Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 10 november 2010

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

* Fiscaal partnerschap 2011

Met ingang van 1 januari 2011 is het niet meer vanzelfsprekend dat samenwonenden ook elkaars fiscale partner zijn. Hierdoor zou het kunnen dat u niet langer voordeel kunt genieten van de verdeling tussen fiscale partners onderling.

Vanaf 2011 zijn mensen alleen elkaars fiscale partner als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

– Gehuwden en mensen met een bij de burgerlijke stand geregistreerd partnerschap zijn altijd elkaars fiscale partner;

– Woont u samen, dan bent u in de volgende gevallen fiscale partners:

– u hebt samen een kind;

– de ene partner heeft het kind van de andere partner erkend;

– u woont samen in een woning waarvan u beiden de eigenaar bent;

– u hebt uw huisgenoot aangewezen als gerechtigde tot het partnerpensioen;

– u hebt een notarieel vastgelegd samenlevingscontract.

Het is vanaf 2011 niet meer mogelijk om het ene jaar te kiezen voor fiscaal partnerschap en het andere jaar niet, zoals ongehuwden tot nu toe konden doen.

Voldoet u niet aan eerder genoemde voorwaarden, dan kunt u, al woont u al jaren samen, niet simpel kiezen voor fiscaal partnerschap. Als u geen fiscaal partner meer bent, kan dat gevolgen hebben voor uw eventuele voorlopige aanslag over 2011.

Wenst u in aanmerking te komen voor fiscaal partnerschap dan is een notarieel vastgelegd samenlevingscontract een optie.

 * Schenkbelasting 2010

Per 1 januari 2010 is de nieuwe Wet op Erf- Schenkbelasting van kracht geworden. In 2009 was de jaarlijkse vrijstelling voor schenken aan kinderen nog € 4.556. Dat is nu € 5.000. Aan anderen mocht u destijds € 2.734 belastingvrij schenken, vanaf 2010 is dit nog maar € 2.000.

Verder is de manier van belasten eenvoudiger geworden. Zo zijn er nog maar twee groepen: de ‘eigen kinderen’ en ‘alle anderen’. Boven de vrijstelling betalen kinderen over de eerste

€ 125.000 10% schenkbelasting. Over de rest heft de belastingdienst 20%. Alle ‘anderen’ betalen boven de vrijstelling over de eerste € 125.000 30% schenkbelasting en over het meerdere 40%.

Bij het schenken gelden nog een aantal bijzondere vrijstellingen. Zo bestaat er de eenmalige verhoogde vrijstelling van € 24.000 voor kinderen van 18 tot 35 jaar. Deze vrijstelling kan ook worden toegepast voor kinderen van 35 jaar en ouder indien zij een samenwonende partner hebben tussen de 18 en 35 jaar.

De eenmalige vrijstelling kan verhoogd worden tot € 50.000 om een buitengewoon dure studie te betalen of voor de aankoop van een eigen woning.

Voor het toepassen van de eenmalige verhoogde vrijstelling gelden wel een aantal voorwaarden.

Voor schenkbelasting moet aangifte worden gedaan. Voor schenkingen tot € 2.000 dan wel

€ 5.000 hoeft geen aangifte te worden gedaan.

* Arbeidskorting Inkomstenbelasting 2009

Bij belastingplichtigen die onlangs een (nadere) voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2009 hebben ontvangen, kan mogelijk geen rekening zijn gehouden met de arbeidskorting. Hierop hoeft geen actie ondernomen te worden; de Belastingdienst zorgt zelf voor een nieuwe voorlopige aanslag. Met de doorwerkbonus, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de aanvullende alleenstaande ouderenkorting is eveneens geen rekening gehouden.

* Buitenlandse BTW 2009

Onlangs hebben 27 EU-landen overeenstemming bereikt over het terugvragen van buitenlandse BTW over 2009. In eerste instantie verliep de indieningstermijn op 30 september 2010. Deze datum is met een half jaar verlengd, zodat de terugvraag van BTW uit andere EU-landen tot uiterlijk 31 maart 2011 ingediend kan worden.

Het terugvraagverzoek kan worden ingediend via de portal van de Belastingdienst. Hiertoe dient u wel over inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) te beschikken. Het aanvragen hiervan kost ongeveer 4 weken.

 * Omzetbelasting eerdere tijdvakken niet later aftrekbaar

Als een ondernemer in het tijdvak waarin hij/zij de voorbelasting formeel moet aftrekken, besluit de aftrekregels niet toe te passen, kan dit dus in het laatste tijdvak van het boekjaar niet worden herzien. De voorheffing dient, op basis van de regels en berekeningen die op dat moment gelden, in het juiste tijdvak afgetrokken te worden. Dit is onlangs bij de Hoge Raad berecht.

