gespecificeerd, krijgt belastingplichtige het geld volgens ‘Tegemoetkomings-regeling Specifieke Zorgkosten (TSZ) automatisch op zijn/haar bankrekening teruggestort.

–          Giften;

o        Alleen giften boven een bepaalde drempel (1% van uw drempelinkomen) zijn aftrekbaar. Door de giften over meerdere jaren te bundelen, en ze in één jaar te betalen, heeft u grotere kans op aftrek in een bepaald jaar.

o        Let op dat de instelling waaraan de gift gedaan is, over een zogenaamde ‘ANBI-verklaring’ beschikt. Alleen dan kan de gift voor giftenaftrek in aanmerking komen. Check de instelling waaraan u geeft op: www.anbi.nl .

–          Schenken;

o        Bij overlijden betalen uw kinderen erfbelasting tussen de 10% en 20%. Over schenkingen moet schenkbelasting worden betaald, tenzij u beneden de
€ 5.000 per kind blijft.

o        Aan elk van uw kleinkinderen mag u € 2.000 onbelast schenken.

Ondernemers:

–          Om voor investeringsaftrek, VAMIL, MIA of EIA in aanmerking te komen, is het moment van bestelling/opdracht bepalend. Heeft u grote investeringsplannen voor 2011, dan kan het raadzaam zijn de geplande kleine investering nog dit jaar te bestellen. Ook voor de toepassing van de VAMIL, MIA of EIA is het bestelmoment van belang. De percentages hiervan worden per 1 januari 2011 versoberd ten opzichte van 2010 (zie hiervoor). Als het totaal investeringsbedrag in 2010 hoger is dan € 300.000 dan is geen aftrek mogelijk. Bekijk dus goed het tijdstip van investeren!

–          Hebben uw (minderjarige) kinderen flink meegeholpen in uw onderneming dit jaar, dan kunt u ze zakelijk belonen. Voor u is het volledig aftrekbaar, voor hen is het onbelast zolang hun totale jaarinkomen niet meer bedraagt dan € 6.266. Dit bedrag valt binnen de heffingstoeslagen en zij hoeven daarom geen belasting te betalen. Wel zijn zij premie Zorgverzekeringswet verschuldigd.

–          Om in aanmerking te komen voor diverse ‘ondernemersfaciliteiten’ binnen de inkomstenbelasting, zoals zelfstandigenaftrek en dotatie FOR, dan dient u minimaal en aantoonbaar (!) 1.225 uur voor de onderneming te werken en moet u minstens 50% van uw gewerkte uren in uw onderneming hebben besteed.

Directeur-Grootaandeelhouder (DGA):

–          In de huidige economische crisis heeft het ministerie de ‘gebruikelijkloonregeling’ voor DGA’s versoepeld. U bent hiermee niet meer verplicht minstens € 41.000 loon te betalen. Voor 2010 wordt het gebruikelijkloon als volgt berekend:
(omzet 1e halfjaar 2010) / (omzet 1e halfjaar 2008) vermenigvuldigd met gebruikelijkloon 2008.

 Verhuizing medio 2011

We zijn in een vergevorderd stadium met de plannen voor een nieuwe vestiging in Groningen. Dit kantoor zal gevestigd zijn aan de Kielerbocht (bij de aansluiting van de zuidelijke ringweg met de oostelijke ringweg). Tegelijkertijd zal onze vestiging in Bedum worden gesloten. Door deze verplaatsing hopen wij onze relaties nog beter te kunnen bedienen.


terug