Meer Nieuws

Nieuwsbrief van 1 februari 2011

Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Heffingsrente fiscus

Met ingang van 2011 is er een verschil in het rentepercentage te ontvangen en te betalen heffings- en invorderingsrente. Voor het eerste kwartaal 2011 is het percentage dat moet worden betaald vastgesteld op 2,5%. Het percentage dat wordt vergoed (te ontvangen/te verrekenen) is 1%. Voor de twee voorgaande kwartalen bedroeg het percentage in beide gevallen 2,5%. Om rentenadeel te voorkomen is het belangrijk om de voorlopige aanslagen zo juist mogelijk in te schatten.

T-biljet afgeschaft

Vanaf belastingjaar 2010 heeft de fiscus het T-biljet, Tj-biljet en E-biljet afgeschaft. Deze biljetten zijn papieren biljetten en worden, als gevolg van digitalisering van het doen van aangifte, vervangen door het zgn. P-biljet. Mensen die vorig jaar (over 2009) nog aangifte op papier deden, ontvangen hierover van de Belastingdienst een brief.

Toeslagen 2011

–          Zorgtoeslag: Voor 2011 gelden de volgende normbedragen en –percentages: Een aanvrager zonder toeslagpartner heeft recht op zorgtoeslag bij een maximaal inkomen van € 36.022. Voor een aanvrager mét toeslagpartner geldt een maximum gezamenlijk inkomen van € 54.264. Bij een (gezamenlijk) inkomen van minder dan
€ 19.890 (het zogeheten drempelinkomen) heeft de aanvrager zonder toeslagpartner recht op de maximale toeslag van € 850 op jaarbasis. Een aanvrager met toeslagpartner mag in die situatie een toeslag van € 1.753 tegemoet zien.

–          Huurtoeslag: Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen, moet in eerste instantie de huur lager zijn dan € 652,52 per maand. Bij mensen jonger dan 23 jaar geldt een maximum van € 361,66. Ten tweede bestaat er pas recht op huurtoeslag bij een maximum inkomen van € 21.625 per jaar voor alleenstaanden en € 29.350 voor samenwonenden. Voor mensen ouder dan 65 jaar geldt een maximum van € 20.325 resp. € 27.750. Tenslotte bestaat er geen recht op huurtoeslag wanneer er belasting over vermogen in Box III wordt betaald (peildatum 1 januari 2011).

Huur- en zorgtoeslag over 2010 kan nog worden aangevraagd tot 1 april 2011, tenzij er uitstel wordt aangevraagd voor de aangifte inkomstenbelasting 2010. Indien u meent voor (één van) beide toeslagen in aanmerking te komen, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor.

 

Auto van de zaak

Bij controles over het belastingjaar 2010 zal de Belastingdienst speciale aandacht besteden aan de belastingheffing rondom de ‘auto van de zaak’. Het is daarom van belang dat de loonadministratie beschikt over volledige en actuele gegevens betreffende deze auto, zodat misverstanden en onnodige bedrijfsbezoeken van de fiscus worden voorkomen. Denk hierbij aan het kunnen overleggen van een ‘verklaring geen privégebruik’ of een sluitende kilometeradministratie, wanneer de werknemer de auto van de zaak voor minder dan 500 km per jaar gebruikt.

WOZ-beschikkingen

Binnenkort vallen de jaarlijkse aanslagbiljetten van de gemeentelijke heffingen weer in de brievenbus. Op dit biljet is ook de WOZ-beschikking opgenomen over 2011, waarbij wordt uitgegaan van de waarde van het onroerend goed per 1 januari 2010. Gezien de economische crisis zou deze WOZ-waarde wel eens lager kunnen uitvallen als het voorgaande jaar.

Een juiste WOZ-waarde is namelijk niet alleen bepalend voor de te betalen gemeentelijke heffingen, maar bepaalt tevens de hoogte van de waterschapslasten, het eigenwoningforfait in Box I of het vermogen in Box III in de aangifte inkomstenbelasting of de huurwaarde bij een ondernemerswoning. Wanneer het onroerend goed tot het ondernemingsvermogen behoort is de WOZ-waarde tevens bepalend voor het maximaal af te schrijven bedrag (bodemwaarde). Ten slotte wordt de WOZ-waarde ook gebruikt bij de waardebepaling in geval van vererving of schenking.

Indien de WOZ-waarde niet reëel en dus te hoog is naar uw mening, kunt u hiertegen bezwaar maken tot 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Onlangs heeft de Hoge Raad beslist dat gemeenten geen drempel meer mogen hanteren bij het wel of niet aanpassen van de aanslag. Uiteraard zijn wij bereid om voor u het bezwaarschrift op te stellen.

Schatting Vennootschapsbelasting vervallen

De verplichting voor rechtspersonen om binnen 7 maanden na afloop van het boekjaar de belastbare winst voor de Vennootschapsbelasting te schatten, is met ingang van 2011 vervallen. In het najaar van 2011 zal de Belastingdienst bekijken of het opleggen van een aanslag op basis van historische gegevens terecht is.

Voor het aanpassen of aanvragen van een voorlopige aanslag 2011, kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Rundveeshow 2011

Op zaterdag 26 februari 2011 zal de jaarlijkse Groninger Rundveeshow weer plaatsvinden. Accountantskantoor Groeneveld zal hier wederom vertegenwoordigd zijn. De show wordt gehouden in de manege aan de Wroetende Mol 3 te Bedum. Wij nodigen u van harte uit in onze stand voor een heerlijk kopje koffie en een goed gesprek.

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Investeringen in duurzame stallen kunnen in aanmerking komen voor fiscale subsidies en groenfinanciering, mits voldaan wordt aan de Maatlat Duurzame Veehouderij.

De Maatlat Duurzame Veehouderij is een certificatieschema en heeft als doel het bevorderen van investeringen in duurzame veehouderij. De MDV bestaat al een aantal jaren en wordt jaarlijks aangepast. Voor de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 geldt de versie MDV5, versie 1. Hierin worden concrete criteria op het gebied van ammoniakemissie, dierwelzijn, diergezondheid, energie, fijn stof en bedrijf&omgeving, met hieronder een viertal thema’s (landschap, omgevingsgerichtheid, verstoring van geur, geluid en licht, en water) opgesteld. Meer informatie over deze subsidieregeling is te vinden op www.smk.nl.


terug