 * Wijzigingen Wetsvoorstel Belastingplan 2011

Onlangs is de tweede Nota van Wijziging ingediend. Deze Nota bevat de fiscale maatregelen in het regeerakkoord die op 1 januari 2011 in werking moeten treden. De parlementaire behandeling is echter nog niet afgerond. We noemen hier onder andere de volgende punten:

–          heffingskortingen voor maatschappelijke beleggingen en durfkapitaal verdwijnen. De vrijstellingen voor maatschappelijke beleggingen en durfkapitaal in Box III blijven in stand.

–          De persoonsgebonden aftrek voor verliezen op directe beleggingen in durfkapitaal (zgn. Tante-Agaath-regeling) wordt afgeschaft per 1 januari 2011. Er volgt een overgangsregeling.

–          Het BTW-tarief op podiumkunsten (toegang tot muziek- en toneeluitvoeringen), de verkoop van kunstvoorwerpen en antiquiteiten gaat omhoog van 6% naar 19%.

–          Het tarief van de assurantiebelasting gaat met 2%-punt omhoog van 7,5% naar 9,5%. Een aantal verzekeringen zijn en blijven uitgezonderd van assurantiebelasting.

* Toezicht privégebruik auto

De Belastingdienst zal de naleving van autogerelateerde belastingen (onder andere het privégebruik van de auto van de zaak) meer gaan controleren. Hiertoe zal zij de database met autogegevens (voor de MRB) verder gaan vullen zodat er beter een relatie gelegd kan worden tussen de aanwezigheid van auto’s in een onderneming (eigendom en/of lease) en de verwerking hiervan in de (loon)administratie.

De meeste vergelijkingen zullen geautomatiseerd geschieden. Mochten er vragen en onduidelijkheden rijzen, dan zal dat leiden tot een bedrijfsbezoek. Om een bedrijfsbezoek te voorkomen, is het noodzakelijk dat de codes in de loonopgave zorgvuldig vermeld staan en dat de bijtelling voor privégebruik wordt aangegeven in kolom 10 van de loonstaat.

* Diversen

–          De wettelijke bewaartermijn voor de administratie is 7 jaar. Dit betekent dat de administratie over 2003 en eerder afgevoerd kan worden. Documenten met betrekking tot BTW ter zake van onroerende zaken dienen 10 jaar bewaard te worden.

–          Er is een wetswijziging op komst die de invoering van een Nationaal Pensioenregister regelt. Iedere Nederlander heeft hiermee, met behulp van zijn BurgerServiceNummer (BSN) en DigiD, inzage in het overzicht van de opbouw van AOW- en aanvullende pensioenrechten. Zo krijgt u meer overzicht op uw oudedagsvoorziening.

–          De tijdelijke regeling voor werktijdverkorting en deeltijd-WW eindigt op 1 juli 2011.

–          De Kleinebanenregeling wordt verlengd, zodat ook in 2011 werkgevers minder inhoudingen hoeven te doen op het loon van jongere werknemers (< 23 jaar), die slechts een beperkt aantal uren werkzaam zijn.

–          De tijdelijke maatregel per 1 juli 2009 om de BTW-aangifte per kwartaal in te dienen in plaats van maandelijks, wordt structureel doorgevoerd.

–          De BTW-wetgeving op het gebied van bouw of verwerving van een woon/werkpand wijzigt per 1 januari 2011. Na deze datum is de BTW die u betaalt over het privé-deel van het pand niet meer aftrekbaar.

–          De tweede schijf in de vennootschapsbelasting komt structureel te vervallen. In 2011 wordt 20% geheven over de eerste € 200.000, daarna is het belastingtarief 25%.

–          Wanneer een directeur-grootaandeelhouder (dga) een rekening-courantovereen-komst heeft met zijn BV, is het verstandig het saldo in de gaten te houden. Als gedurende het gehele jaar het saldo niet hoger is geweest als € 17.500, hoeft er geen rente berekend te worden.

–          Vanaf 2010 worden VAR-beschikkingen automatisch verstrekt, wanneer er drie jaar achtereen eenzelfde VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) is aangevraagd. Heeft u nog geen (automatische) VAR ontvangen of zijn er veranderingen in de situatie, dan dient u nog vóór 1 januari 2011 een (nieuwe) VAR aan te vragen.


terug